Община Първомай изпълни Договор № РД-04-129/25.08.20 година, финансиран от фонд ,,Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност, от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I  до XII клас. 

По проекта бяха закупени технически средства – компютърна конфигурация с лицензиран софтуер, преносими компютри с лицензиран софтуер, таблети и мултифункционално устройство за децата от Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – гр.Първомай. Изпълнител на поръчката е А1. Техническите средства бяха доставени в срок.

Нови компютри за  децата от Центъра за настаняване  от семеен тип за деца без увреждания – Първомай Нови компютри за  децата от Центъра за настаняване  от семеен тип за деца без увреждания – Първомай Нови компютри за  децата от Центъра за настаняване  от семеен тип за деца без увреждания – Първомай