Отдел „Местни данъци и такси“
ул. „Бр. Миладинови - юг” № 50, етаж 1
гише № 1 и № 2 - Каса 1 и 2
гише № 3 и № 4 - Прием на документи
тел: 0336 64425
стая 103 - Началник отдел и юрисконсулт
тел: 0336 63112 / e-mail: mdt@parvomai.bg 

ЕИК : 000471536

IВАN : BG08 CECB 9790 84B3 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай


pdfЗаповед № РД-15-370/15.06.2022 г. / Вътрешни правила за организация на административното обслужване в отдел „Местни данъци и такси“

pdfВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ


Справка за задължения и плащания за местни данъци и такса за битови отпадъци към Община Първомай

Проверете Вашите задължения тук  Калкулатор за изчисляване на данъка за МПС


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Министерството на електронното управление е разработило нова функционалност за извличане на справка и плащане на дължими данъци към 227 общини, включително и община Първомай, която спестява време и средства на гражданите. Услугата е достъпна в реално време, както за гражданите, които пребивават в чужбина, така и за живеещите на територията на страната.

Може да платите задължения и към други общини, извън този списък чрез услуга 9416.

При автентикиране на потребител в портала на Министерство на електронното управление (egov.bg) и вход в „Моето пространство“ потребителите имат достъп до раздел „Задължения“. Освен проверка на задължение за електронни услуги, е налична и услугата „Задължения за местни данъци и такси (МДТ)“.


С оглед необходимостта от предприемане на действия и въвеждане на мерки на територията на Община Първомай в условията на епидемично разпространение на COVID-19 и с цел избягване на струпване на много хора в затворени пространства се предприемат мерки, отнасящи се до административното обслужване, предоставяно от отдел „Местни данъци и такси“ при Община Първомай.

Препоръчително е гражданите да ползват административни електронни услуги и заплащане на местните данъци и такси по следните начини:

  • Безкасово по банковата сметка на Община Първомай в - „ЦКБ“АД, ОФИС ПЪРВОМАЙ, IBAN: BG 08 CECB 9790 84B3 2015 00, BIC: CECBBGSF и съответен код на плащане.
  • Чрез системата Ипей (Ерay)
  • В касите на ИЗИПЕЙ
  • Чрез Български пощи

Административни услуги, които не се предоставят по електронен път, могат да бъдат заявени и получени чрез пощенски оператори и системата на сигурно електронно връчване.

Всички служители на отдел „МДТ“ при Община Първомай ще оказват пълно съдействие при предоставянето на информация по телефон и чрез онлайн комуникация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация Първомай напомня на данъчно задължените лица, че 30.11.2023 г. е крайният срок за подаване на Заявление-декларация за определяне на такса битови отпадъци за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци на база количество отпадъци по чл. 19, ал. 1 от НОАМТЦУ, предоставяни от Община Първомай.


pdfЗАПОВЕД РД-15-598 от 11.10.2023 г. На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал.1, т. 8 от ЗМСМ и чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ относно организираното събиране и транспортиране на битовите отпадъци, тяхното обезвреждане в депа и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.


pdfЗАПОВЕД РД-15-661 от 10.10.2022 г. На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал.1, т. 8 от ЗМСМ и чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ относно организираното събиране и транспортиране на битовите отпадъци, тяхното обезвреждане в депа и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.


pdfЗАПОВЕД РД-15-628 от 01.10.2021 г. На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал.1, т. 8 от ЗМСМ и чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ относно организираното събиране и транспортиране на битовите отпадъци, тяхното обезвреждане в депа и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

pdfЗАПОВЕД РД-15-639 от 21.10.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 2 от Закон за местните данъци и такси, във връзка с организираното събиране и транспортиране на битовите отпадъци, тяхното  обезвреждане в депа и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване

pdfЗАПОВЕД РД-15-524 от 11.09.2019 г. На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 2 от Закон за местните данъци и такси, във връзка с организираното събиране, извозване и обезвреждане в депа на битовите отпадъци, както и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване


docИзтегли искане за издаване на данъчни документи

docОбразец заявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот

docБланка по чл.19, ал.1  от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Първомай

docБланка за освобождаване от сметосъбиране и сметоизвозване


Местните данъци и такси към Първомай вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ. Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.

