Община Първомай ще изпълнява дейности по проект „Патронажна грижа + в Община Първомай“, Договор № BG05M9OP001-6.002-0002, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19  и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”.

   Срокът за изпълнение на проекта е 13 месеца, считано от 06.01.2021година.

Дейността патронажна грижа е в продължение на изпълнявания договор по процедура BG05M9OP001-2.040  - Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2, Компонент 3 и Компонент 4.

   Патронажната грижа ще се фокусира върху предоставяне на грижа и подкрепа за хора в напреднала възраст в тяхната домашна среда. Услугите, които ще се предоставят на потребителите, на база индивидуалните им потребности, ще се осъществяват по график  от специалисти: медицински сестри  и  домашни помощници.

   По проекта ще се изпълнява и дейност по превенция на COVID-19 в социални услуги, държавно делегирани дейности. На територията на Община Първомай това са - Дом за пълнолетни лица с физически увреждания в с. Езерово, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в гр. Първомай и Център за обществена подкрепа в гр. Първомай. Предвижда се да се въведат допълнителни мерки за дезинфекция на сградния фонд на тези услуги. Персоналът и потребителите на услугите при нужда ще бъдат тествани за COVID-19.