Пасища

Размер на шрифта: A A A

ПРОТОКОЛИ НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37И, АЛ.6 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ МЕЖДУ ПРАВОИМАЩИТЕ ЛИЦА, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ДО 10.07.2015г.


с.Дълбок извор >> / с.Езерово >>


ВАЖНО!!! До 10 юли 2015 (вкл.) се подават заявления за предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Първомай, за срок 6 (шест) стопански години, считано от стопанската 2015/2016 година!

На заседание, проведено на 17.06.2015 г., Общински съвет – гр.Първомай, със свое Решение № 564 / 17.06.2015г. по Протокол № 51, определи пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Първомай за общо и индивидуално ползване. Списъците за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади по категории, площ и средните годишни рентни плащания по землища  се обявяват на видно място в общината, кметствата и  се публикуват на интернет страницата на общината. 

Приетото Решение е във връзка със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), касаещ процедурите за предоставяне на пасища, мери и ливади. Съгласно Закона, пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цени, определени пазарен механизъм.

Лицата подават заявление за предоставяне на пасища, мери и ливади по образец до кмета на общината, в която е регистриран животновъдния им обект. Заявленията се подават в срок до 10 юли и към тях се прилагат следните документи:

 1. Приложение № 1 и/или № 2
 2. Приложение № 3

* Заявлението, Приложение № 1, 2 и 3 са по образец, одобрен със Заповед № РД-46-214/23.02.2015г. на министъра на земеделието и храните

 1. копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;
 2. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно,чл. 23 от Закона за търговския регистър;
 3. копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице;
 4. декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд "Земеделие", към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните.

Площите се предоставят на земеделски стопани за пасищно отглеждане на едър и дребен рогат добитък и еднокопитни животни, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, но не повече от 10 дка за една животинска единица – в имоти от първа до седма категория на земята, а в имоти от осма до десета категория на земята – до 20 дка за една животинска единица, като се приспадат притежаваните или ползваните от тях на правно основание пасища, мери и ливади.

„Пасищни животни”, съгласно § 2в от ДР на ЗСПЗЗ, са говеда, биволи, овце и кози, както и еднокопитните животни - коне, магарета, мулета и катъри. За пасищни животни се смятат и свинете от източнобалканска порода и нейните кръстоски, които се отглеждат съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

 • § 3. „Животинска единица”,съгласно § 2з от ДР на ЗСПЗЗ, е условна единица за приравняване на броя на различните видове и категории животни, както следва:
 1. един кон над 6-месечна възраст, един бивол и едно говедо над двегодишна възраст се равнява на една животинска единица;
 2. говедо или бивол на възраст от 6 месеца до две години се равнява на 0,6 от животинска единица;
 3. една овца или една коза се равнява на 0,15 от животинска единица.

Комисия, назначена от кмета на общината разпределя пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, като с оглед задоволяване нуждите на местните животновъди, същите ще се разпределят на правоимащите в землището, където е регистриран  животновъдния им обект. Договорите, сключени въз основа на гореспоменатото разпределение ще бъдат за 6 /шест/ стопански години.

 

Решение № 564 / 17.06.2015 г. / по Протокол № 51на ОбС гр.Първомай за определяне на общинските пасища, мери и ливади в землищата на Община Първомай за общо и индивидуално ползване за стопанската 2015/2016 година / Отвори >>

Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на Община Първомай за стопанската 2015/2016 година / Отвори >>

 

Списъци на общинските пасища,мери и ливади по определените землища на Община Първомай за индивидуално ползване:


с.Дълбок извор >> / с.Буково >> / с.Езерово >> / с.Татарево >>


ПРОТОКОЛИ НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37И, АЛ.6 ОТ ЗДПЗЗ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ МЕЖДУ ПРАВОИМАЩИТЕ ЛИЦА, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ДО 10.03.2015г.

