Проекти - Архив

Размер на шрифта: A A A

На 05.12.2012г. в сградата на Министерство на околната среда и водите в гр. София се подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между МОСВ и бенефициента  община Първомай за проектно предложение № DIR-51011116-62-146 с наименование „ Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай” по процедура №  BG161PO005/10/1.11/02/16 

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води 
в агломерации с над 10 000 екв.ж.”


Проект: „Предварително и неотложно почистване на речното корито и отстраняване на наноси и земни маси от коритото на река Тополовско в регулацията на село Дълбок извор, община Първомай”

Бенефициент: Община Първомай по ДБФП  № BG161PO001/1.4-06/2010/041

Обща стойност на проекта: 1 044 340,61лв.

Съфинансиране от ЕФPP: 887 689,52 лв.

Съфинансиране от национален бюджет: 104 434,06 лв.

Собствен принос на Бенефициента : 52 217,03 лв.

 Начало на проекта: 03.06.2011  /  Край на проекта: 03.06.2013

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” (2007 – 2013 г.), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Община Първомай е Бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-06/2010/041 от 03. юни. 2011 г. за ПРОЕКТ „Предварително и неотложно почистване на речното корито и отстраняване на наноси и земни маси от коритото на река Тополовско в регулацията на село Дълбок извор, община Първомай” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2006-2013 г., СХЕМА : BG161PO001/1.4-06/2010 : Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации; ПРИОРИТЕТНА ОС 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие.

В съответствие с одобрените дейности и бюджет на проекта се предвижда изпълнение на хидротехнически мероприятия за увеличаване проводимостта на речното корито между двата моста в селото. Общата дължина на интервенция е 1020 м. С предстоящите за изпълнение строителни и монтажни работи се цели защитата от наводнения на околните терени и имоти. Съгласно работния проект, на обекта ще се изпълни : почистване на речното корито от излишни наноси, земни маси и отпадъци; оформяне на двойно трапецовидно сечение; укрепване на бреговете и осигуряване на допълнителна проводимост на коритото.

Очакваните резултати в следствие реализацията на проектните дейности, са съответно :

- предотвратяване от наводнения и заливане на площи и имоти край реката;

- свободно преминаване на хора, животни и превозни средства дори при високо ниво на водата;

- изграден преливник чрез оформяне на подоход от пътя и две рампи за преминаване на превозни средства;

- укрепени 360 м брегове на коритото;

- създадена и увеличена проводимост на речното корито;


На 03.06.2011г. кметът на община Първомай г-н Папазов и г-жа Лиляна Павлова - зам.министър на регионалното развитие и благоустройството подписаха официално договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Предварително и неотложно почистване на речното корито и отстраняване на наноси и земни маси от коритото на река Тополовска в регулацията на село Дълбок извор”, който е на стойност 1 044 340,61 лева и се финансира 
от Оперативна програма „Регионално развитие”


Проект: „Обновяване на градската среда в Община Първомай и подобряване 
на условията за отдих на населението”

Бенефициент: Община Първомай по ДБФП  № BG161PO001/1.4-05/2009/016

Обща стойност на проекта: 4 424 524,93лв.

Съфинансиране от ЕФПП: 3 760 846,19лв.

Съфинансиране от национален бюджет: 441 828,74лв.

Начало на проекта: 16.07.2010г.  /  Край на проекта: 16.07.2012г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 
(2007 – 2013 г.), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Община Първомай е Бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/016 от 16. юли. 2010 г. за ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ И ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ОТДИХ НА НАСЕЛЕНИЕТО” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2006-2013 г., СХЕМА : BG161PO001/1.4-05/2009 : Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда; ПРИОРИТЕТНА ОС 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие.

В съответствие с одобрените дейности и бюджет по инфраструктурния проект се предвижда изпълнение на строителни и монтажни работи, свързани с реконструкция и рехабилитация на 16 улици в гр. Първомай, вкл. реконструкция на уличното осветление по тях, а така също и създаване на места за отдих и пешеходни зони в кв.28, както и реконструкция и модернизация на две спортни площадки в кв. 42 и кв. 130 на града.

Очакваните резултати по отношение на обновената инфраструктура, в следствие реализацията на проектните дейности, са съответно :

- реконструкция и рехабилитация на 16 улици с обща дължина 7203,69 м, включващо направа на нови улични и тротоарни настилки, осигурен достъп на хора с увреждания;

- модернизирано улично осветление на 16 улици и монтирани 213 енергоспестяващи осветителни тела;

- модернизирана система за управление на уличното осветление;

- реконструирани и модернизирани спортни площадки с обща площ 2982 квм;

- обособен «скейт-парк», оборудван с 4 бр скейт съоръжения;

- обособено многофункционално игрище, оборудвано с две футболни врати, баскетболен кош и преместваеми трибуни;

- обособено игрище за стрийтбол;

- обособена детска площадка, оборудвана с пясъчник, комбинирана пързалка и прежинна люлка;

- изграден кът за отдих с детска площадка, оборудвана с комбинирано детско съоръжение, три люлки и въртележка;

- озеленени площи около 1 500 квм;

Във връзка с представяне на проекта пред обществеността, община Първомай, организира пресконференция, която ще се проведе на 20 май 2011 г. от 11,00 часа в Заседателната зала на сградата на Общинска Администрация гр. Първомай.


ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
ПРИОРИТЕТНА ОС 1: „УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ”ОПЕРАЦИЯ 1.1: „СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА”КОМПОНЕНТ 1 – ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” Видеoпредставяне>>


На 10.01.2011г. се проведе официално подписване на 20 трудови договори на Лични асистенти, които започват да обгрижват 20 потребителя по проект „Подкрепа за достоен живот”, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд ” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”.Фотогалерия >>

 От 10.01.2011г. стартира втора кампания за набиране на документи по проекта. Документи за кандидат потребители и кандидати за Лични асистенти ще се приемат до 24.01.2011г. в стая 212 на Общинска администрация, тел. За информация 0336/65723.


Проект околна среда 2007-2013

Проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Смесена канализация (битова и дъждовна) и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Градина, община Първомай”. Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България.>>
Публично представяне на проекта >>
Видеоклип>>

Проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай”Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България.>>

На 12.01.2009 година кметът на община Първомай- Ангел Папазов и министъра на околната среда и водите.Джевдет Чакъров, подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ № 58-131-С133 за проект № 58-131-133-133 “Техническа помощ за подгитовка на инвестиционен проект “Смесена канализация (битова и дъждовна ) и пречиствателна станция за отпадъчни води на село Градина, община Първомай. Проектът се одъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Подготовка за провеждане на летен лагер
Една  от дейностите по проект „Футболът обединява” на Община Първомай в партньорство с НУ „Христо Ботев”, финансиран от Европейския съюз по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с управляващ орган МТСП и междинно звено МОН е провеждане на летен тренировъчен лагер. Двадесет и четири деца трениращи футбол по проекта, взеха участие в Международния турнир „Нептун”, който се проведе от 24.08.2008г. до 30.08.2008г. в  гр. Приморско.

По време на турнира младите ни  футболисти участваха общо в четири мача и въпреки трудните си съперници се представиха достойно. Паднаха с 0:1 от шампиона на Казахстан „Тобол”, а после записаха две ремита – 0:0 с „Брестник” и 1:1 с бъдещия победител в турнира „Раднички” (Ниш). 
Последния си мач децата от Първомай играха с „Чавдар” (Бяла Слатина), като паднаха с 0:1 и останаха трети в групата и осми  от дванадесет отбора в крайното класиране.


СТАРТИРА ПРОЕКТ„ФУТБОЛЪТ  ОБЕДИНЯВА”

Проектът “Футболът обединява” се осъществява от Община Първомай в партньорство с Начално училище „Христо Ботев” гр. Първомай, финансиран е от Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с управляващ орган Министерството на образованието и науката и е на стойност 96 900 лева. Продължителността на проекта е 21 месеца /от юни 2008г. до февруари 2010г.

Основните му цели са:

- социална интеграция и пълноценно участие в спорта на децата от етническите малцинства;

- създаване на добра здравна култура и насърчаване на физическото възпитание на децата;

- сплотяване и формиране като екип на децата от младежките отбори в община Първомай;

- насърчаване на взаимопомощ и уважение между децата от различни етнически групи.

С осъществяването на проекта ще се предостави равен достъп на децата от етническите малцинства в обучението, ще се даде възможност на всяко дете да спортува, да развива своите физически способности и да изяви таланта си. Основните дейности свързани с реализацията на проекта са следните:

1.Изработване на 200 броя брошури с цел популяризиране на дейностите по проекта. Тези материали ще станат масово достояние на гражданите, като бъдат разпространени на обществени места, учреждения, училища и частни фирми.

2.Среща с представители на медиите и изявление за пресата с цел запознаване на обществеността с дейностите по проекта.  Поместване на информация за проекта на уеб страницата на Община Първомай. 

3.Информационна кампания по училищата с преобладаващ брой ромски деца за набиране на играчи за формиране на отбори.

4.Закупуване  на необходимата екипировка – топки, екипи, сакове.

5.Назначаване на треньори, които да подготвят схема на тренировъчен процес и работа с децата.

6.Подготовка на базите за водене на пълноценен тренировъчен процес. Поставяне на обозначителна табела с надпис “Младежки спортен център”. Изграждане на съблекални и  места за публика-столове. Поставяне на ограда.

7.Водене на тренировъчен процес. 

