Бюджет и финанси

Размер на шрифта: A A A

Отчет на бюджет на община Първомай за 2017 година

pdfСборен баланс на Община Първомай към 31.12.2017 г.

pdfОбяснителна записка към годишен финансов отчет за 2017г.

pdfДоклад за финансово-икономическото състояние към 31.12.2017 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

pdfОтчет за приходите и разходите към 31.12.2017 г.

pdfОдитен доклад на Сметна палата за 2017 г.


Бюджет на община Първомай за 2017 година 

Месечни отчети на касовото изпълнение на бюджета на община Първомай за 2017г.

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017г.
rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2017г.
rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2017г.

rarТримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2017г.
rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2017г.
rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2017г.
rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2017г.

rarТримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2017г.
pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017г.
pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2017г.
pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2017г.

pdfТримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2017г.
pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2017г.
pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2017г.
pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2017г.

pdfРешение № 165 от 20.01.2017 година на общински съвет Първомай за приемане на бюджета на община Първомай за 2017 година

pdfПриложение 1 – Приходи

pdfПриложение 2 – Разходи

pdfПриложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2017година

pdfПриложение 4 – Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2017 година по параграф 40-00

pdfПриложение 5 – Численост и разходи за заплати на персонала в делегираните от държавата дейности за 2017 година

pdfПриложение 6 – Културен календар на Община Първомай за 2017 година

pdfПриложение 7 – Субсидии за спортни школи и туристически дружества за 2017 година

pdfПриложение 8 – Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи

pdfПриложение 9 – Поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разходи

pdfПриложение 10 – Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС по Оперативни програми

pdfПриложение 11 – Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. за постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности

pdfПриложение 12 – Разпоредители с бюджет от по-ниска степен за 2017 година

pdfПриложение 13 – План – график за разплащане на просрочени задължения към 31.12.2016 година 


Проект на бюджет на община Първомай за 2017 година

pdfПротокол от публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Първомай за 2017 г.

pdfПриложение 1 – Приходи 
pdfПриложение 2 – Разходи
pdfПриложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2017 година

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233