Проекти - Архив

Размер на шрифта: A A A

Проект BG05M9OP001-2.002-0026-C01,„Интегрирана подкрепа в семейна среда”/ 11.10.2016г. /
С настоящия проект се работи по подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, чрез преодоляване на последиците от социалното им изключване и бедност. >>


Четиринадесет са утвърдените приемни семейства по проект „Приеми ме 2015” в Община Първомай >>Списъци с класираните кандидати за персонал и кандидатите за потребители по проект „Интегрирана подкрепа в семейна среда”, Договор BG05M9OP001-2.002-0026-C001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма ‹‹Развитие на човешките ресурси›› 2014-2020, Процедура № BG02M9OP001-2.002 „Независим живот”

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0026-C001, „ИНТЕГРИРАНА ПОДКРЕПА В СЕМЕЙНА СРЕДА”Отвори_Разгледай >>

СПИСЪК НА УВЕДОМЕНИТЕ ЗА МЯСТОТО СИ В КЛАСИРАНЕТО КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ  ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0026-C001, „ИНТЕГРИРАНА ПОДКРЕПА В СЕМЕЙНА СРЕДА” /Отвори_Разгледай >>


Община  Първомай стартира изпълнението на проект „ПРИЕМИ МЕ 2015" >>


ПРОЕКТ:BG05M9OP001-2.002-0026 - „Интегрирана подкрепа в семейна среда”,по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. / Отвори >>


Съгласно Решение 559 на Общински съвет град Първомай, прието на 21.05.2015г. с Протокол 50, Община Първомай кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”. В тази връзка е получена покана от г-жа Гергана Колешанска – Ръководител на Управляващия орган на ОП «Развитие на човешките ресурси» и е сключен  на 17 септември 2015г. договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 498 739,86 лева. Работата по проекта ще се финализира на 1 число от месеца, следващ месеца, през който е получено авансово плащане.Наименованието на проектното предложение е  „Интегрирана подкрепа в семейна среда”, като мотивите да се кандидатства бяха да се доразвият и надградят съществуващите социални услуги в Община Първомай. / Отвори >>


Община Първомай e бенефициент по проект BG051PO001-5.2.12 – 0039 – C0001 „Център за нашите деца”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността. Общата стойност на проекта е 233 116,58 лева, а продължителността му е 19 месеца – от 01.04.2014г. до 31.10.2015г. / Още по темата >>

12.11.2014г.                                     


Кметът на Община Първомай има удоволстието да Ви покани на пресконференция и Официална церемония „Първа копка” за стартиране на строителните дейности за изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Първомай, във връзка с изпълнението на  проект № DIR-51011116-62-146 „ Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай” по процедура №  BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.”

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ:

Място: гр. Първомай, Заседателна зала, община Първомай

Дата: 04 септември 2014 г., Час: 11 ч.

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“

Място: землище гр. Първомай, местност Кориите

Дата: 04 септември 2014 г., Час: 12,00 ч.

Информация за събитието >>


На 04 септември 2014 г. /четвъртък/ от 11 ч. в залата на Община Първомай се проведе пресконференция и от 12 ч. в местността Кориите се проведе официална церемония „Първа копка” във връзка с стартиране изпълнението на СМР на ПСОВ на проект № DIR-51011116-62-146 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай” по процедура №  BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.”. На събитието присъстваха представители на Управляващия орган на Министерство на околната среда и водите, Кмета на Община Първомай, общински съветници, депутати, кметове от съседни населени места, екипа по управление на проекта, изпълнителите на проектните дейности, експерти от Община Първомай и всички заинтересовани страни.

Информация за събитието >>


Община Първомай успешно приключи дейностите по проект „Партньорство и координация при формулиране и реализация на общинските политики в община Първомай“, изпълняван по Договор № 13-13-16/08.11.2013г.за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 / Отвори >>


Покана за участие в начална пресконференция по проект „Център за нашите деца” / Отвори >>


Приключи изпълнението на видовете СМР  на строежите в кв. „Дебър“, кв. „Ромска махала“ и кв. „Любеново“ от „Джи Пи Груп“ ООД и ДЗЗД „Виаканал строй“ във връзка с изпълнението на  проект № DIR-51011116-62-146 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай” по процедура №  BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж. Успешно са проведени 72 часови проби. Отвори >>


