ОПИСАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ


IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00  / В1С : CECBBGSF / 
БАНКА: ЦКБ АД, КЛОН ПЛОВДИВ - БЪЛГАРИЯ, ОФИС ПЪРВОМАЙ 
/ КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ - ВИЖ ТАБЛИЦАТА  /

 

№ от списъка СУНАУНаименование на услугатаНеобходими документиСрок за извършване на услугатаТакса или цена на услугатаДокументи за изтегляне

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО  ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ
(код за вид плащане 448007)

1.ОБА1 - 2

Издаване на удостоверение за наследници

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице ) 

4. Документ за платена такса

7 дни

5 лв.

 

2.ОБА1 - 7

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

 4. Документ за платена такса

7 дни

5 лв.

 

3.ОБА1 - 28

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт за раждане, акт за смърт/

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице ) 

4. Документ за платена такса

7 дни

4 лв.

 

4.ОБА1 - 23

Издаване на удостоверение за раждане –дубликат

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

7 дни

4 лв.

 

5.ОБА1 - 25

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице ) 

4. Документ за платена такса

7 дни

4 лв.

 

6.ОБА1 - 27

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Документ за платена такса

7 дни

4 лв.

 

7.ОБА1 - 3

Издаване на удостоверение за семейно положение

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

7 дни

4 лв.

 

8.ОБА1 - 4

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг и деца

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

7 дни

4 лв.

 

9.ОБА1 - 5

Издаване на удостоверение за родствени връзки

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице ) 

4. Документ за платена такса

7 дни

5 лв.

 

10.ОБА1 - 30

Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице ) 

4. Документ за платена такса

7 дни

15.00 лв.

 

11.ОБА1 - 10

Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за собственост или документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции илидруги документи, доказващи собствеността или ползването на имота.

5. Декларация по чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация за съгласие на собственика, когато заявителят не е собственик, или декларации по чл. 92, ал. 6 от Закона за гражданската регистрация за съгласие на собственика или ползвателя на имота за извършване на адресна регистрация

6. Документ за платена такса

7 дни

6 лв.

 

12.ОБА1 - 11

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

7 дни

3 лв.

 

13.ОБА1 - 13

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес регистриран след 2000 година

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

7 дни

3 лв.

 

14.ОБА1 - 14

Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път 

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за собственост на имот

5.Декларация по чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация  - за регистрация на лица в чужд имот

6. Документ за платена такса

7 дни

5 лв.

 

15.ОБА1 - 14

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

7 дни

3 лв.

 

16.ОБА1 - 17

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистрирани след 2000 година

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

7 дни

3 лв.

 

17.ОБА1 - 29

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице ) 

4. Документ за платена такса

7 дни

10 лв.

 

18.ОБА1 - 8

Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице ) 

4. Документ за платена такса

7 дни

5 лв.

 

19.ОБА1 - 9

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице ) 

4. Документ за платена такса

7 дни

4 лв.

 

20.ОБА1 - 19

Издаване на удостоверение за родените от майка деца

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице ) 

4. Документ за платена такса

7 дни

3 лв.

 

21.ОБА1 - 18

Издаване на удостоверение за правно ограничение

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

7 дни

5 лв.

 

22.ОБА1 - 21

Съставяне на актове за гражданско състояние на български гражданин, който има актове съставени в чужбина

1. Заявление – по образец

2. Документи по гражданско състояние издадени от чужбина

3. Документ за самоличност

4. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице ) 

7 дни

Без такса

 

23.ОБА1 - 31

Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 година

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

7 дни

10 лв.

 

24.ОБА1 - 32

Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от регистъра по гражданско състояние

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

7 дни

9 лв.

 

25.Извън  определените в СУНАУ

Всички други видове удостоверения по искане на граждани по Закона за гражданската регистрация

1. Писмено искане

2. Документ за платена такса

7 дни

2 лв.

 
 

26.ОБА1 - 37

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

1. Документ за самоличност

2. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице ) 

3. Документ за платена такса

7 дни

14 лв.

 

27.Извън  определените в СУНАУ

Преписи от документи

Документ за платена такса

7 дни

2 лв.

 

28.Извън  определените в СУНАУ

Презаверка на удостоверение за наследници 

1. Удостоверение за наследници - оригинал

2. Документ за платена такса

 

2 лв.

 

ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
(код за вид плащане 448001)

29.ОБА 3-30

Издаване на скица:

1 за урегулиран поземлен имот/УПИ/ или имот включен в УПИ

2 за недвижим поземлен имот отреден за производствена и/или складова дейност:

- до 5 дка;

- над 5 дка

1. Заявление - по образец

2. Копие от документ за собственост или отстъпено право на строеж (не се прилага при снабдяване с документ за собственост на имота)

3. Документ за платена такса

14дни

 

-20.00 лв.

 
-30.00 лв.-50.00 лв.

Изтегли >>

30.ОБА 3-7

Издаване на скица – виза за проучване и проектиране:

1 за урегулиран поземлен имот - 

2 за урегулиран поземлен имот в промишлени зони:

- до 5 дка

  - над 5 дка

1. Копие от документ за собственост или отстъпено право на строеж

2. Удостоверение за наследници – при необходимост

3. Извадка от действащзастроителен план - служебно

4. Документ за платена такса

14дни

 -20.00 лв.


-30.00 лв.
-50.00 лв.

Изтегли >>

31.ОБА 6-1

Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца.

1. Скица от действащия план - оригинал
2. Документ за платена такса

 

5.00лв

 
 

32.ОБА 6-3

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

1. Заявление – свободен текст

2. Документ за собственост

3. Документ за платена такса

14дни

20.00 лв.

