Бюджет и финанси

Размер на шрифта: A A A

Бюджет на община Първомай за 2023 година


pdfОтчет на изплатените от Кмета на община Първомай компенсации и субсидии за обществен превоз / Публикувано на 28.03.2023г. /


rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2023г. / Публикувано на 15.03.2023г. /


pdfРешение № 412 на Общинския съвет на община Първомай, прието на 23.02.2023 г. по протокол № 43, относно приемане на разчети за бюджетните разплащания на Община Първомай през 2023 година до приемане на бюджета на Община Първомай за 2023 година. / Публикувано на 24.02.2023г. /

pdfПриложение № 1 План приходи 2023 г.

pdfПриложение № 2 Разчет разходи 2023 г.

pdfПриложение № 3 Разчет на капиталови разходи и текущи ремонти 2023 г.

pdfПриложение № 4 Численост и заплати 2023 г.

pdfПриложение № 5 Културен календар 2023 г.

pdfПриложение № 6 Субсидии за ЮЛНЦ 2023 г. – първоначално

pdfПриложение № 7 Спортен календар 2023 г.

pdfПриложение № 8 Списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи

pdfПриложение № 9 Списък на педагогически персонал с право на пътни разходи 2023 г.

pdfПриложение № 10 Индикативен разчет на сметките от ЕС по програми за 2023 г.

pdfПриложение № 11 Разпоредители с бюджет от по-ниска степен 2023 г.

pdfПриложение № 12 Просрочия към 31.12.2022 г.


Проект на Разчети за бюджетните разплащания на Община Първомай през 2023 година до приемане на бюджета на Община Първомай за 2023 година /Публикувано на 14.02.2023 г./

pdfПриложение 1 – План на приходите 2023 г.

pdfПриложение 2 – Разчет на разходите за 2023 г.

pdfПриложение 3 – Разчет на капиталовите разходи и разходите за текущи ремонти 2023 година


rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2023г. / Публикувано на 14.02.2023г. /

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233