pdfОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 г.


pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2019 г.


pdfПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2018-2020г.

pdfРешение  на Общински съвет град Първомай, прието на 20.12.2018 г. по Протокол № 41 Относно: Приемане на Програма за опазване на околната среда на община Първомай  и приложения към нея „Лечебни растения“ и „Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на Община Първомай“ за периода 2018-2020 г.

pdfПриложение 1. Резултати от проведено собствено анкетно проучване относно разработване на ПООС на община Първомай 2018-2020 г.
pdfПриложение 2. Раздел „Лечебни растения“
pdfПриложение 3. Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Първомай за периода 2018-2020 г.


pdfПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ


pdfПРОГРАМА ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ


pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 г.


pdfГодишен отчет за изпълнението на програмите по чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност  съгласно чл. 63 от ЗЕЕ на община Първомай за 2018г.


pdfОБЩИНСКА ПРОГРАМА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2018 – 2023г.

htmlОНЛАЙН КАТАЛОГ - ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2018 – 2023г.
pdfРешение на общински съвет № 317 взето на 26.04.2018г. по протокол № 33


pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2018 г.


pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2017 г.


pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2016 г.


pdfСТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ


pdfСТРАТЕГИЯ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2008 – 2011 г.