 

33.ОБА 3-33

Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документация към тях от техническия архив

1.  Заявление – свободен текст

2. Документ за собственост – копие

14 дни

3.00 лв. на лист

Изтегли >>

34.ОБА 3-2

Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти  по чл.56 от Закона за устройство на територията

1. Заявление - по образец

2. Документ за собственост на имота и/или друг документ, доказващ правото да се ползва имота / при поставянето на преместваеми обекти върху терени – частна собственост /

3. Проект за обекта, определящ неговата бъдеща визия , придружен с фотографска снимка на обекта, който ще се поставя - два броя цветна

4. Становище от КАТ - пътна полиция при РДВР-Пловдив за тези обекти, които граничат с улични платна и проходи от републиканската пътна мрежа

5. Документ за платена такса

30 дни

20.00 лв.

Изтегли >>

35.ОБА 7-1

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно - информационни елементи по чл.57 от Закона за устройство на територията

1. Заявление - по образец

2. Документ за собственост на имота и/или друг документ, доказващ правото да се ползва имота/ при поставянето на преместваеми обекти върху терени – частна собственост /

3. Проект за обекта в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията

4. Становище от КАТ - пътна полиция при РДВР-Пловдив за тези обекти, които граничат с улични платна и проходи от републиканската пътна мрежа

5.Положително становище от експлоатационните дружества – при необходимост

6. Изрично писмено съгласие на етажните собственици или писмен договор за наем с етажните собственици /при поставяне на преместваеми обекти върху сгради - етажна собственост /

7. Снимков материал за визията на обекта – 2 бр. цветни снимки

8. Документ за платена такса

30 дни

20.00 лв.

Изтегли >>

36.ОБА 3-12

Издаване на разрешение за строеж в съответствие със Закона за устройство на територията

1.Инвестиционен проект в съответствие със Закона за устройство на територията

2. Документ за собственост или за отстъпено право на строеж

3. Документ за платена такса

съгласно Закона за устройство на територията

20.00 лв.

Изтегли >>

37.Извън СУНАУ

Издаване на разрешение за строеж за комплексен проект по чл. 150 от Закона за устройство на територията

1.Инвестиционен проект в съответствие със Закона за устройство на територията

2. Подробен устройствен план /ПУП/

3.  Документ за собственост или за отстъпено право на строеж

3. Документ за платена такса

съгласно Закона за устройство на територията

26.00 лв.

 

38.ОБА 3-4

Издаване на разрешение за изработване на ПУП

1. Документ за собственост на имот

2. Удостоверение за наследници – при необходимост

3. Скица предложение

4. Задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/

5. Документ за платена такса

съгласно Закона за устройство на територията

10.00 лв.

 

УСЛУГИ ПО ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ ИЛИ ПОГАСЯВАНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗМДТ
(код за вид плащане 448007)

39.А13 - 3

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот по чл.264, ал.1 от Данъчно – осигурителен процесуален кодекс

1. Заявление по образец 

2. Скица на имота - копие

3. Характеристика на имота/за земеделски земи/

4. Удостоверение за наследници – при необходимост

5 дни

5 лв.

Изтегли >>

40.ОБА13 - 9

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Първомай

1. Писмено искане - по образец

2.Документ за платена такса

7 дни

2 лв.

Изтегли >>

41.ОБА13 - 2

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

1. Писмено искане - по образец

2.Документ за платена такса

7 дни

5 лв.

Изтегли >>

42.ОБА13 - 4

Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

1. Писмено искане - по образец

2. Документ за платена такса

7 дни

1 лв.

Изтегли >>

43.ОБА13 - 5

Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци

1 Писмено искане - по образец

2.Документ за платена такса

7 дни

1 лв.

Изтегли >>

44.ОБА13 - 6

Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

1. Писмено искане - по образец

2.Документ за платена такса

7 дни

2 лв.

 
Изтегли >>

45.ОБА13 - 7

Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък 

1. Писмено искане - по образец

2.Документ за платена такса

7 дни

2 лв.

 
Изтегли >>

46.ОБА13 - 13

Издаване на удостоверение за декларирани данни

1. Писмено искане - по образец

2.Документ за платена такса

7 дни

2 лв.

 
Изтегли >>

47.Извън определените в СУНАУ

Издаване на удостоверение за освобождаване от данък на МПС по чл. 58 ал. 1 т. 4 от ЗМДТ

1. Писмено искане - по образец

2.Документ за платена такса

7 дни

2 лв.

 
Изтегли >>

48.Извън определените в СУНАУ

Издаване на удостоверение за платен данък по ЗМДТ

1. Писмено искане - по образец

2. Документ за платена такса

7 дни

2 лв.

 
Изтегли >>

УСЛУГИ ПО ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯТА
(код за вид плащане 448007)

49.ОБА 9 - 6

Маркиране на дървесина добита в извън горски територии

1. Заявление

2. Разрешение за отсичане - копие

3. Квитанция за платена цена на услугата

 

1,20 лв.

Изтегли >>

50.ОБА 9 -7

Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горски територии

Квитанция за платена цена на услугата

 

1 лв.

 
 

51.ОБА 8-5

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка. лозя в селскостопанските земи

 1. Скица на имота -копие

 2. Удостоверение за наследници – в случаите когато имота се води  на името на починало лице

 3. Документ удостоверяващ правото на собственост върху имота

14 дни

5 лв.


Изтегли >>

52.ОБА 9- 5

Издаване на разрешение за отсичане на над 5 броя дървета и на лозя над 1 дка.

