Бюджет и финанси

Размер на шрифта: A A A

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2014 ГОДИНА

rarОтчет на Бюджета на община Първомай за 2014 година

xlsСборен баланс на Община Първомай за 2014 година

pdfПриложения

pdfСтановище на Сметна палата за 2014 година


Бюджет на община Първомай за 2014 година

pdfРешение № 378 от 13.02.2014 година на общински съвет Първомай за приемане на бюджета на община Първомай за 2014 година

pdfПриложение 1 – Приходи

pdfПриложение 2 – Разходи

pdfПриложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2014 година

pdfПриложение 4 – Разшифровка на капиталовите разходи финансирани през 2014 година

pdfПриложение 5 – Разчет на разходите, финансирани с приходи от приватизация

pdfПриложение 6 – Численост и разходи за работни заплати на персонала

pdfПриложение 7 – Субсидии за спортни школи

pdfПриложение 8 – Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи

pdfПриложение 9 – Поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разходи

pdfПриложение 10 – Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС

pdfПриложение 11 – Бюджетна прогноза за периода 2013-2016 година на постъпленията от местни приходи и разходите в местни дейности

pdfПриложение 12 – Второстепенни разпоредители с бюджет за 2014 година

pdfПриложение 13 – График за разплащане на просрочени задължения към 31.12.2013 година

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233