Община Първомай в качеството си на доставчик на социална услуга „Асистентска подкрепа“ и в изпълнение на Закона за социалните услуги

О Б Я В Я В А,

че от 15.02.2021 г. стартира процедура за прием на документи от лица/или техни законни представители, желаещи да бъдат включени като потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

 Със заповед № РД01 2510/31.12.2020 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е разкрита социалната услуга „Асистентска подкрепа” за 86 потребителя на територията на община Първомай. 

 1. Същност на услугата.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице на длъжност „Социален асистент”.

Услугата се предоставя по местоживеене на одобрените потребители по настоящ адрес.

 1. Целеви групи.

 Потребители на услугата „Асистентската подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги могат да бъдат:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Асистентска подкрепа не се предоставя на лица, ползващи личен асистент по реда на Закона за личната помощ, резидентна грижа, както и за времето, през което се ползва заместваща и целодневна грижа и за времето на престой в лечебно заведение.

 1. Необходими документи за кандидатстване:

  -   Заявление-декларация /по образец/;

  -   Документ за самоличност (за справка);

  - Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);

  -    Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидат-потребителя);

 1. Прием на документите:

Документи се приемат всеки работен ден от 8.30 ч. до 11.30 ч. и от 13.30 ч. до 16.30 ч. 

 • На адрес: ОбА Първомай гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50, стая №108
 • По телефона 0884 617 027
 • Писмено на имейл: k.terziev89@abv.bg

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от docxТУК.

 1. Начин на провеждане на подбора:

След входиране на заявлението и съпътстващите документи за всеки един потребител, се прави оценка на потребностите по формуляр, в който ще бъде определен броят часове за ползване на социалната услуга.

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа.

За допълнителна информация тел. 0336/64468 – Община Първомай


Община Първомай в качеството си на доставчик на социална услуга „Асистентска подкрепа“ и в изпълнение на Закона за социалните услуги

О Б Я В Я В А

прием на документи от 15.02.2021 г. от кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ за предоставяне на  услугата.

 1. Същност на услугата.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице на длъжност „Социален асистент“.

Услугата се предоставя по местоживеене на одобрените потребители по настоящ адрес.

 1. Целеви групи, на които ще се предоставя услугата.

 Потребители на услугата „Асистентската подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги могат да бъдат:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
 1. Необходими документи за кандидатстване:

       3.1. Заявление – декларация (по образец):

       3.2. Документ за самоличност (за справка);

       3.3. Автобиография;

       3.4. Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;

       3.5. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);

       3.6. Други документи по преценка на кандидата - документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.

 1. Прием на документите:

Документи се приемат всеки работен ден от 8.30 ч. до 11.30 ч. и от 13.30 ч. до 16.30 ч. 

 • На адрес: ОбА Първомай гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50, стая №108
 • По телефона 0884 617 027
 • Писмено на имейл: k.terziev89@abv.bg

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от docxТУК.

 1. Подбор

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори до 8 часов работен ден, като  ще предоставя подкрепа на минимум двама потребители.

За допълнителна информация тел. 0336/64468 – Община Първомай