Започнаха аварийно-възстановителните работи по почистване и възстановяване на проводимостта на коритото на река Бяла река в регулационните граници на село Караджалово, община Първомай.

    С Постановление на Министерски съвет № 352/10.12.2020 г. за одобряване на допълнителни  разходи/трансфери от резерва по чл.1, ал.2, раздел II, т.5.1. от ЗБД на Р България за 2020г. за непредвидени или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия са отпуснати финансови средства на Община Първомай  за почистването на река Бяла река, преминаваща през село Караджалово.

    Състоянието на речното корито на места е затлачено от дървесна и храстовидна растителност, земни и скални маси. На реката има изградени мостове, които при проливни дъждове могат да бъдат залети и така да се прекъсне връзката между отделните махали на селото.

    Дейностите по почистването на речния бряг се извършват от „Алди Комерс Груп” ЕООД. Дължината на участъка, в който се отстраняват наносите и храстовидната растителност, затрудняващи проводимостта на повърхностните води, попадащи в коритото на реката е 1 284 метра.

    След извършване на възстановителните дейности ще се предотвратят бъдещи разливи и заливи на околните терени при обилни дъждове.

    Отпадъците от почистването ще се третират съгласно нормативните изисквания.

Аварийно-възстановителни дейности по почистване на коритото на р. Бяла река Аварийно-възстановителни дейности по почистване на коритото на р. Бяла река Аварийно-възстановителни дейности по почистване на коритото на р. Бяла река Аварийно-възстановителни дейности по почистване на коритото на р. Бяла река