През изминалата седмица в Министерството на труда и социалната политика, гр.София,  кметът Ангел Папазов  подписа  договор по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонет 2”, Договор BG05M9OP001-2.040-0007-C01, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Срокът за изпълнение е 14 месеца, считано от 02.05.2019 година.

   Патронажната грижа ще е вид мобилна форма на социална услуга, която се фокусира върху предоставяне на грижа и подкрепа за хората в напреднала възраст в тяхната домашна среда. За целта ще бъдат създадени екипи, които ще посещават нуждаещите се  и  услугите, които ще се предоставят на потребителите на база индивидуалните им потребности ще се осъществяват по график като ще се проследява всяко лице от целевата група да може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден.

   Грижата ще включва комплекс от услуги като: битова помощ в дома, рехабилитация насочена към възстановяване и социална интеграция, психологическа подкрепа, която ще създаде възможности за водене на самостоятелен и независим живот.

  Дейността ще усъвършенства и подобри достъпа и услугите в общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот и са в риск от включване в институционален тип грижи.Патронажната грижа ще допринесе за разширяване на социалните услуги, предоставени в общността и за подобряване на качеството на живот на хората от уязвимите групи.

    Предвижда се след изпълнението на пилотната фаза на услугата, тя да продължи да се предоставя на нуждаещите се, но вече финансирана от държавния бюджет. По този начин ще се осигури устойчивост на създадения модел, който ще може да се адаптира, ако се наблюдават проблеми в изпълнението на проекта.