Бюджет и финанси

Размер на шрифта: A A A

Бюджет на община Първомай за 2023 година


rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2023г. / Публикувано на 14.09.2023г. /


pdfРешение № 499 от 31.08.2023 година на Общински съвет Първомай за приемане на бюджета на община Първомай за 2023 година / Публикувано на 01.09.2023г. /

pdfПриложение 1 – Приходи

pdfПриложение 2 – Разходи

pdfПриложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2023 година

pdfПриложение 4 – Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по параграф 40-00

pdfПриложение 5 – Численост и разходи за работни заплати на персонала в делегирани държавни и местни дейности за 2023 година

pdfПриложение 6 – Културен календар на община Първомай за 2023 година

pdfПриложение 7 – Субсидии за организации с нестопанска цел за 2023 година

pdfПриложение 8 – Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи

pdfПриложение 9 – Поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разноски

pdfПриложение 10 – Годишен разчет на сметките за средства от ЕС по Програми за 2023 година

pdfПриложение 11 – Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности

pdfПриложение 12 – Разпоредители с бюджет от по-ниска степен за 2023 година

pdfПриложение 13 – График за разплащане на просрочени задължения към 31.12.2022 година

pdfСпортен календар на Община Първомай за 2023 година


pdfПротокол от публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Първомай за 2023 година, проведено на 21.08.2023 година от 14:00 часа в Пленарна зала на Община Първомай /Публикувано на 22.08.2023 г./


pdfПротокол от публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Първомай за 2022 г., проведено на 21.08.2023 г. от 13.30 ч. в Пленарна зала на общината / Публикувано на 22.08.2023г. /


rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2023г. / Публикувано на 14.08.2023г. /


pdfПокана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2023 г. на Община Първомай /Публикувано на 11.08.2023 г./

Проект на бюджет на община Първомай за 2023 година /Публикувано на 11.08.2023 г./

pdfПриложение 1 – Приходи

pdfПриложение 2 – Разходи

pdfПриложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2023 година


pdfПокана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2022 г.

pdfПриложение 1 – Държавни приходи – Отчет към 31.12.2022г.

pdfПриложение 2 – Държавни разходи – Отчет към 31.12.2022г.

pdfПриложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2022г. – Отчет към 31.12.2022г.

pdfПриложение 5 – Отчети общински дълг за 2022 г. / Публикувано на 11.08.2023г. /


rarТримесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2023г. / Публикувано на 07.08.2023г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2023г. / Публикувано на 12.07.2023г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2023г. / Публикувано на 15.06.2023г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2023г. / Публикувано на 16.05.2023г. /


rarТримесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2023г. / Публикувано на 11.05.2023г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2023г. / Публикувано на 28.04.2023г. /


pdfОтчет на изплатените от Кмета на община Първомай компенсации и субсидии за обществен превоз / Публикувано на 28.03.2023г. /


rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2023г. / Публикувано на 15.03.2023г. /


pdfРешение № 412 на Общинския съвет на община Първомай, прието на 23.02.2023 г. по протокол № 43, относно приемане на разчети за бюджетните разплащания на Община Първомай през 2023 година до приемане на бюджета на Община Първомай за 2023 година. / Публикувано на 24.02.2023г. /

pdfПриложение № 1 План приходи 2023 г.

pdfПриложение № 2 Разчет разходи 2023 г.

pdfПриложение № 3 Разчет на капиталови разходи и текущи ремонти 2023 г.

pdfПриложение № 4 Численост и заплати 2023 г.

pdfПриложение № 5 Културен календар 2023 г.

pdfПриложение № 6 Субсидии за ЮЛНЦ 2023 г. – първоначално

pdfПриложение № 7 Спортен календар 2023 г.

pdfПриложение № 8 Списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи

pdfПриложение № 9 Списък на педагогически персонал с право на пътни разходи 2023 г.

pdfПриложение № 10 Индикативен разчет на сметките от ЕС по програми за 2023 г.

pdfПриложение № 11 Разпоредители с бюджет от по-ниска степен 2023 г.

pdfПриложение № 12 Просрочия към 31.12.2022 г.


Проект на Разчети за бюджетните разплащания на Община Първомай през 2023 година до приемане на бюджета на Община Първомай за 2023 година /Публикувано на 14.02.2023 г./

pdfПриложение 1 – План на приходите 2023 г.

pdfПриложение 2 – Разчет на разходите за 2023 г.

pdfПриложение 3 – Разчет на капиталовите разходи и разходите за текущи ремонти 2023 година


rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2023г. / Публикувано на 14.02.2023г. /

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233