УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с получено писмо от РЗИ - Пловдив относно извършено от тях пробовземане на 30.05.2024г. и на 18.06.2024г. на питейната вода от централното водоснабдяване на гр. Първомай, с. Крушево и с. Градина, Ви уведомяваме,

че след анализ на пробите, стойността на естествен уран в питейната вода е под определената максимална стойност в Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди.

Тъй като констатираните стойности са под нормативно определените - ограничителните мерки, за които бяхте уведомени на 08.12.2023 година, се отменят!