1. Скица на имота -копие

2. Удостоверение за наследници - в случаите когато имота се води  на името на починало лице

3. Документ удостоверяващ правото на  собственост върху имота

14 дни

5 лв.

Изтегли >>

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
(код за вид плащане 448007)

53.ОБА 3-27

Издаване на удостоверения за търпимост на строеж

1. Документ за собственост

2.  Удостоверение за наследници – при необходимост

3. Нотариално заверена декларация за година на построяване

4. Геодезическо заснемане - при необходимост

5. Нотариално заверена декларация за съгласие от съседите при намалени отстояния

6. Документ за платена такса

14дни

20 лв.

Изтегли >>

54.ОБА 3-26

Издаване на удостоверение, че обособените дялове или части от сгради, жилища или други обекти, отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба, удостоверяване степента на завършеност на строежа и други нотариални сделки

1. Скица на имота - оригинал

2. Документ за собственост

3. Проект за делба

4. Документ за платена такса

14дни

40 лв

 

55.ОБА 3-1

Издаване на удостоверение за идентичност на имот

1. Документ за собственост

2. Документ за платена такса

14дни

20 лв.

 
Изтегли >>

56.ОБА 2-6

Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

1. Заявление или Молба-декларация по образец на Министерство на правосъдието

3. Скица на имота

4. Други налични документи за собственост или ползване на имот

5. Документ за платена такса

14дни

10 лв.

Изтегли >>

57.ОБА 3-40

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър във връзка с чл.175 от Закона за устройство на територията

1. Геодезическо заснемане

2. Документ за собственост

3. Разрешение за строеж - копие

4. Удостоверение за нанасяне в картата на възставената собственост от Общинска служба „Земеделие и гори” за земеделски земи

5. Документ за платена такса

14дни

10 лв.

Изтегли >>

58.Извън СУНАУ

Издаване на разрешение за изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от Закона за устройство на територията

1. Документ за собственост

2. Удостоверение за наследници – при необходимост

3. Скица предложение

4. Задание за изработване

5. Документ за платена такса

14дни

15 лв.

 

59.Извън СУНАУ

Становище за РДНСК по §184 по ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

1. Документ за собственост

2. Документ за платена такса

14 дни

30 лв.

 
 

60.Извън СУНАУ

Съгласуване на инвестиционни проекти от Общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/

1. Заявление - по образец

2. Инвестиционен проект в обем и съдържание в съответствие съсЗакона за устройство на територията

3. Документ за собственост

4. Документ за платена такса

30 дни

50 лв.

Изтегли >>

61.ОБА 3- 20

Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV и V категория:

- обекти от ІV-та категория

- обекти от V категория

- жилищни сгради с разгърната застроена площ/РЗП/ от 500 кв.м. до 1000 кв.м.; смесени сгради с капацитет от 50 до 100 места посетители.

- жилищни сгради с РЗП от 300 кв.м. до 499 кв.м.; смесени сгради с капацитет от 20 до 49 места посетители и производствени сгради с капацитет от 20 до 49 работни места

- жилищни сгради с РЗП до 300 кв.м.; смесени сгради с капацитет до 19 места посетители и производствени сгради с капацитет до 19 работни места

1. Заявление по образец

Изпълнителска документация окомплектована в съответствие с Наредба 3 и Закона за устройство на територията

1.Технически и енергиен паспорт на строежа

2. Документ за платена такса

7дни


- 750.00
 лв.

500.00 лв.

 

- 420.00 лв.


- 300.00 лв.

Изтегли >>

62.ОБА 3 -16

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

1. Разрешение за строеж – оригинал

2. Документ за платена такса

14дни

50 на сто от таксата за разрешение за строеж

 

63.ОБА 3-29

Вписване в регистъра на технически паспорт за строеж

1. Технически паспорт на строежа

2. Документ за платена такса

7дни

5 лв.

 
 

64.ОБА 3 - 42

Издаване на удостоверение за административен адрес на поземлен имот

1. Документ за собственост

2. Документ за платена такса

14дни

10 лв.

 
 

65.Извън СУНАУ

Справка от архива за недвижим имот

1. Документ за собственост

2.Документ за платена такса

14дни

10 лв.

 
 

66.Извън СУНАУ

Изготвяне на оценки по чл. 210 от Закона за устройство на територията

1. Документ за собственост

2. Скица на имота

30дни

10 лв.

 
 

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
(код за вид плащане 448007)

67.ОБА 1 - 34

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

1. Лична карта,

2. Договор между съпрузите

3. Удостоверение от нотариусаотносно датата на договора и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие, съгл. чл.9, ал.2 от Семейния кодекс, ако е сключен брачен договор

1 ден

20 лв.

 

68.Извън СУНАУ

Получаване на писмени справки, сведения, удостоверения, копия и извлечения на информация по гражданско състояние на длъжник

Документ от съответната институция

7 дни

15 лв.

 

69.Извън СУНАУ

Комплектоване на документи и признаване на чуждестранни съдебни решения по гражданско състояние

1. Документ за самоличност

2. Писмено заявление - в свободен текст с приложени следните документи:
- препис от съдебното решение, заверено по надлежния ред от чуждестранния орган, който го е издал;

- удостоверение, че решението е влязло в сила от съответния съд;

- декларация с нотариална заверка на подписа на лицето, с която декларира, че са спазени условията, посочени в чл. 117, т. 3 и 4 от Кодекса на международното частно право.

-чуждестранните документи следва да бъдат легализирани и преведени на български език, като преводът следва да е заверен от Министерството на външните работи по законоустановения ред. 

