Проекти

Размер на шрифта: A A A

pdfСПИСЪК НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ОБЯВЕНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ГРИЖА В ДОМА“ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.001-0063 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

pdfСПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ / НЕДОПУСНАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЮ ЗА ПЕРСОНАЛ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ГРИЖА В ДОМА“ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.001-0063 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

pdfОбщина Първомай обявява подбор на персонал при предоставяне на почасови интегрирани здравно-социални услуги по проект BG05SFPR002-2.001-0063 „Грижа в дома в община Първомай“

Документи за изтегляне:

docxЗаявление за участие в подбор

docxДекларация

pdfОбявление за прием на заявления - Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“. Община Първомай изпълнява проект „Топъл обяд в община Първомай“, Договор BG05SFPR003-1.001-0060-C01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс. Общината приема заявления на кандидати за потребители за получаване на топъл обяд. Услугата по проекта започна да се предоставя от 01.11.2022 г. и ще продължи до 30.09.2025 г.

Документи за изтегляне:

docПриложение 1 Заявление декларация

docПриложение 6 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация

pdfОбщина Първомай изпълнява Договор № 3-НПЗХУ/2 от 27.10.2023 г. по проект „Подобряване на работната среда за хора с увреждания в община Първомай“

pdfОбщина Първомай изпълни проект „Закупуване на нов лекотоварен автомобил за доставка на топъл обяд в Община Първомай”, Договор № РД 04-23/12.01.2023г., финансиран от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.

pdfСПИСЪК НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ОБЯВЕНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ГРИЖА В ДОМА“ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.001-0063 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

pdfСПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ/НЕДОПУСНАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЮ ЗА ПЕРСОНАЛ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ГРИЖА В ДОМА“ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.001-0063 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

pdfOбявява подбор на персонал при предоставяне на почасови интегрирани здравно-социални услуги по проект BG05SFPR002-2.001-0063 „Грижа в дома в община Първомай“

Документи за изтегляне:

docxЗаявление за участие в подбор

docxДекларация

pdfИнформация по проект „Укрепване на общинския капацитет в община Първомай“, договор BG05SFPR002-2.002-0021-C01, процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027. Общата стойност на проекта е 105 206,71 лева. Срокът за изпълнение на проекта е 15 месеца, считано от 10.01.2023 г.

pdfОбява за подбор на служители на длъжност „Специалист социални дейности (община)”

Документи за изтегляне:

docxЗаявление за участие в подбор

docxДекларация


pdfПротокол 1 Подбор персонал / Публикуван на 02.03.2023г. /

pdfПротокол 2 Подбор персонал / Публикуван на 07.03.2023г. /

pdfПротокол 3 Класиране / Публикуван на 09.03.2023г. /

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233