Плащането през интернет системата ИПЕЙ  - https://www.epay.bg/v3main/front

Интернет плащането става след регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на всички указателни стъпки в него. Регистрацията в ИПЕЙ е еднократна. След като се регистрира веднъж, собственикът на регистрацията я има винаги. ИПЕЙ има версия и на английски език, така че може да се ползват без проблем от чужденци. (през него всеки човек ще може да влиза директно от сайта на Първомай и да използва регистрацията си в ИПЕЙ за плащане)

Плащане в касите на ИЗИПЕЙ  - http://www.easypay.bg/?p=offices_list

Тук се отваря списъкът с всички офиси на ИЗИПЕЙ в България с точния адрес и работното време на касите. Списъкът се актуализира непрекъснато. По новия начин гражданите плащат, без да носят печатните съобщения, ако те са забравени или изгубени. Не е нужно да попълват каквито и да са документи или да звънят в общината и да търсят предварителна информация кой колко дължи. Информацията за целия данък излиза веднага след съобщаване на ЕГН-то или БУЛСТАТ и може да се плаща веднага. Тя е винаги актуална, защото се работи в реално време. Плащанията също се отразяват веднага в общината. Така не може да се допусне и двойно плащане на данъка. Електронните плащания подпомагат и шофьорите. Всеки един автомобил с регистрация в община Първомай да мине на годишен технически преглед веднага, след като данъците му бъдат заплатени автоматично.Новата услуга чрез автоматично разплащане на данъците улеснява неимоверно хората. Тя е в полза най-вече на живеещите извън общината (някъде в България или чужбина) и им пести време, нерви и пари. Повишава и събираемостта от местните приходи. Онлайн плащането към момента е възможно най-евтиният и лек начин за плащане на данъци към българските общини.


УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ СРОКОВЕТЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВ ОТПАДЪК СА КАКТО СЛЕДВА:

ЗА 2024 г.

ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
ПЪРВАТА ВНОСКА СЕ ВНАСЯ В СРОК ДО 30 ЮНИ 2024 г.
ВТОРА ВНОСКА В СРОК ДО 31 ОКТОМВРИ 2024 г.
НА ПРЕДПЛАТИЛИТЕ ЗА ЦЯЛАТА ГОДИНА В СРОК ДО 30 АПРИЛ СЕ ПРАВИ ОТСТЪПКА  5 %

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ТБО
ПЪРВАТА ВНОСКА СЕ ВНАСЯ В СРОК ДО 30 ЮНИ 2024 г.
ВТОРА ВНОСКА В СРОК ДО 31 ОКТОМВРИ 2024 г.
НА ПРЕДПЛАТИЛИТЕ ЗА ЦЯЛАТА ГОДИНА В СРОК ДО 30 АПРИЛ СЕ ПРАВИ ОТСТЪПКА  5 %

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ – ДО 31 ЯНУАРИ;
ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ – ДО 30 АПРИЛ;
ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ – ДО 31 ЮЛИ;
ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ – ДО 31 ОКТОМВРИ.

Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват 5 % отстъпка.

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК / НОВ – В СИЛА ОТ 01.01.2011 г./

СЪГЛАСНО ЧЛ.61Р, АЛ.2 ОТ ЗМДТ – ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА СА ЛИЦАТА, ПРЕДЛАГАЩИ НОЩУВКИ.

СЪГЛАСНО ЧЛ.61Р, АЛ.5 ОТ ЗМДТ – ЛИЦАТА ПО АЛ.2 ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ ДО 30 ЯНУАРИ НА ГОДИНАТА,СЛЕДВАЩА ТАЗИ, ЗА КОЯТО СЕ ОТНАСЯ.