7 дни

Без такса

 

ДРУГИ МЕСТНИ ТАКСИ, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОН
 (код за вид плащане 448090)

70.Извън СУНАУ

Координати на геодезически основни точки по чл.45, ал.1 от Закона за устройство на територията, Тарифа № 14

   

3 лв. на точка

 

71.Извън СУНАУ

Координати и коти на геодезически основни точки по чл.45, ал.1 от Закона за устройство на територията, Тарифа № 14

   

4 лв. на точка

 
 

72.Извън СУНАУ

Описание и кота на нивелачен репер по чл.45, ал.1 от Закона за устройство на територията, Тарифа № 14

   

3 лв. на репер

 
 

73.Извън СУНАУ

Одобряване на екзекутивни документи по чл.143, ал.2 от Закона за устройство на територията

1. Заявление – по образец

2. Екзекутивен проект

3. Документ за платена такса

14 дни

30 лв.

Изтегли >>

74.Извън СУНАУ

Одобряване на инвестиционни проекти по чл. 143, ал. 2 от Закона за устройство на територията:

1. за жилищна сграда с височина до 10 м.;

2. за нежилищна сграда с РЗП до 200 кв.м.;

3. за жилищна сграда с височина над 10 м.

4. за нежилищна сграда с РЗП над 200 кв.м.

5. за техническа инфраструктура:

до 50 линейни метра /л.м./ -

от 50 до 500 л.м.


  над 500 л.м.

1. Документ за собственост

2. Инвестиционен проект в обем и съдържание в съответствие със Закона за устройство на територията

3. Документ за платена такса

30 дни

7 дни-с доклад за оценка за съответствие


- 50.00
 лв.
-70.00 лв.
-70.00 лв.
0.90 лв./кв.м.

 - 50.00 лв.
-50.00 лв. + 0.50лв./л.м. за разликата до 500 л.м.

275.00 лв. +0.30 лв./л.м. за разликата над 500 л.м.;

Изтегли >>

75.Извън СУНАУ

Одобряване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива по чл.150 от Закона за устройство на територията:

1. за жилищна сграда с височина до 10 м.

2. за нежилищна сграда с РЗП до 200 кв.м;

3. за жилищна сграда с височина над 10 м

4. за нежилищна сграда с РЗП над 200 кв.м.

5. за техническа инфраструктура:

до 50 линейни метра /л.м./ - 

от 50 до 500 л.м.  ;

 

  над 500 л.м.

1. Заявление – по образец

2. Документ за собственост

3. Инвестиционен проект в обем и съдържание в съответствие със Закона за устройство на територията

4. Документ за платена такса

30 дни

7 дни-с доклад за оценка за съответствие

-65.00 лв.

91.00 лв

 -91.00 лв.

- 1.17 лв./кв.м.


- 65.00 лв.

- 65.00 лв.+ 0.65лв. /л.м. за разликата до 500 л.м.

 - 357.50 лв. + 0.39 лв./л.м за разликата над 500 л.м.;.

Изтегли >>

76.Извън СУНАУ

Узаконяване на инвестиционни проекти по §3 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ:

1. за жилищна сграда с височина до 10 м.;

2. за нежилищна сграда с РЗП до 200 кв.м.

3. за жилищна сграда с височина над 10 м.;

4. за нежилищна сграда с РЗП над 200 кв.м. 

5. за техническа инфраструктура:

до 50 линейни метра /л.м./

от 50 до 500 л.м.

над 500 л.м.

1. Заявление – по образец

2. Документ за собственост

3. Инвестиционен проект в обем и съдържание в съответствие със Закона за устройство на територията

4. Документ за платена такса

30 дни

-150.00 лв.
-210.00 лв.
-210.00лв.
- 2.70 лв./кв. м.


- 150.00
 лв.
-150.00 лв.+1.50лв./л.м. за разликата до 500 л.м.;

– 825.00 лв. +0.90 лв./л.м за разликата над 500 л.м.;

Изтегли >>

77.Извън СУНАУ

Становище на ОЕСУТ по §3 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията

1. Документ за собственост

2. Инвестиционен проект в обем и съдържание в съответствие със Закона за устройство на територията

3. Документ за платена такса

30 дни

5.00 лв.

 

78.Извън СУНАУ

Издаване на акт за узаконяване по §3 от Допълнителните разпоредби  на Закона за устройство на територията

1. Документ за собственост

2. Инвестиционен проект в обем и съдържание в съответствие със Закона за устройство на територията

3. Документ за платена такса

14 дни

50.00 лв.


Изтегли >>

79.Извън СУНАУ

Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ по чл. 128, ал.3 и чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията

1. в регулация

2. извън регулация

1. Документ за собственост

2. Подробен устройствен план

3. Документ за платена такса

30дни

 

 

-50.00 лв.

-70.00 лв

 
 

Изтегли >>

80.Извън СУНАУ

Одобряване на Подробен устройствен план към комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от Закона за устройство на територията:

1. в регулация

2. извън регулация

1. Документ за собственост

2. Подробен устройствен план + Проектна документация

3. Документ за платена такса

30дни

 

65.00 лв.

91.00 лв.

Изтегли >>

81.ОБА 8-2

Издаване на удостоверение за данни по емлячен регистър

Документ за платена такса

 

10.00 лв.

 
 

82.ОБА 11-1

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

1.  Заявление от превозвача;

2. Удостоверение за регистрация;

3. Списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства - на хартиен носител;

4. Заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на картата за допълнителен преглед на лек таксиметровавтомобил

5. Копия от удостоверенията "водач на лек таксиметров автомобил";

6. Удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчния процесуален кодекс или са разсрочени по реда на Кодекса за социално осигуряване.

15 дни

20.00 лв.

Изтегли >>

83.Извън СУНАУ

Справка за вещо лице

Заявление

 

10.00 лв.

