УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

             Във връзка с получено писмо от РЗИ относно извършено пробовземане на 16.08.2023г.

и на 13.09.2023г. на питейна вода от различни пунктове в с.Крушево, уведомяваме Ви, че при всички анализи по показател уран е установена стойност под определената максимална стойност в Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

             Във връзка с констатираните  стойности по показател уран под нормативно определените, мерките за които бяхте уведомени на 16.08.2023г., по отношение ограниченото използване на питейната вода, се отменят.