Проекти

Размер на шрифта: A A A

pdfОбщина Първомай е бенефициент по проект „Патронажна грижа + в община Първомай“, Договор № BG05M9OP001-6.002-0002, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”. Общата стойност на проекта е 322 704,48 лева.

pdfСПИСЪК НА ОТПАДНАЛИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

pdfСПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ - НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА - АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

pdfОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ - по Операция „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ BG05FMOP001-5.001

docПриложение 2 / Заявление-декларация COVID 19

docПриложение 20 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация

pdfОбщина Първомай изпълни дейностите по проект, Договор № РД 04-129/25.08.2020 г. и Анекс № 1/16.11.2020 г. към него по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас.

pdfОбщина Първомай изпълнява проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Първомай” по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020г.”,  Договор № ФС01-1115/01.09.2020 г., финансиран от Агенция за социално подпомагане.

pdfС Допълнително споразумение № 1 от 18.06.2020 г. към  Договор № ФС01-0459/23.04.2020 г. сключен между Община Първомай като бенефициент и Агенцията за социално подпомагане е удължен срокът на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Първомай” по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.”.

pdfОбщина Първомай e бенефициент по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Първомай – Компонет 4”, Допълнително споразумение № 2 с регистрационен номер в ИСУН № BG05M9OP001-2.103-0002-C01 към договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0007-C01, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4”. Общата стойност на проекта е 92 292.48 лева, в това число разходи по линия на ЕС в размер на 78 448.61 лева и НФ – 13 843.87 лева. Срокът за изпълнение на проекта е 6 месеца, считано от 03.07.2020 година.

Община Първомай изпълнява проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Първомай” по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020г.”,  Договор № ФС01-0459/23.04.2020 г., финансиран от Агенция за социално подпомагане. Програмата допълва националните мерки за овладяване на извънредната ситуация в страната и подкрепа на уязвими граждани.

Проектът е на стойност 16 269,00 лева и цели приготвяне и доставка на топъл обяд в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си. Услугата ползват 170 потребителя от Община Първомай.

Дейностите се изпълняват в периода от 04.05.2020 г. до 19.06.2020 г., в рамките на 33 работни дни.

Целевите групи по проекта са:

   Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;

   Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;

   Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не  могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

pdfДо края на годината ще се приемат заявки за ползване на социалната услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Първомай – компонент 3“ в община Първомай. С тази краткосрочна мярка Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” подкрепя общините в борбата с COVID – 19.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233