Изтегли >>

84.Извън СУНАУ

Предоставяне на копия от актове на Общински съвет Първомай на основание чл. 22, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация

Заявление

 

0.20 лв. на страница

 

85.ОБА 8-11

Издаване на позволително по чл. 22, т.2 от Закона за лечебните растения /ЗЛР/ за ползване на лечебни растения от земи, води и водни обекти общинска собственост.

1. Заявление;

2. Разрешително за регистрация на билкозаготвителен пункт – копие ;

 

3.00 лв.

Изтегли >>

86.Извън СУНАУ

Издаване на разрешително за водовземане и ползване на води, включително от язовири и микроязовири – публична общинска собственост, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения

Заявление по образец с  приложени към него:

- заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното

- актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган

- декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда

- схема, описваща пътя на водата от мястото на водовземане до мястото на потребление с технически параметри на съоръженията

- предварителното (прединвестиционно) проучване или съответната разработена фаза на инвестиционния проект с обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.), включително:

- съоръжение за осигуряване миграцията на рибите (рибен проход).

- част „Конструктивна на хидротехническото съоръжение”

хидроложка част и хидравлично оразмеряване на хидротехническото съоръжение

- документи, удостоверяващи съгласието на собствениците на имоти, които ще бъдат засегнати от завиряването и строителството на съоръженията;

- съгласувателни становища на компетентните органи, свързани със засягане на изградена инфраструктура и с възможността за промяна на предназначението на земеделските земи и на горите и земите от горския фонд, които ще бъдат засегнати;

- обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление;

- В зависимисост от заявената цел за водовземане се представят и документите посочени в чл. 32 и чл. 33, глава втора, раздел III на Наредба за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 56 от 22 юли 2011 г.)

За цел питейно-битово водоснабдяване:

- проект за санитарно-охранителна зона

-документ от ВиК оператор за липса на капацитет и на възможност за включване в изградена водоснабдителна система- при самостоятелно ПБВ

За цел напояване:

- документи, удостоверяващи размера на напояваните площи

-искане на собствениците и/или ползватели на заявените площи за напояване

За цел производство на електроенергия:

- сравнителната оценка на енергийните ползи и на вредите за околната среда

За цел пожарогасене:

част пожарна безопасност

За цел аквакултури:

-описание на технологията на отглеждане, вида и предназначението на аквафермата (в т.ч. угояване, отрастване и др.).

 

250 лв.съгласно чл.8, ал.1, т.2”б”  от Тарифа за таксите, които се събират в системата наМинистерство на околната среда и водите, приета с ПМС136 / 13.05.2011 г. /ДВ, бр.39/2011 г./

Изтегли >>

87.Извън СУНАУ

Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири - публична общинска собственост, чрез изградени съоръжения

Заявление по образец  с приложени към него:

заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното

декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда

обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление

схема описваща пътя на водата от мястото на водовземане до мястото на потребление с технически параметри на съоръженията

проект за санитарно-охранителна зона - когато искането е за питейно-битово водоснабдяване;

документи съгласно чл. 37, ал.2 от Наредбата за ползване на повърхностните води (ДВ, бр. 56 от 22 юли 2011 г.)

-документ за собственост или договор, удостоверяващ съгласие на собственика за ползване на съоръженията, и документ за въвеждане на обекта в експлоатация;

екзекутивна документация

удостоверение за регистрация на земеделски производител (в случаите по чл. 50, ал.3, буква „г”)

 

250 лв.съгласно чл.8, ал.1, т.2”б”  от Тарифа за таксите, които се събират в системата наМинистерство на околната среда и водите, приета с ПМС136 / 13.05.2011 г. /ДВ, бр.39/2011 г./

Изтегли >>

88.ОБА 3-37

Издаване на разрешително за ползване на воден обект - язовири и микроязовири  - публична общинска собственост

Заявление по образец с приложени към него:

-заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното

-актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган

-декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда

-документи, удостоверяващи съгласието на собствениците на имоти, които ще бъдат засегнати от строителството на съоръженията, когато съоръженията не са изградени;

-съгласувателни становища на компетентните органи, свързани със засягане на изградена инфраструктура и с възможността за промяна на предназначението на земеделските земи и на горите и земите от горския фонд, които ще бъдат засегнати;

-документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съществуващо съоръжение, в случаите в които ще се използва

-В зависимост от заявената цел на ползване се представят допълнително документите по чл. 42, чл.43, чл.44, чл.46, чл.47, чл.48  от Наредба за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 56 от 22 юли 2011 г.)

За цел изграждане на нови и реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения

-предварително (прединвестиционно) проучване, включително част „Конструктивна на хидротехническото съоръжение“, с обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

-хидроложка част и хидравлично оразмеряване.

За цел плаващи съоръжения в язовири

-проект за изграждане на съоръжението и за дейността му

-документ за регистрация и годност на плавателното съоръжение от Изпълнителна агенция "Морска администрация";

-предварителен договор за транспортиране на отпадъчните води и битовите отпадъци или проект за пречистване на отпадъчните води - в случаите, когато такива се формират от извършваната дейност на плавателното съоръжение;

-договор с водолазна фирма за годишно обслужване на закотвящите съоръжения.

-одобрен авариен план за целия период на строителство;

-документ за застраховане на съоръжението;

-становище от басейновата дирекция с актуална скица или карта с означени размер и граници на площта, в която ще се извършва дейността, определена с географските координати на определящите ги точки, в случаите, когато компетентен орган е министърът на околната среда и водите.

