Община Първомай изпълни проект „Подновяване и модернизиране на кухненското оборудване на „Домашен социален патронаж” – гр. Първомай”, финансиран от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.

Между Община Първомай и фирма изпълнител беше сключен Договор по обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на електродомакински кухненски уреди за „Домашен социален патронаж“ – гр. Първомай“, съгласно който се извършиха всички дейности по доставката и монтажа на предвиденото оборудване.

        При изпълнението на проекта остарялото кухненско оборудване беше подменено с високотехнологични и енергоспестяващи уреди, което осигури по-благоприятна среда за осъществяване на услугата. Проектът  се реализира в периода от 18.02.2022 г. до 04.08.2022 година.

        В кухнята на Домашен социален патронаж гр. Първомай бяха доставени и монтирани:  професионална електрическа печка с електрически котлони; вертикален фризер; аспирационна система;  тестомесачка и  фритюрник.

Община Първомай изпълни проект  Подновяване и модернизиране на кухненското оборудване на „Домашен социален патронаж” Община Първомай изпълни проект  Подновяване и модернизиране на кухненското оборудване на „Домашен социален патронаж” Община Първомай изпълни проект  Подновяване и модернизиране на кухненското оборудване на „Домашен социален патронаж”