ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 05.09.2022 г.

pdfПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 2021-2028 г.


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 18.07.2022 г.

pdfПрограма за управление на отпадъците на територията на община Първомай за периода 2021-2028 г.


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 04.04.2022 г.

pdfПрограма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Първомай 2021-2025 година


pdfПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 г.


pdfКраткосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Първомай 2020-2023г. - приета с Решение № 46 / 31.03.2020 г. на ОбС гр. Първомай


pdfДългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Първомай 2020-2030 г. - приета с Решение № 46 / 31.03.2020 г. на ОбС гр. Първомай


ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

pdfОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2023 г.

pdfОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2022 г.

pdfОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2021 г.

pdfОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2020 г.

pdfОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2019 г.

pdfОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 г.


pdfПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2018-2020г.

pdfРешение  на Общински съвет град Първомай, прието на 20.12.2018 г. по Протокол № 41 Относно: Приемане на Програма за опазване на околната среда на община Първомай  и приложения към нея „Лечебни растения“ и „Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на Община Първомай“ за периода 2018-2020 г.

pdfПриложение 1. Резултати от проведено собствено анкетно проучване относно разработване на ПООС на община Първомай 2018-2020 г.
pdfПриложение 2. Раздел „Лечебни растения“
pdfПриложение 3. Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Първомай за периода 2018-2020 г.


pdfПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ


pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 г.


ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

pdfПрограма за енергийна ефективност на община Първомай за периода 2023-2027 г.

pdfСтратегия за устойчиво енергийно развитие на община Първомай за периода 2023-2030 г.

pdfОтчет ЗЕВИ 2022г. - Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Първомай

pdfГодишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ на община Първомай за 2022г.

pdfОтчет ЗЕВИ 2021г. - Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Първомай

pdfГодишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ на община Първомай за 2021г.

pdfОтчет ЗЕВИ 2020г. - Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Първомай

pdfГодишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ на община Първомай за 2020г.

pdfОтчет ЗЕВИ 2019г. - Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Първомай

pdfГодишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ на община Първомай за 2019г.

pdfГодишен отчет за изпълнението на програмите по чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност  съгласно чл. 63 от ЗЕЕ на община Първомай за 2018г.

pdfГодишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ на община Първомай за 2017г.

pdfГодишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ на община Първомай за 2016г.

pdfОБЩИНСКА ПРОГРАМА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2018 – 2023г.

pdfРешение на общински съвет № 317 взето на 26.04.2018г. по протокол № 33


ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

pdfСТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2023 г.


pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2023 г.

pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2022 г.

pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2021 г.

pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2020 г.

pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2019 г.

pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2018 г.

pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2017 г.

pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2016 г.


pdfСТРАТЕГИЯ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2008 – 2011 г.


pdfПРОГРАМА ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ


pdfСТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