Приключи работата по изпълнение на проект №А12-22-55/26.04.2013г “Повишаване на квалификацията на служителите в община Първомай”,  реализиран с финансовата подкрепа на ОП “Административен капацитет”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07””. Община Първомай  е бенефициент по проекта, съгласно Договор №А12-22-55/26.04.2013г с УО на ОПАК.  Отвори >>


Продължава изпълнението на видовете СМР  на строежите в кв. „Дебър“, кв. „Ромка махала“ и кв. „Любеново“ от „Джи Пи Груп“ ООД и ДЗЗД „Виаканал строй“ във връзка с изпълнението на  проект № DIR-51011116-62-146 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай” по процедура №  BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.  Отвори >>


Проект: „Партньорство и координация при формулиране и реализация на общинските политики в община Първомай“, Договор № 13-13-16/08.11.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07

Анализ на икономическото и социално развитие и SWOT анализ на община Първомай.
Част 1 Отвори >>   /   Част 2 Отвори >>
Цели и приоритети за развитие на община Първомай за периода 2014-2020 година. Отвори >>
Изследване на стратегически документи и практики за прилагане на стратегии и политики в община Първомай. Отвори >>
СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА. / Отвори >>
ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА - ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020Г. / Отвори >>
ПРАВИЛНИК ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2014–2020Г. /Отвори >>

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ  НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2014 -2020Г. /Отвори >>

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА ИНДУСТРИЯ И ЗАНАЯТИТЕ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 
ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020/ Отвори >>

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕНЗИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 
ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020/ Отвори >>


Обилни превалявания от дъжд, възпрепятстват изпълнението от „Джи Пи Груп“ ООД и ДЗЗД „Виаканал строй“ на видовете СМР  на строежите в кв. „Дебър и кв. „Любеново“ във връзка с изпълнеието на   проект № DIR-51011116-62-146 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай” по процедура №  BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж. / Отвори >>


Неблагоприятните  атмосферни условия и отрицателни температури, наблюдавани в края на м. януари в гр. Първомай, възпрепятстват изпълнението с необходимото качество и в срок на СМР на  проект № DIR-51011116-62-146 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай” по процедура №  BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.”./ Отвори >>


Проект №А12-22-55/26.04.2013г “Повишаване на квалификацията на служителите в община Първомай”,  реализиран с финансовата подкрепа на ОП “Административен капацитет”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, бюджетна линия:BG051PO002/12/2.2-07.Община Първомай  е бенефициент по проекта, съгласно Договор №А12-22-55/26.04.2013г с УО на ОПАК.  Отвори >>


Продължава работата по изпълнение на проект №А12-22-55/26.04.2013г “Повишаване на квалификацията на служителите в община Първомай”,  реализиран с финансовата подкрепа на ОП “Административен капацитет”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07. Община Първомай  е бенефициент по проекта, съгласно Договор №А12-22-55/26.04.2013г с УО на ОПАК. 
 Отвори >>


Продължава изпълнението на СМР на проект № DIR-51011116-62-146 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай” по процедура №  BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води 
в агломерации с над 10 000 екв.ж.”./ Отвори >>


Проект: „Партньорство и координация при формулиране и реализация на общинските политики в община Първомай“, Договор № 13-13-16/08.11.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 Отвори_Разгледай >>


На 20 август 2013 г. / вторник /. в кв. Дебър, гр. Първомай се проведе официална церемония „Първа копка” във връзка с подмяната на амортизирана канализационна мрежа за питейни и отпадъчни води и поставяне на нова такава, като основната цел е да се подобри инфраструктурата във водния сектор на община Първомай.

На събитието присъства г-н Костадин Ангелов-Секретар на община Първомай, г-жа Надежда Желязкова – Ръководител на проект DIR -51011116-62-146  „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Първомай”, по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16, г-н Желязко Трифонов – гл. специалист „Организационен”кв. Дебър, членове на екипа по управление на проекта, изпълнителите на проектните дейности, експерти от Община Първомай и всички заинтересовани страни.

