РАЗГЛАСЯВА

На основание чл.550, ал.2 от ГПК

Молба за обявяване на смърт на ТОДОР ПЕТКОВ ЗАПРЯНОВ,  с последен и настоящ адрес: гр. Първомай, обл. Пловдив, ул. „Сребърна“ № 5.

С определение № 114 от 10.08.2021г. по гр. дело № 20215340100328/2021 г., на Районен съд Първомай, II Граждански състав, в закрито заседание, е постановил да бъде извършено разгласяване от Община Първомай на молбата на Мара Ташева Запрянова и Димитрия Тодорова Запрянова и двете от гр. Първомай, с постоянен адрес: гр. Първомай, обл. Пловдив, ул. „Сребърна“ № 5, процесуално представлявани по пълномощие от адв. Елена Атанасова Запрянова и като наследници на Тодор Петков Запрянов, с последен и настоящ адрес: гр. Първомай, обл. Пловдив, ул. „Сребърна“ № 5.

Приложения:

pdfМолба до РС – Първомай от Мара Ташева Запрянова и Димитрия Тодорова Запрянова.

pdfРазгласяване