Сдружение с нестопанска цел  ,,Местна инициативна група - МИГ Първомай” е учредено съгласно Решение № 96/ 24.03.2017г. на Окръжен съд Пловдив по фирмено дело №33/2017г. През годините сдружението не е осъществявало дейност, поради липса на осигурено финансиране от оперативни програми към Европейския съюз.

  Към днешна дата СНЦ ,,Местна инициативна група - МИГ Първомай” подготви проектно предложение с наименование ,,Пилотен проект на МИГ Първомай  2016” за кандидатстване и получаване на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 ,,Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 ,,Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. /ПРСР 2014-2020г./, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони / ЕЗФРСР/.

   Проектното предложение цели популяризиране на подхода ,,Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ и на местната идентичност. В проекта е заложено в Община Първомай да се обособи ,,Арт-информационна инсталация”, включваща 2 броя LED-екрани, тип ,,билборд”; 2 броя цветен надпис /обемни цветни букви/ ,,ПЪРВОМАЙ”; 50 броя пейки; провеждането на фестивал, популяризиращ местни продукти, култура и бит, автентични за региона на МИГ Първомай; подготовка и заснемане на 5-минутен филм; анализи и проучвания и други.