с.Искра >> с.Дълбок извор >> гр.Първомай >>
с.Брягово >> с.Виница >> с.Градина
с.Бяла река >> с.Крушево >> с.Буково >>
с.Татарево >> с.Православен с.Караджалово >>
с.Езерово >> с.Драгойново с.Воден >>
с.Поройна >> с.Добри дол  

 

ВАЖНО!!! ДО 10 МАРТ 2015 СЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ!

На заседание, проведено на 16.02.2015 г., Общински съвет – гр.Първомай, със свое Решение № 517/16.02.2015г. по Протокол № 46, определи пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Първомай за общо и индивидуално ползване. Списъците за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади по категории, площ и средните годишни рентни плащания по землища  се обявяват на видно място в общината, кметствата и  се публикуват на интернет страницата на общината. 

Приетото Решение е във връзка със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), касаещ процедурите за предоставяне на пасища, мери и ливади. Съгласно Закона, пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цени, определени пазарен механизъм.

Лицата подават заявление за предоставяне на пасища, мери и ливади по образец до кмета на общината, в която е регистриран животновъдния им обект. Заявленията се подават в срок до 10 март и към тях се прилагат следните документи:

 1. Приложение № 1 и/или № 2;
 2. Приложение № 3;

* Заявлението, Приложение № 1, 2 и 3 са по образец, одобрен със Заповед № РД-46-214/23.02.2015г. на министъра на земеделието и храните

 1. Копие от документ за самоличност за физическите лица;
 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
 3. Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното от него лице;
 4. удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;
 5. удостоверение от компетентните органи за липса на:

а/ данъчни задължения

б/ задължения към Държавен фонд „Земеделие”

в/ задължения към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

Предвид кратките срокове за стопанската 2014/2015 година вместо представяне на посочените в т.7 удостоверения от компетентните органи лицата ще попълват декларация по чл. 313 от НК за липса на посочените задължения –образец към заявлението.

Площите се предоставят на земеделски стопани за пасищно отглеждане на едър и дребен рогат добитък и еднокопитни животни, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, но не повече от 10 дка за една животинска единица – в имоти от първа до седма категория на земята, а в имоти от осма до десета категория на земята – до 20 дка за една животинска единица, като се приспадат притежаваните или ползваните от тях на правно основание пасища, мери и ливади.

„Пасищни животни”, съгласно § 2в от ДР на ЗСПЗЗ, са говеда, биволи, овце и кози, както и еднокопитните животни - коне, магарета, мулета и катъри. За пасищни животни се смятат и свинете от източнобалканска порода и нейните кръстоски, които се отглеждат съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

 • § 3.„Животинска единица”,съгласно § 2з от ДР на ЗСПЗЗ, е условна единица за приравняване на броя на различните видове и категории животни, както следва:
 1. един кон над 6-месечна възраст, един бивол и едно говедо над двегодишна възраст се равнява на една животинска единица;
 2. говедо или бивол на възраст от 6 месеца до две години се равнява на 0,6 от животинска единица;
 3. една овца или една коза се равнява на 0,15 от животинска единица.

Комисия, назначена от кмета на общината разпределя пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, като с оглед задоволяване нуждите на местните животновъди, същите ще се разпределят на правоимащите в землището, където е регистриран  животновъдния им обект. Договорите, сключени въз основа на гореспоменатото разпределение ще бъдат за 5 /пет/ стопански години.

Списък по землища на имотите за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади по категории, площ и средните годишни рентни плащания за общината:

гр.Първомай с.Градина с.Дълбок извор
с.Брягово с.Буково с.Крушево
с.Бяла река с.Караджалово с.Искра
с.Татарево с.Православен с.Виница
с.Езерово с.Драгойново с.Воден
с.Добри дол с.Поройна  

 

Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Първомай, oпределени с Решение № 517/16.02.2015г. по Протокол № 46 на Общински съвет гр.Първомай, за общо и индивидуално ползване / Отвори >>

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233