Делегирани бюджети

Размер на шрифта: A A A

pdfДелегиран бюджет на функция „Образование" при Община Първомай за 2024 г. / Заповед РД-15-128 / 28.02.2024 г.

pdfПриложение 1

pdfПриложение 2

pdfПриложение 3

pdfПриложение 4


pdfДелегиран бюджет на функция „Образование" при Община Първомай за 2023 г. / Заповед РД-15-502 / 01.09.2023 г.

pdfСпоразомение

pdfПриложение 1

pdfПриложение 2

pdfПриложение 3

pdfПриложение 4


pdfДелегиран бюджет на функция „Образование" при Община Първомай за 2022 г. / Заповед РД-15-358 / 10.06.2022 г.


pdfПриложение 4 - 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г.

pdfПриложение 4 - 01.04.2022 г. – 31.12.2022 г.

pdfПриложение 4 – обобщена - 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.


pdfДелегиран бюджет на функция „Образование" при Община Първомай за 2022 г . / Заповед РД-15-110 / 28.02.2022г.

pdfПриложение 1 - 01.01.2022 г. - 31.03.2022 г.

pdfПриложение 1 - 01.04.2022 г. - 31.12.2022 г.

pdfПриложение 2 - 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г.

pdfПриложение 2 - 01.04.2022 г. – 31.12.2022 г.

pdfПриложение 3 - 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г.

pdfПриложение 3 - 01.04.2022 г. – 31.12.2022 г.

pdfПриложение 4 - 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г.

pdfПриложение 4 - 01.04.2022 г. – 31.12.2022 г.

pdfПриложение 4 – обобщена - 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.


pdfДелегиран бюджет на функция "Образование" при Община Първомай за 2021 година


pdfПриложение 1

pdfПриложение 2

pdfПриложение 3

pdfПриложение 4


pdfДелегиран бюджет на функция "Образование" при Община Първомай за 2020 година


pdfПриложение 1

pdfПриложение 2

pdfПриложение 3

pdfПриложение 4


pdfДелегиран бюджет на функция "Образование" при Община Първомай за 2019 година


pdfПриложение 1

pdfПриложение 2

pdfПриложение 3

pdfПриложение 4


pdfДелегиран бюджет на функция "Образование" при Община Първомай за 2018 година


pdfПриложение 1
pdfПриложение 2
pdfПриложение 3
pdfПриложение 4


pdfДелегиран бюджет на функция "Образование" при Община Първомай за 2017 година


pdfПриложение 1
pdfПриложение 2
pdfПриложение 3
pdfПриложение 4


pdfИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ИНСТИТУЦИИ И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛИТЕ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ВЪВ ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" ПРИ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2017 ГОДИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.290, АЛ.2 ОТ ЗПУО ДЕЙНОСТ  311 "ДЕТСКИ ГРАДИНИ"


pdfИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ИНСТИТУЦИИ И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛИТЕ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ВЪВ ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" ПРИ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2017 ГОДИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.290, АЛ.2 ОТ ЗПУО ДЕЙНОСТ 318 "ПОДГОТВИТЕЛНА ПОЛУДНЕВНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ"


pdfИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ИНСТИТУЦИИ И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛИТЕ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ВЪВ ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" ПРИ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2017 ГОДИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.290, АЛ.2 ОТ ЗПУО ДЕЙНОСТ 322 "НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ" СТАНДАРТ 1701 лв.


pdfИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО СТАНДАРТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ И ОТ ДОПЪЛВАЩИ СТАНДАРТИ  И НОРМАТИВИ ЗА ДЕЙНОСТ  326 "ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ"  ПРИ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2017 ГОДИНА,  СЪГЛАСНО ЧЛ.282, АЛ.17 И ЧЛ.290, АЛ.2 ОТ ЗПУО


pdfСРЕДСТВА ОТ ДОПЪЛВАЩИ СТАНДАРТИ И НОРМАТИВИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПГСС,НАД ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПО СТАНДАРТИ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТАНДАРТИТЕ В ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ КЪМ ЗДБ на РБ ЗА 2017 ГОДИНА


pdfОБЩО СРЕДСТВА ПО ФОРМУЛИ И ДОПЪЛВАЩИ СТАНДАРТИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ 322, 311, 318 ВЪВ ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" ПРИ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2017 ГОДИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.290, АЛ.2 ОТ ЗПУО


pdfДелегиран бюджет на функция "Образование" при Община Първомай за 2016 година


pdfПриложение 1
pdfПриложение 2
pdfПриложение 3
pdfПриложение 4


pdfИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЗВЕНА И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛИТЕ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ВЪВ ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" ПРИ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2016 Г., СЪГЛАСНО чл. 48, ал.1 ОТ ПМС № 380 ОТ 29.12.2015 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДБРБ ЗА 2016 г.


pdfДЕЙНОСТ 1 311 "ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ "РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА ПО ЕРС ЗА ЦДГ И ОДЗ ПО КОМПОНЕНТИ, СЪГЛАСНО "АДМИН М"


pdfДЕЙНОСТ 1 318 "ПОДГОТВИТЕЛНА ПОЛУДНЕВНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ" СРЕДСТВА ПО ЕРС


pdfСРЕДСТВА ОТ ДОПЪЛВАЩИ СТАНДАРТИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ , НАД ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПО ЕРС, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ РЕШЕНИЕ 859 ОТ 03.11.2015 г.ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  НА РЕШЕНИЕ 276 НА МС ОТ 2015г., ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ С НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕЗ 2016 г.


pdfОБЩО СРЕДСТВА ПО ФОРМУЛИ И ДОПЪЛВАЩИ СТАНДАРТИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ 1 322, 1 318, 1 311 ВЪВ ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" ПРИ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2016 ГОДИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 48, АЛ.1 ОТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №380 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТ 29.12.2015 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДБРБ ЗА 2016 Г.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233