Проекти

Размер на шрифта: A A A

На 24.01.2018 г., от 12:30 ч. пред сградата на ПГСС „Васил Левски” – гр. Първомай ще бъде проведена официалната церемония по „първа копка” на проекта. На 24.08.2017 г. е подписан договора между Община Първомай и Обединение „Профгруп ПГСС 2017” с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство за основно обновяване на материалната база на ПГСС „Васил Левски”, гр. Първомай и осъществяване на авторски надзор”. На 21.12.2017 г. е издадено разрешение за строеж № 99, в сила от 12.01.2018 г.

Проектът се изпълнява по ДБФП № BG16RFOP001-3.002-0020-C01, по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“, Приоритена ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, Процедура за подбор на проекти № BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

pdfПрессъобщение първа копка >>

Община Първомай стартира изпълнението на проект „Подобряване на материално-техническата база на Професионална гимназия по селско стопанство „В. Левски“ – гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда“.

На 05.12.2017 г., от 16:30 ч. в в пленарната зала на Община Първомай ще бъде дадена пресконференция, на която ще бъде обявено стартирането на проекта, ще бъдат представени целите и очакваните резултати от изпълнението на проекта, екипът за изпълнение на проекта, както и финансовия принос на ЕС и ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“.

pdfПрочети още >>

logo programi proekti

pdfОбщина Първомай, в качеството си на Бенефициент съгласно ДБФП № BG16RFOP001-3.002-0020-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ , изпълнява проект „Подобряване на материално-техническата база на Професионална гимназия по селско стопанство „В. Левски“  – гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда“.

pdfОбщина Първомай е партньор на Агенция за социално подпомагане по проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. Съгласно Анекс № BG03-ПС01-0004 от 26.04.2017 г. към Споразумение за партньорство № BG03-ПС01-25 от 11.12.2015 г. между Общината и АСП по проект „Приеми ме 2015”, в община Първомай има създадено изнесено работно място за един социален работник от Областния екип по приемна грижа – Пловдив

pdfЗапочна вторият етап от проект „Приеми ме 2015”

pdfЧетиринадесет са утвърдените приемни семейства по проект „Приеми ме 2015” в Община Първомай

pr pgh 

pdfОбщина Първомай стартира изпълнението на проект „ПРИЕМИ МЕ 2015"

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233