За цел  аквакултури и свързаните с тях дейности, чрез използване на съоръжения за осъществяване на дейността

-проект на дейността

-съгласувателно становище от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури относно зоните за стопански риболов и зоните за рибовъдство в големи язовири - когато язовирът не е зониран;

-становище от басейновата дирекция с актуална скица или карта с означени размер и граници на площта, в която ще се извършва дейността, определена с географските координати на определящите ги точки, в случаите, когато компетентен орган по издаване на разрешителното е министърът на околната среда и водите, както и посочени координати на точките, определящи участъка на ползване в аварийната зона;

-становище от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), съгласувано с лицето, стопанисващо водностопанските съоръжения

За цел аквакултури и свързаните с тях дейности без използване на съоръжения за осъществяване на дейността

-проект на дейността

-одобрен от експертен технически съвет проект за промяна предназначението на вод­ния обект, който се иска за ползване, ако се предвижда такова;

-идентификационните данни на концесионен договор или договор за наем, аренда и др. – при ползване на водни обекти – публична държавна или общинска собственост (номер, дата на издаване, срок на валидност);

-последният протокол от комисия за извършване на технически прегледи по смисъла на чл. 24 на Наредба № 13 от 2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях – при ползване на водни обекти – общинска собственост.

За цел изземване на наносни отложения от принадлежащите земи на водохранилищата

-технически проект на изземване

 

250 лв.съгласно чл.8, ал.1, т.1”б от Тарифа за таксите, които се събират в системата наМинистерство на околната среда и водите, приета с ПМС136 / 13.05.2011 г.  /ДВ, бр.39/2011 г./.

Изтегли >>

89.Извън СУНАУ

Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост или публична общинска собственост,

чрез съществуващи съоръжения

Заявление по образец с приложени към него:

- заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното (чл.60, ал.2, т.1 от Закона за водите). (Документът следва да бъде заверен от издателя му)  

- актуална скица или карта на имотите, в които ще се извършва дейността за ползване на минералната вода, заверена от съответния компетентен орган (чл.60, ал.2, т.2 от Закона за водите)

документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията или договор със собственика на съоръженията за предоставяне на услугата „водоподаване” – когато водовземането е свързано с ползването на съществуващи съоръжения (чл.60,ал.2,т.3 от Закона за водите)

декларация съгласно чл.71, ал.2 от Закона за опазване на околната среда(чл.60, ал.2, т.4 от Закона за водите). (съгласно  образец приложен към заявлението)

документ за собственост или учредено право на ползване върху недвижимия имот, където се осъществява дейността за ползване на минералната вода (чл.60, ал.7, т.1 от Закона за водите).

Проект за присъединяване на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към  довеждащата система и за измерване на ползваните водни обеми и обосновка на заявеното водно количество съгласно нормите на водопотребление, определени в наредбата по чл.117а, ал.2 (чл.60, ал.7, т.2 от Закона за водите) (Проектът за присъединяване се изготвя със съдържание определено в Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

 

250 лв.съгласно чл.8, ал.1, т.2 ”б”  от Тарифа за таксите, които се събират в системата наМинистерство на околната среда и водите, приета с ПМС136 / 13.05.2011 г.  /ДВ, бр.39/2011 г./

Изтегли >>

90.Извън СУНАУ

Продължаване срока на разрешително по Закона за водите

Заявление по образец  с приложени към него:

- заверен документ за платена такса за продължаване

- декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.

- информация за изпълнение на задължението за провеждане на собствен мониторинг

 

100 лв.съгласно чл.8, ал.2  от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, приета с ПМС136 / 13.05.2011 г./. 

Изтегли >>

91.Извън СУНАУ

Изменение и/или допълнение на разрешителното по Закона за водите

Заявление по образец  с приложени към него:

- заверен документ за платена такса за изменение

- декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда

- мотиви и обосновка на исканото изменение, придружени с необходимите документи

- информация за изпълнение на задължението за провеждане на собствен мониторинг

 

130 лв.съгласно чл.8, ал.3, т.1”б” и т. 2”б” от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, приета с ПМС136 / 13.05.2011 г. /ДВ, бр.39/2011 г./

Изтегли >>

92.Извън СУНАУ

Издаване на заверено копие на документ по Закона за водите

 

веднага

7 лв. - чл.29 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, приета с ПМС136 / 13.05.2011 г.  /ДВ, бр.39/2011 г./

 

93.ОБА 11-5

Категоризация на заведения за хранене и развлечение

1. Заявление по образец

2. Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон/различен от ТЗ/ да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;

3. Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;

4. Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

5. Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя 

6. Формуляр по образец за определяне на категорията;

7. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

8. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация/ попълва сеслужебно/

9. Изрично пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник - оригинал;

10. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифа

Издаване на заповед за открита процедура 
14 дни

По Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

Изтегли >>

94.ОБА 11-6

Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

1.Заявление по образец

2. Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон/различен от ТЗ/ да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;

3. Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;

4. Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

5. Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя 

6. Формуляр по образец за определяне на категорията;

7. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

8. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация,/ попълва се служебно/

9. Изрично пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник -  оригинал;

10. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифа

Издаване на заповед за открита процедура 
14 дни

По Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

Изтегли >>

95.ОБА 11-6

Категоризация на стаи за гости, апартаменти за гости или къщи за гости

1 Заявление по образец

2. Формуляр по образец за определяне на категорията;

3. Копие на документа за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - в случай че това лице е различно от собственика на обекта;

4. Изрично пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник - оригинал;

5. Документ за платена такса за разглеждане на документи закатегоризиране съгласно тарифата

Издаване на заповед за открита процедура 
14 дни

По Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

Изтегли >>

96.ОБА 11-8

Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

1. Декларация

2. Документ за платена такса

 

Тарифа съгласно чл. 69 от Закон за туризма

 

97.ОБА 11-9

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване и издаване на удостоверение

1. Заявление по образец

-при промяна на капацитета

-при промяна на наименованието

-при промяна на собственика

-при промяна на л. извършващо дейност

2.Издаденото оригинално удостоверение за категоризация

3.Нотариално заверено пълномощно

4.Документ за платена такса

 

150 лв.