СЪГЛАСНО ЧЛ. 61С., АЛ.3 ОТ ЗМДТ – ДЪЛЖИМИЯТ ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК СЕ ВНАСЯ ОТ ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ДО 15 -ТО ЧИСЛО НА МЕСЕЦА, СЛЕДВАЩ МЕСЕЦА, ПРЕЗ КОЙТО СА ПРЕДОСТАВЕНИ НОЩУВКИТЕ.

СЪГЛАСНО ЧЛ. 56, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ РАЗМЕРЪТ НА ДЪЛЖИМИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ЗА 2024 г. ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДСЛОН И МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ, КАКТО СЛЕДВА:

КАТЕГОРИЯ 1 ЗВЕЗДА – 0,40 ЛВ. ЗА НОЩУВКА.
КАТЕГОРИЯ 2 ЗВЕЗДИ – 0,60 ЛВ. ЗА НОЩУВКА.
КАТЕГОРИЯ 3 ЗВЕЗДИ – 0,80 ЛВ. ЗА НОЩУВКА.
КАТЕГОРИЯ 4 ЗВЕЗДИ – 1,00 ЛВ. ЗА НОЩУВКА.
КАТЕГОРИЯ 5 ЗВЕЗДИ – 1,20 ЛВ. ЗА НОЩУВКА.

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ /НОВ - В СИЛА ОТ 01.01.2017 г./

СЪГЛАСНО ЧЛ. 61У ОТ ЗМДТ - ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА СЕ ОБЛАГАТ С ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ЗА ИЗВЪРШВАНАТА ОТ ТЯХ ИЛИ ОТ ТЯХНО ИМЕ ДЕЙНОСТ ПО ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ.

СЪГЛАСНО ЧЛ.58, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ - ДАНЪКЪТ ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ Е В РАЗМЕР НА 300 ЛЕВА.

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ МОЖЕТЕ ДА ПОГАСИТЕ НА КАСИТЕ НА ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” – ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, ГИШЕ № 1 И 2, І ЕТАЖ, И В КМЕТСТВАТА ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА.

РАБОТНО ВРЕМЕ С КЛИЕНТИ  ОТ  08.00 ч. - 17.00 ч.

ПО БАНКОВА СМЕТКА НА „ЦКБ” АД, ОФИС ПЪРВОМАЙ

ВIC: CE CB BG SF
IBAN : BG08 CECB 9790 84B3 2015 00

ИЛИ В КЛОНОВЕТЕ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" АД И КАСИТЕ НА "ИЗИПЕЙ"

Код на плащане:

ПАТЕНТЕН ДАНЪК - 44 14 00
ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - 44 21 00
ДАНЪК НАСЛЕДСТВА - 44 22 00
ДАНЪК МПС - 44 23 00
ТБО - 44 24 00
ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ - 44 25 00 – 3.0% при възмездно придобиване на имущество
ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК - 44 28 00
ГЛОБИ - 44 65 00
ТАКСИ АДМИНИСТР. УСЛУГИ - 44 80 07

НЕВНЕСЕНИТЕ В СРОК ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВ ОТПАДЪК СЕ СЪБИРАТ ЗАЕДНО С ЛИХВИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЛИХВИТЕ ВЪРХУ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ ПО РЕДА НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС.

ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ ДАНЪКОПЛАТЦИ ДА ПОГАСЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ В ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА СРОКОВЕ.
СРЕЩУ НЕКОРЕКТНИТЕ ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ЩЕ БЪДАТ ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ПРЕДВИДЕНИ В ЗМДТ И ДОПК ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА, СРОКОВЕТЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТБО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА АДРЕС: ГР. ПЪРВОМАЙ, УЛ. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ-ЮГ” № 50
ТЕЛЕФОНИ : 0336 / 6-44-25, 6-31-12
ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” – ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ


pdfНаименование на кодовете за вид плащане


ОБЯВЛЕНИЕ / 06.06.2024г.

