След сключено споразумение между кмета на Община Първомай и Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, общината прие да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от АГКК по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/. Новият офис се намира на първия етаж, в западното крило на сградата на общината.

  Предлагат се следните услуги:

  • издаване на скици на поземлени имоти;
  • издаване на скица на сграда;
  • издаване на схема на самостоятелен обект;
  • издаване на удостоверение за наличие или липса на данни в кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/;
  • приемане на заявления за извършване на изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти;
  • издаване на удостоверение за характеристика на поземлен имот;
  • издаване на удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/.

  Цените на услугите  са между 5,00 и 20,00 лева и зависят от срока за изпълнение на поръчката – обикновена /7 дни/ или бърза /3 дни/. Размерът на таксата за бърза услуга се заплаща в двоен размер. Когато в едно заявление са поискани две или повече услуги, чието изпълнение изисква технологична последователност, срокът за изпълнение на услугите е сборът от сроковете за всяка една от услугите.

  За описанието на новата услуга в Глава втора „Местни такси” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай се създава нов Раздел VIII А „Такси на услуги, предоставяни от общината по чл. 6, б. „к” и чл. 9в от ЗМДТ, по подпомагане на АГКК при административното обслужване с кадастрална информация.

Нови услуги за гражданите Нови услуги за гражданите Нови услуги за гражданите