От 15 февруари, се разрешава провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от пети до дванадесети клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището.

pdfЗаповед № РД-01-98/14.02.2021 г. на Министъра на здравеопазването