Тази година на територията на Община Първомай се реализираха пет проекта в рамките на ежегодната Национална кампания „Чиста околна среда – 2020” на тема „Обичам природата и аз участвам”.

Кампанията се провежда и финансира от Предприятието за управлението на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ и Министерството на околната среда и водите /МОСВ/. Бенефициенти са общини и кметства, училища и детски градини.

Целта на кампанията е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда, формиране на позитивна нагласа към природата, както и да повиши екологичната култура и самосъзнание у хората и тяхната загриженост към мястото, в което живеят.

С реализацията на дейностите по Националната кампания „Чиста околна среда – 2020г.” се направиха зони за отдих и спорт, детски кътове с нови съоръжения, паркови пространства, които се почистиха, залесиха и облагородиха.

Нови кътове за отдих се оформиха в центъра на с. Брягово и в кв. Дебър пред къщата-музей на „Георги Караславов”, което се случи с активното съдействие на кметствата и местните жители.

В учебните заведения – НУ „Христо Ботев” - гр. Първомай, ДГ „Пролет”- кв. Дебър и ДГ „Детелина” - с. Дълбок извор децата се радват на нови беседки и кътове за отдих, реализирани в рамките на проекта.

За всеки класиран проект ПУДООС предостави средства в размер до 10 000 лева за общини и кметства и до 5 000 лева за образователните институции.

Дейностите по изпълнението на проектите бяха приети от Регионалната инспекция по околна среда и води – Пловдив.

Нови кътове за отдих в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда – 2020” Нови кътове за отдих в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда – 2020” Нови кътове за отдих в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда – 2020” Нови кътове за отдих в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда – 2020” Нови кътове за отдих в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда – 2020” Нови кътове за отдих в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда – 2020” Нови кътове за отдих в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда – 2020” Нови кътове за отдих в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда – 2020” Нови кътове за отдих в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда – 2020” Нови кътове за отдих в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда – 2020” Нови кътове за отдих в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда – 2020” Нови кътове за отдих в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда – 2020” Нови кътове за отдих в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда – 2020”