В празничния ден, в който България отбелязва 140 години от приемането на  Конституцията на Р България, и професионалния празник на юристите и съдебните служители, Районен съд – гр. Първомай успешно завърши образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие.Отворени съдилища и прокуратури“ за учебната 2018/2019 г.

       На гости на съда бяха учениците от 7 клас от ОУ „Христо Ботев” с. Градина, общ. Първомай. Партньори на съда в реализирането образователната програма са ОУ „Христо Ботев” с. Градина, МКБППМН община Първомай и ЦОП – Първомай.

       Първоначално децата бяха посрещнати на входа на съдебната палата с демонстрация на сътрудниците по охрана. В съдебната зала учениците получиха тениски, специално изработени за целите на образователната програма с финансовата подкрепа на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай. С въпроси по съдържанието на обучителната програма, административния секретар на съда Атанаска Гаджева проведе викторина с учениците. Жури в състав съдия Монева, съдия Здравчев и районен прокурор Запрянова следи за точността и изчерпателността на даваните отговори. Всички ученици получиха от София Монева – и.ф. председател на Районен съд гр. Първомай подарък - Конституцията на Република България, брошури и удостоверение за участие, предоставени от Висшия съдебен съвет, както и пакет с изучавана в училище художествена литература. Всички лектори по програмата получиха грамота за участието си в образователната програма.

       Секретаря на МКБППМН община Първомай – г-жа Мария Кьосева връчи на съдия София Монева Поздравителен адрес от Председателя на МКБППМН и зам. кмет на община Първомай г-н Николай Митков по случай деня на Конституцията и професионален празник на юриста и съдебния служител.

       Обща снимка пред сградата на Районен съд гр.Първомай, с всички участници в програмата през учебната 2018/2019г., беляза края на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

16.04.2019г. - Ден на отворените врати в Районен съд гр.Първомай 16.04.2019г. - Ден на отворените врати в Районен съд гр.Първомай 16.04.2019г. - Ден на отворените врати в Районен съд гр.Първомай 16.04.2019г. - Ден на отворените врати в Районен съд гр.Първомай 16.04.2019г. - Ден на отворените врати в Районен съд гр.Първомай 16.04.2019г. - Ден на отворените врати в Районен съд гр.Първомай 16.04.2019г. - Ден на отворените врати в Районен съд гр.Първомай 16.04.2019г. - Ден на отворените врати в Районен съд гр.Първомай 16.04.2019г. - Ден на отворените врати в Районен съд гр.Първомай 16.04.2019г. - Ден на отворените врати в Районен съд гр.Първомай 16.04.2019г. - Ден на отворените врати в Районен съд гр.Първомай 16.04.2019г. - Ден на отворените врати в Районен съд гр.Първомай 16.04.2019г. - Ден на отворените врати в Районен съд гр.Първомай 16.04.2019г. - Ден на отворените врати в Районен съд гр.Първомай 16.04.2019г. - Ден на отворените врати в Районен съд гр.Първомай 16.04.2019г. - Ден на отворените врати в Районен съд гр.Първомай