Бюджет и финанси

Размер на шрифта: A A A

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2015 ГОДИНА

pdfСборен баланс на Община Първомай за 2015 г.

pdfОбяснителна записка за изпълнение на бюджета

pdfОбяснителна записка към годишен финансов отчет за 2015г.

pdfОтчет за приходи и разходи на община Първомай – 31.12.2015г.

rarПриложения за 2015г.

pdfОдитно становище на Сметна палата за 2015 г


Бюджет на община Първомай за 2015 година

pdfРешение 512 от 16.02.2015 година на общински съвет Първомай за приемане на бюджета на община Първомай за 2015 година.

pdfПриложение 1 – Приходи.

pdfПриложение 2 – Разходи.

pdfПриложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2015 година.

pdfПриложение 4 – Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2015 година по параграф 40-00.

pdfПриложение 5 – Численост и разходи за заплати на персонала в делегираните от държавата дейности за 2015 година.

pdfПриложение 6 – Субсидии за спортни школи 2015 година.

pdfПриложение 7 – Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи.

pdfПриложение 8 – Поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разходи в размер на 90% от действителните разходи.

pdfПриложение 9 –  Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС по Оперативни програми.

pdfПриложение 10 – Бюджетна прогноза за периода 2015-2017 година за постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности.

pdfПриложение 11 – Бюджетна прогноза за периода 2016-2018 година за постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности.

pdfПриложение 12 – Разпоредители с бюджет от по-ниска степен.

pdfПриложение 13 – План – график за разплащане на просрочени задължения към 31.12.2014 година.


ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2015 ГОДИНА

rarПроект на Бюджета на община Първомай за 2015 година

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233