Интересът на множеството присъстващи  хора от кв. Дебър бе обясним, тъй като те очакват това да се случи, откакто се помнят. Г-н Костадин Ангелов обясни, че нещата ще станат, но трябва всички да имат търпението, защото ще се премине през доста трудни моменти на разкопани улици, на спиране на водата… Но когато това е за по-добро, си заслужава!Пожеланието на всички гости бе след 33 месеца да се поздравят с подобрена градска среда. / Галерия >>


На 19 август 2013 г. /понеделник/ от 14 ч.  в залата на Община Първомай се проведе пресконференция и от 15 ч. в кв. Любеново се проведе официална церемония „Първа копка” във връзка с стартиране изпълнението на СМР на проект № DIR-51011116-62-146 „ Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай” по процедура №  BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.”. На събитието присъства г-н Спиридон Александров представител на Управляващия орган на Министерство на околната среда и водите, Областния управител на Област Пловдив г-н Венцислав Каймаканов, Управителя на ВиК Пловдив г- н Манол Генов, Кмета на Община Първомай г-н Ангел Папазов, общински съветници, депутати, екипа по управление на проекта, изпълнителите на проектните дейности, експерти от Община Първомай и всички заинтересовани страни.


Проект: „Повишаване на квалификацията на служителите в община Първомай” , Договор №А12-22-55/26.04.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2.”Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051РО002/12/2.2-07.
Отвори Разгледай >>


Проект BG051PO001-4.1.05-0129 "Децата на Първомай – равен старт за всички"
Схема: BG051PO001-4.1.05
„Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”Бенефициент: Община Първомай
Партньори:1.ОУ „Георги Караславов” 2.ОУ „Св. Св. К. и Методий” 
3.ОУ „Христо Ботев” 4. ПГСС „Васил Левски”
Срок на изпълнение на проекта: 10.01.2013г. – 09.02.2014г.
 Към сайта на проекта >>


25.04.2013г. / Община Първомай е една от общините партньори на Агенция за социално подпомагане, конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051PO001-5.2.11. 

DSC010441.jpg DSC010491.jpg DSC010541.jpg

Проектът е в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и Плана за нейното изпълнение. Целта на проекта е да подкрепи процеса на деинституционализация чрез създаване на устойчива семейна грижа за децата от специализираните институции и за децата в риск от изоставяне.Проектът се изпълнява от края на 2011г., в партньорство с повече от 80 общини.В община Първомай има сформиран и подготвен екип от двама социални работника (ЕПГ - екип по приемна грижа), който информира обществеността за социалната услуга „Приемна грижа”; набира и обучава кандидати за приемни родители. Те биват обстойно проучвани и на база извършените оценки социалните работници изготвят социални доклади.   До края на месец април 2013 г. в Община Първомай по проект „И аз имам семейство” има подадени осем Заявления за предоставяне на приемна грижа като професионално приемно семейство. Седем от кандидатите са преминали базово и надграждащо обучение. На 08.02.2013г. кметът на община Първомай, г-н Ангел Папазов връчи Удостоверения за успешно  преминали специализиран курс за допълнителна квалификация за професионална приемна грижа на  първите трима обучени, а на 25.04.2013г. на останалите четирима. Двама  от първите кандидати за приемните родители вече са вписани в регистър на утвърдените приемни семейства, воден от Регионална дирекция за социално подпомагане – област Пловдив. С тях започна и процедура по напасване с приемни деца. Интерес към приемната грижа в общината проявяват все повече семейства. Подготвят се документите и на още трима кандидати за приемни родители.


Проектът се финасира от ЕС по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ Приеми ме“ Отвори Разгледай>>


ОПАК. Експерти в действие >>
П
роект „Постигане на качествено управление в община  Първомай, чрез укрепване на капацитета 
на човешките ресурси, съвместно с община Суфли, Гърция”.

Проекта се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Бенефициент : Община Първомай по ДБФП № 10-25-6/24.02.2012г.

Партньор: Община Суфли, Гърция

Обща стойност: 308 871,74 лева

Съфинансиране по ОПАК/Размер на исканата безвъзмездна финансова помощ: 308 871,74 лева

Начало на проекта: 24.02.2012г./ Край на проекта: 24.06.2013г.

Целта на проекта е постигане на устойчиво управление на човешките ресурси в община Първомай, чрез обучение, трансфер на добри практики и приложение на опит от община Суфли, Гърция.

Очаквани резултати:

- Проучени и анализирани практики в областта на оценката на човешките  ресурси при кандидатстване за работа, въвеждане в работа, регулярно атестиране и последващ растеж в  кариерата, както и свързаните с това повишаване на мотивацията и административния капацитет;

- Разработени наръчници с административни процеси по УЧР и нормативни документи,  съдържащи конкретни практики за отделни аспекти на процеса на управление на ЧР;

- Обменени работни посещения между партньорите по проекта за проучвания на действащите механизми и запознаване с добрите практики в процесите по УЧР;

- Повишен административен капацитет на общинските служители, ангажирани в подбора и управлението на човешките ресурси.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233