8.Попълване на отбора с нови деца и определяне възрастовите групи на играчите.

9.Начало на тренировките.

10.Изграждане на определена схема за трениране на децата – юни 2008г..

11.Провеждане на лагер – от 04.08.2008 г. до 15.08.2008 г.

12.Планиране на летен лагер в планината с цел смяна на терена на тренировките. Така определените играчи ще развият по–добре уменията си, ще имат възможността да тренират не само в областта на футбола.

13.Катерене, ориентиране, провеждане на различни игри сред природата.

14.Провеждане на тренировки –  август 2008г. до ноември 2008г.

15.Тренировки по футбол на професионален терен.

16.Интензивна работа с най–изявените играчи.

17.Определяне на срещи с други отбори.

18.Провеждане лагер – февруари 2009г.

19.Провеждане на зимен лагер в планина, включващ тренировки в екстремни условия, при по–ниски температури, с цел по–голяма издръжливост и каляване на децата.

20.Организиране и провеждане на зимни състезания.

21.Практикуване на зимни спортове с цел разширяване кръгозора на уменията в спорта и обогатяване на знанията в тази област.

22.Подготовка за започване на пролетните тренировки.

23.Медийни публикации за проведените лагери и текущия тренировъчен процес.

24.Провеждане на тренировки в периода март – 31 юни 2009г.

25.Подготовка за началото на тренировките.

26.Организиране и прегрупиране на отборите.

27.Начало на тренировките.

28.Определяне на основните процеси и във времеви график.

29.Организиране и планиране на приятелски срещи с други отбори.

30.Провеждане на състезания и турнири.

31.Провеждане на лагер – август 2009г.

32.Провеждане на летен лагер на морето, с цел смяна терена на тренировките.

33.Възможност за практикуване на друг вид спорт – плажен волейбол, плажен футбол и др.

34.Провеждане на сутрешни тренировки по плажната ивица за закаляване и изграждане на по–добър имунитет у подрастващите, укрепване и възможност за по–засилени тренировки.

35.Провеждане на състезания.

36.Подготовка, прегрупиране и утвърждаване на определените отбори.

37.Записване на отборите в състезания и участия в турнири на местно и регионално ниво.

38.Подготвяне на времеви график за самите турнири.

39.Организиране на различни видове футболни срещи, например мини футбол и на големи врати.40.Среща с представители на медиите за обсъждане на постигнатите резултати от проведените тренировки, лагери сред природата и обновения „Младежки спортен   център”.Проектът създава модел на партньорство между Община и училище, които обединяват усилията си в подкрепа на спортните дейности на местно ниво. Проектът “Футболът обединява” ще даде възможност на децата не само да спортуват, но и да се научат на взаимно уважение и другарска взаимопомощ. Провеждането на лагерите при различни климатични условия ще даде възможност на децата да укрепнат, да покажат уменията си и в други спортове и да се утвърдят като един екип. Това ще ги сплоти и няма да има различия между тях. Създаденият “Младежки спортен център” ще има дълготраен ефект, защото ще е достъпен за всички онези деца, които имат желание да спортуват, включително и тези от етническите малцинства. Подобреният терен ще се намира в непосредствена близост до града и ромската махала и всички подрастващи ще имат по–голяма възможност да изявяват своите умения в спорта и да се усъвършенстват. Част от самия спортен процес е обучението на децата от ранната им възраст. Местоположението на стадиона ще даде възможност и на най–малките да започнат да развиват своите спортни умения от рано. Оборудването на стадиона с необходимите уреди ще допринесе за по–добрата организация на тренировъчния процес и провеждането на състезанията и турнирите.   Реализирането на проекта ще повиши здравната култура на подрастващите и ще ги превърне в организирани и отговорни млади хора. Приложеният процес на обучение по футбол ще ни помогне да натрупаме опит и да прилагаме процеса и с деца в предучилищна възраст и гимназиален курс.Община Първомай е открита да споделя въвеждането на нови форми на обучение и опита си с други общини, което е предпоставка получените резултати да бъдат ефективни и да продължават да се прилагат и след приключване на проекта. Водеща организация: Община Първомай гр.Първомай 4270, ул.”Братя Миладинови-юг” №50
Лица за контакти: Иванка Георгиева Янкова-Мизинева,Петя Запрянова Христозова,тел.0336/44-97;  факс:0336/31-19

Партньорска организация: НУ „Христо Ботев”,гр. Първомай, ул.”Христо Ботев” № 5

Лице за контакт: Марийка Янчолова, тел. 0336/21-57/Водещ треньор по проекта: Атанас Кичуков, тел.0887 48 68 88

Този документ е съставен с финансовата подкрепа на  Европейския съюз, Европейски социален фонд, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с управляващ орган Министерство на образованието и науката.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233