По покана на Районен съд гр. Първомай Мария Кьосева, секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните община Първомай, разговаря с учениците от VII - те класове на Основно училище „Христо Ботев“, село Градина, община Първомай.

       Темата беше „Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им“. Инициативата е в рамките на организираната съвместно от Министерство на образованието и науката и Висш съдебен съвет Образователна програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

     Някои от учениците научиха, а други си припомниха кои лица са малолетни и кои - непълнолетни, както и кои носят наказателна отговорност. Предварително подготвена от секретаря на комисията компютърна презентация, онагледи беседата на лектора и отговори на въпросите - що е противообществена проява, какво е възпитателна мярка и кой я налага, какъв е редът за образуване и разглеждане на възпитателно дело, кои от мерките, изброени в Закона, се налагат само на непълнолетни.
    Учениците споделиха, че познават деца с наложени мерки по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, че са били свидетели на противообществени прояви на свои връстници, че човек трябва да спазва правилата, за да живее в хармония с околните.

     На 25.03.2019г. образователната програма продължава със среща на учениците със съдия София Монева, и. ф. председател на Районен съд-гр.Първомай, с която ще дискутират мерките за защита на правата на малолетните и непълнолетните като жертва на домашно насилие.