Изтегли >>

98.ОБА 11-10

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

1. Заявление по образец

-при промяна на капацитета

-при промяна на наименованието

-при промяна на собственика

-при промяна на л. извършващо дейност

2.Издаденото оригинално удостоверение за категоризация

3.Нотариално заверено пълномощно

4.Документ за платена такса

 

150 лв.

 
 

Изтегли >>

99.ОБА 11-13

Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат

1.Заявление свободен текст

2.Документ за платена такса

 

100 лв.

Изтегли >>

100.ОБА 12-5

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране

1. Заявление по образец

2.Медицинско експертно решение

3. Снимка /формат 35/45 mm/

4. Адресна регистрация

15 дни

Безплатно

Изтегли >>

101.ОБА 15-1

Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

1. Частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване – разписки, декларации, пълномощни

2. Документ за самоличност

3. Документ за платена такса

  • Необходимо е лично присъствие на лицето пред длъжностното лице, което ще удостовери подписа и съдържанието на пълномощното

веднага

Тарифа за нотариалните такси към  Закона за нотариусите и нотариалната дейност

 

102.ОБА 15-2

Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

1.Пълномощно за  заверка

2.Документ за самоличност

3.Документ за платена такса

Необходимо е лично присъствие на лицето пред длъжностното лице, което ще удостовери подписа и съдържанието на пълномощното

веднага

Тарифа за нотариалните такси към  Закона за нотариусите и нотариалната дейност

 
 

103.ОБА 15-3

Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

1.Частен или официален документ, верността на препис или извлечение от който ще се заверят

2. Документ за самоличност

3.Документ за платена такса

веднага

Тарифа за нотариалните такси към  Закона за нотариусите и нотариалната дейност

 
 

ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА ПО ЧЛ. 6 , АЛ. 2 ОТ ЗМДТ ( ЦЕНИТЕ СА БЕЗ ДДС)
(код за вид плащане 444000)

104.Извън определените в СУНАУ

Копирни услуги

- едностранно


 - двустранно

Квитанция за платена цена на услугата

веднага

 

0.20 лв. на стр.

0.40 лв. на стр.

 

105.Извън определените в СУНАУ

Ползване на зала общинска собственост

- пленарна зала – ОбА Първомай

1. Заявление в свободен текст

2. Квитанция за платена цена на услугата

 

на ден:

100.00 лв.

Изтегли >>

106.Извън определените в СУНАУ

Ритуал по сключване на граждански брак

1. Документи за самоличност на лицата, сключващи граждански брак и на свидетелите.

2. Медицински свидетелства по чл.9, ал.1, т. 2 от Семейния кодекс на встъпващите в брак , че не страдат от болестите, посочени в чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 от Семейния кодекс

3. Квитанция за платена цена на услугата

 

30.00 лв.

 

107.Извън определените в СУНАУ

Ритуал по сключване на граждански брак в обредна зала

1. Документи за самоличност на лицата, сключващи граждански брак и на свидетелите.

2. Медицински свидетелства по чл.9, ал.1, т. 2 от Семейния кодекс на встъпващите в брак , че не страдат от болестите, посочени в чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 от Семейния кодекс

3. Квитанция за платена цена на услугата

 

70.00 лв.

 

108.Извън определените в СУНАУ

Ритуал по сключване на граждански брак изнесен извън обредна зала

1. Документи за самоличност на лицата, сключващи граждански брак и на свидетелите.

2. Медицински свидетелства по чл.9, ал.1, т. 2 от Семейния кодекс на встъпващите в брак , че не страдат от болестите, посочени в чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 от Семейния кодекс

3. Квитанция за платена цена на услугата

 

100.00 лв.

 

109.Извън определените в СУНАУ

Озвучаване на пленарна зала

1. Заявление в свободен текст

2. Квитанция за платена цена на услугата

 

15.00 лв.

Изтегли >>

110.Извън определените в СУНАУ

Ползване на мултимедиен проектор и екран

1.Заявление в свободен текст

2. Квитанция за платена цена на услугата

 

20.00 лв.

Изтегли >>

111.Извън определените в СУНАУ

Продажба на дърва за огрев

1.Квитанция за заплатена цена на услугата

 

10 лв./ куб. м.

 

112.Извън определените в СУНАУ

Изкопаване на нов гроб и загробване

1.Съобщение за смърт

2. Квитанция за платена цена на услугата

 

70.00 лв.

 

113.Извън определените в СУНАУ

Вадене на кости

1.Декларация

2. Удостоверение за наследници

3.Квитанция за платена цена на услугата

 

15.00 лв.

 

114.Извън определените в СУНАУ

Почистване на гроб

1. Заявление в свободен текст

2. Квитанция за платена цена на услугата

 

10.00 лв.

Изтегли >>

115.Извън определените в СУНАУ

Урнополагане

1. Декларация

2. Удостоверение за наследници

3. Квитанция за платена цена на услугата

 

20.00 лв.

 

116.Извън определените в СУНАУ

Изкоп и закриване на гробно място при преместване на кости

1. Декларация

2. Удостоверение за наследници

3. Квитанция за платена цена на услугата

 

90.00 лв.

