Делегирани бюджети

Размер на шрифта: A A A

pdfДелегиран бюджет на функция "Образование" при Община Първомай за 2015 година


pdfЗАПОВЕД № РД – 15 – 607 / 17.11.2015 г./ На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.41, ал. 2, ал. 9, т. 2 от Закона за народната просвета, във връзка с чл. 1, ал. 1, с приложението към него, ал. З от Постановление № 294 от 30.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери за 2015 г., Решение № 853 от 2.11.2015 г. за допълнение на Решение № 633 на Министерски съвет от 2014 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойности показатели през 2015 г., изменено и допълнено с Решение № 801 на Министерски съвет от 2014 г. и Решение № 23 на Министерски съвет от 2015 г.Анекс Д 01-180 / 09.11.2015 г. към Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2014 г., (изм. и доп. с анекс от 19.12.2014 г.) и т. 5 от Приложение № 3 - Правила за промени в разпределението на средствата между общинските училища и детски градини при изменение на броя на учениците и децата или на стойностите по други показатели на моя заповед № РД - 15 - 91 / 23.02.2015 г.  
pdfПриложение 1
pdfПриложение 2
pdfПриложение 3
pdfПриложение 4


pdfИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЗВЕНА И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛИТЕ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ВЪВ ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" ПРИ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2015 ГОДИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 45, АЛ. 1 ОТ ПМС № 8 ОТ 16.01.2015 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДБРБ ЗА 2015 Г.


pdfДЕЙНОСТ 1 311 ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕРС ЗА БЮДЖЕТ 2015 Г.


pdfДЕЙНОСТ 1 318 "ПОДГОТВИТЕЛНА ПОЛУДНЕВНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ", ЕРС 948 лв


pdfСРЕДСТВА ОТ ДОПЪЛВАЩИ СТАНДАРТИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ , НАД ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПО ЕРС, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ РЕШЕНИЕ 801 ОТ 03.12.2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ 633 НА МС ОТ 2014Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2015 Г. С НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ


pdfОБЩО СРЕДСТВА ПО ФОРМУЛИ И ДОПЪЛВАЩИ СТАНДАРТИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ 1 322, 1 318, 1 311 ВЪВ ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" ПРИ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2015 ГОДИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 45, АЛ.1 ОТ ПМС №8 ОТ 16.01.2015 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДБРБ ЗА 2015 Г.


pdfДелегиран бюджет на функция "Образование" при Община Първомай за 2014 година


pdfПриложение 1
pdfПриложение 2
pdfПриложение 3
pdfПриложение 4


pdfИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЗВЕНА И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛИТЕ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ВЪВ ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" ПРИ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2014 ГОДИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 56, АЛ. 1 ОТ ПМС № 3 ОТ 15.01.2014 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДБРБ ЗА 2014 Г.


pdfТАБЛИЦА №1ЗА ДИФЕРЕНЦИРАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОМПОНЕНТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВИДА НА ОТОПЛЕНИЕ


pdfДЕЙНОСТ 1 311 ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕРС ЗА   БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА


pdfДЕЙНОСТ 1 318 "ПОДГОТВИТЕЛНА ПОЛУДНЕВНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ"


pdfРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОБАВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ , НАД ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПО ЕРС, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ РЕШЕНИЕ 658 ОТ 31.10.2013 Г НА МС ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2014 Г. С НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ


pdfСПРАВКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ОЧАКВАНАТА КОРЕКЦИЯ НА ДОБАВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА , НАД ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПО ЕРС, СЪГЛАСНО ЧЛ. 25, АЛ. 1 И АЛ. З ОТ ПМС № 3 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДБРБ ЗА 2014 Г


pdfДелегиран бюджет на функция "Образование" при Община Първомай за 2013 година


pdfПриложение 1
pdfПриложение 2
pdfПриложение 3


pdfИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЗВЕНА И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛИТЕ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ВЪВ ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" ПРИ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2013 ГОДИНА, УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № РД-15-90/27.02.2013 г.(съгласно чл. 40,ал. 1 от ПМС 1/09.01.2013 г. за изпълнение на ДБРБ за 2013 година)


pdfТАБЛИЦА № 1 / ТАБЛИЦА № 2 ЗА ДИФЕРЕНЦИРАНЕ  НА  ДОПЪЛНИТЕЛЕНИ  КОМПОНЕНТИ


pdf2/ ДЕЙНОСТ 1 311 "ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ"


pdf2.1/ ДЕЙНОСТ 1 311 "ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ"


pdf3/ ДЕЙНОСТ 1 318 "ПОДГОТВИТЕЛНА ПОЛУДНЕВНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ"


pdfИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОБАВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА 2013 ГОДИНА, НАД ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ , СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ФО – 1 ОТ 21.01.2013 Г. НА МФ – УКАЗАНИЕ БЮДЖЕТ 2013 ГОДИНА


pdfДелегиран бюджет на функция "Образование" при Община Първомай за 2012 година


pdfПриложение 1
pdfПриложение 2
pdfПриложение 3

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233