Бюджет и финанси

Размер на шрифта: A A A

Бюджет на община Първомай за 2018 година


pdfИнформация за плащания по Себра за 2018г.


Годишен отчет на бюджет на община Първомай за 2018 година / Публикувано на 26.09.2019г. /

pdfСборен баланс на Община Първомай към 31.12.2018 г.

pdfОбяснителна записка към годишен финансов отчет за 2018 г.

pdfДоклад за финансово-икономическото състояние към 31.12.2018 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.

pdfОтчет за приходите и разходите към 31.12.2018 г.

pdfОдитен доклад на Сметна палата за 2018 г.

pdfЗаверка одитирана организация – община Първомай


pdfГодишен фин. отчет на сдружение за ВПРС в община Първомай за 2018г. / Публикувано на 27.06.2019г. /


Месечни отчети на касовото изпълнение на бюджета на община Първомай за 2018г.


rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2018г.
rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2018г.
rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2018г.

rarТримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2018г.
rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2018г.
rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2018г.
rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2018г.

rarТримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2018г.
rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2018г.
rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2018г.
rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2018г.

rarТримесечен отчет за изпълнение на бюджета  към 31.03.2018г.
rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2018г.
rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2018г.
rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2018г.


pdfРешение № 282 от 31.01.2018 година на общински съвет Първомай за приемане на бюджета на община Първомай за 2018 година 

/ Публикувано на 20.02.2018г. /

pdfПриложение 1 – Приходи
pdfПриложение 2 – Разходи
pdfПриложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2018 година
pdfПриложение 4 – Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2018 година по параграф 40-00
pdfПриложение 5 – Численост и разходи за работни заплати на персонала в делегирани държавни и местни дейности за 2018 година
pdfПриложение 6 – Културен календар на Община Първомай за 2018 година
pdfПриложение 7 – Субсидии за спортни школи и туристически дружества за 2018 година
pdfПриложение 8 – Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи
pdfПриложение 9 – Поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разходи
pdfПриложение 10 – Годишен разчет за сметките за средства от ЕС по Оперативни програми
pdfПриложение 11 – Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. за постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности
pdfПриложение 12 – Разпоредители с бюджет от по-ниска степен за 2018 година
pdfПриложение 13 – План – график за разплащане на просрочени задължения към 31.12.2017 година


Проект на бюджет на община Първомай за 2018 година

pdfПротокол от публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Първомай за 2018 г.

pdfПриложение 1 – Приходи
pdfПриложение 2 – Разходи
pdfПриложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2018 година

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233