 

117.Извън определените в СУНАУ

Извършване на услуги по гражданско състояние, чрез други общини

1. Искане – образец

2. Лична карта

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Квитанция за платена цена на услугата

до 14 дни

5.00 лв.

 

118.Извън определените в СУНАУ

За издаване на удостоверение за декларирани данни

1. Искане – образец

2. Квитанция за платена цена на услугата

до 14 дни

2.00 лв.

Изтегли >>

119.Извън определените в СУНАУ

За издаване на удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно заведение

1. Заявление

2. Скица на имота в който се намира обекта- копие

3. Квитанция за платена цена на услугата

до 14 дни

15.00 лв.


Изтегли >>

120.Извън определените в СУНАУ

За обявяване на уведомление за инвестиционно намерение

1. Заявление

2. Скица на имота- копие

3. Документ за собственост или отстъпено право на строеж

4. Квитанция за платена цена на услугата

 

20.00 лв.

Изтегли >>

121.Извън определените в СУНАУ

Доставка на ковчег

- обикновен

- черен

Квитанция за платена цена на услугата

веднага


50.00 лв.

65.00 лв.

 

122.Извън определените в СУНАУ


Доставка на кръст

Квитанция за платена цена на услугата

веднага


10.00 лв.

 
 

123.Извън определените в СУНАУ

Такса за паркинг на автоспирка Първомай:

- за автобус на денонощие

- за микробус на денонощие

- за лек автомобил на денонощие

Квитанция за платена цена на услугата

 


4.00 лв.
3.00 лв.

2.00 лв.

 

124.Извън определените в СУНАУ

 Включване към електрозахранващо табло, собственост на Община Първомай

Квитанция за платена цена на услугата

веднага

35.00 лв.

 
 

125.Извън определените в СУНАУ

Прокопаването на улична и тротоарна настилка от страна на физически или юридически лица се извършва след издаване на разрешение за прокопаване, при следните цени на услугата за възстановяване на:

·тротоарна настилка с нови плочи

·тротоарна настилка със стари плочи

·улична асфалтова настилка

1. Разрешение за прокопаване

2. Квитанция за платена цена на услугата

 

- 32.50 лв./кв.м
- 20.10 лв./кв.м


- 66.00
лв./кв.м.

 

126.Извън определените в СУНАУ

Учредяване на право на преминаване по чл.192, ал. 3 и ал. 6 от Закона за устройство на територията през общински имоти, се заплаща цена, както следва:

- в регулация;

- извън регулация

1.Заявление придружено с :

-Документ за собственост

-Пълномощно /ако молбата се подава от пълномощник/

2.Квитанция за платена цена на услугата

 

0.50 лв. на кв. м. за месец
0.30 лв. на кв. м. за месец

 

127.Извън определените в СУНАУ

За учредяване на право на прокарване по чл.193 от Закона за устройство на територията през общински имоти се заплаща цена, както следва:

·до 50 м. в регулация.

·над 50 м. в регулация

·извън регулацията..

1.Заявление придружено с :

- Документ за собственост

-Пълномощно /ако молбата се подава от пълномощник/

2.Квитанция за платена цена на услугата

 

- 0.70 лв./л.м- 0.50 лв./л.м.

- 0.30 лв./л.м

 

128.Извън определените в СУНАУ

Прокарване на временни пътища по чл.190, във връзка с чл.191 от Закона за устройство на територията през общински имоти,

- в регулация

- извън регулация

1. Заявление

2. Квитанция за платена цена на услугата

 

- 0.50 лв. на кв. метър за месец;

- 0.30 лв. на кв. метър за месец;

 

129.Извън определените в СУНАУ

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

1. Заявление  - в свободен текст

2. Доказателства за отношение към имота, за който се иска информация – съдебно удостоверение, влязло в сила решение  на съд или документ за собственост

14 дни

няма

Изтегли >>

130.Извън определените в СУНАУ

Вписване на сгради в режим на етажна собственост в публичен регистър за сгради в РЕС и на промени във вписаните данни и обстоятелства 

I. Вписване при управление от общо събрание:

1.Заявление по образец;

2.Копие от протокола на събранието

II.Вписване при сдружение:

1.Заявление по образец;

2.Заверено копие от протокола на учредителното събрание;

3.Копие от приетото споразумение - заверено от председателя на управителния съвет;

4.Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението

14 дни

безплатно

Изтегли >>

 131. Извън определените в СУНАУ

Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение по чл.45 а, ал. 1 от Закона за общинската собственост

1.Заявление - по образец

2.Декларация по чл. 7, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Първомай;

3.Удостоверение за адресна регистрация

4.Документ, удостоверяващ доходите на семейството за предходните шест месеца

5.Документ от дирекция “Бюрото по труда” – град Първомай - за регистрация като безработен;

6.Документ от Дирекция ”Социално подпомагане” – Първомай, че лицето получава помощи по Закона за социално подпомагане /ЗСП/ и Правилника за неговото приложение, както и други документи, доказващи социално затрудненото положение;

7.Документ от Трудово експертна лекарска комисия /ТЕЛК/ - за определяне степента на нетрудоспособност 

8.Удостоверение за семейно положение;

9.Удостоверения от отдел “Местни данъци” към Община по постоянен, настоящ адрес и по месторождение - за притежаваните недвижими имоти;

10.Удостоверения по постоянен, настоящ адрес и по месторождение от Агенция по вписванията за това, че не е притежавано или прехвърляно недвижимо имущество за последните 10 години;

11.Действащ договор за наем

12. Документи удостоверяващи доходи от рента на земеделски земи и земеделски производители

От 2 до 31 януари

безплатно

Изтегли >>