pdfСписък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Първомай във връзка с чл. 32 от ДОПК


ОБЯВЛЕНИЕ / 15.05.2024г.

pdfСписък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Първомай във връзка с чл. 32 от ДОПК


ОБЯВЛЕНИЕ / 07.03.2024г.

pdfСписък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Първомай във връзка с чл. 32 от ДОПК


ОБЯВЛЕНИЕ / 25.01.2024г.

pdfСписък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Първомай във връзка с чл. 32 от ДОПК


ОБЯВЛЕНИЕ / 13.11.2023г.

pdfСписък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Първомай във връзка с чл. 32 от ДОПК


ОБЯВЛЕНИЕ / 27.10.2023г.

pdfСписък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Първомай във връзка с чл. 32 от ДОПК


ОБЯВЛЕНИЕ / 28.09.2023г.

pdfСписък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Първомай във връзка с чл. 32 от ДОПК


ОБЯВЛЕНИЕ / 17.08.2023г.

pdfСписък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Първомай във връзка с чл. 32 от ДОПК


ОБЯВЛЕНИЕ / 30.06.2023г.

pdfСписък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Първомай във връзка с чл. 32 от ДОПК


ОБЯВЛЕНИЕ / 13.06.2023г.

pdfСписък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Първомай във връзка с чл. 32 от ДОПК


ОБЯВЛЕНИЕ / 05.06.2023г.

pdfСписък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Първомай във връзка с чл. 32 от ДОПК


ОБЯВЛЕНИЕ / 09.05.2023г.

pdfСписък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Първомай във връзка с чл. 32 от ДОПК


ОБЯВЛЕНИЕ / 03.05.2023г.

pdfСписък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Първомай във връзка с чл. 32 от ДОПК


ОБЯВЛЕНИЕ / 10.01.2023г.

pdfСписък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Първомай във връзка с чл. 32 от ДОПК


ОБЯВЛЕНИЕ / 01.12.2022г.

pdfСписък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Първомай във връзка с чл. 32 от ДОПК


ОБЯВЛЕНИЕ / 10.10.2022г.

pdfСписък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Първомай във връзка с чл. 32 от ДОПК


ОБЯВЛЕНИЕ / 09.09.2022г.

pdfСписък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Първомай във връзка с чл. 32 от ДОПК


ОБЯВЛЕНИЕ / 24.08.2022г.

pdfСписък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Първомай във връзка с чл. 32 от ДОПК


ОБЯВЛЕНИЕ / 10.08.2022г.

pdfСписък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Първомай във връзка с чл. 32 от ДОПК


ОБЯВЛЕНИЕ / 17.06.2022г.

pdfСписък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Първомай във връзка с чл. 32 от ДОПК


ОБЯВЛЕНИЕ / 25.05.2022г.

pdfСписък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Първомай във връзка с чл. 32 от ДОПК


ОБЯВЛЕНИЕ / 15.02.2022г.

pdfСписък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Първомай във връзка с чл. 32 от ДОПК


ОБЯВЛЕНИЕ / 01.12.2021г.

pdfСписък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Първомай във връзка с чл. 32 от ДОПК


ОБЯВЛЕНИЕ / 08.11.2021г.

pdfСписък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Първомай във връзка с чл. 32 от ДОПК


ОБЯВЛЕНИЕ / 12.10.2021г.

pdfСписък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Първомай във връзка с чл. 32 от ДОПК


ОБЯВЛЕНИЕ / 27.09.2021г.

pdfСписък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Първомай във връзка с чл. 32 от ДОПК


ОБЯВЛЕНИЕ / 14.09.2021г.

pdfСписък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Първомай във връзка с чл. 32 от ДОПК


ОБЯВЛЕНИЕ / 27.08.2021г.

pdfСписък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Първомай във връзка с чл. 32 от ДОПК


ОБЯВЛЕНИЕ / 23.08.2021г.

pdfСписък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Първомай във връзка с чл. 32 от ДОПК