Бюджет и финанси

Размер на шрифта: A A A

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2013 ГОДИНА

xlsСборен баланс на Община Първомай за 2013 година

rarОтчет на Бюджета на община Първомай за 2013 година

pdfПриложения

pdfСтановище на Сметна палата за 2013 година


Бюджет на община Първомай за 2013 година

pdfРешение № 215 от 20.02.2013 година на общински съвет Първомай за приемане на бюджета на община Първомай за 2013 година.

ПРИЛОЖЕНИЯ :

Приложение 1 – Приходи

pdfПриложение 2 – Разходи

pdfПриложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2013 година

pdfПриложение 4 – Разшифровка на капиталовите разходи

pdfПриложение 5 – Субсидии за спортни школи за 2013 година

pdfПриложение 6 – Първоначален бюджет на община Първомай за 2013 година по агрегирани показатели

pdfПриложение 7 – Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи през 2013 година

pdfПриложение 8 – Поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разходи в размер на 90% от действителните разходи

pdfПриложение 9 – Численост и работни заплати на персонала в делегираните държавни и местни дейности за 2013 година

pdfПриложение 10 – План - сметка на ИБСФ

pdfПриложение 11 – Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и бюджетните им сметки за 2013 година

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233