Бюджет и финанси

Размер на шрифта: A A A

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2016 ГОДИНА

pdfСборен баланс на Община Първомай за 2016 г.

pdfОбяснителна записка към годишен финансов отчет за 2016г.

pdfОтчет за приходи и разходи на община Първомай – 31.12.2016г.

pdfПриложения за 2016г.

pdfОдитно становище на Сметна палата за 2016 г.

pdfОдитен доклад на Сметна палата за 2016 г.

pdfПрогнозен отчет на бюджета на община Първомай за 2016 година


Бюджет на община Първомай за 2016 година

pdfРешение 25 от 28.01.2016 година на общински съвет Първомай за приемане на бюджета на община Първомай за 2016 година

pdfПриложение 1 – Приходи

pdfПриложение 2 – Разходи

pdfПриложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2016 година

pdfПриложение 4 – Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2016 година по параграф 40-00

pdfПриложение 5 – Численост и разходи за заплати на персонала в делегираните от държавата дейности за 2016 година

pdfПриложение 6 – Културен календар на Община Първомай за 2016 година

pdfПриложение 7 – Субсидии за спортни школи 2016 година

pdfПриложение 8 – Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи

pdfПриложение 9 – Поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разходи

pdfПриложение 10 – Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС по ОП „Развитие на човешките ресурси”

pdfПриложение 11 – Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. за постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности

pdfПриложение 12 – Разпоредители с бюджет от по-ниска степен за 2016 година

pdfПриложение 13 – Прогноза за приходите и разходите на общинските търговски дружества 2016-2018 година

pdfПриложение 14 – План – график за разплащане на просрочени задължения към 31.12.2015 година


Проект за бюджет на община Първомай за 2016 година

pdfПротокол от публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Първомай за 2016 г.

pdfПриложение 1 – Приходи

Приложение 2 – Разходи

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233