Община Първомай кандидатства по Операция „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ BG05FMOP001-5.001. с цел осигуряване на непрекъснатост на услугата, която стартира през 2020 година.

 Услугата ще се предоставя в периода от 01.01.2021 г. до 27.04.2021 г., рамките на 81 работни дни на територията на цялата община. Приготвената храна ще се доставя ежедневно до дома на потребителите и ще включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.       

   Допустими целеви групи отново са:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
  • Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна· подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности;

   Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи ще бъде потвърждавана от Дирекция „Социално подпомагане“ - гр. Първомай.