Община Първомай за пореден път има одобрени за финансиране проекти, участвали в Националната кампания

,,Чиста околна среда – 2021” на тема ,,Обичам природата  - и аз участвам” на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.