Избори

Размер на шрифта: A A A

Частичен избор за Кмет на кметство Брягово, община Първомай, област Пловдив на 27 септември 2020 г.


pdfХРОНОГРАМА за частичните избори за кметове, насрочени за 27 септември 2020 г. (приета с Решение № 1811-МИ от 21 май 2020 г.)


pdfИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО


pdfСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в частични избори на 27 септември 2020 г. / Публикувано на 15.09.2020г. /


pdfИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I  за гласуване в частични избори на 27 септември 2020 г. / Публикувано на 03.09.2020г. /СЪОБЩЕНИЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ:

За предстоящите частични и нови избори на 27 септември 2020 г. Централната избирателна комисия уведомява избирателите, които имат трайни увреждания и не са в състояние да се придвижат до изборното помещение, за следното: pdfОтвори >>


П О К А Н А

pdfОтносно: Провеждане на консултации за определяне състава на Секционни избирателни комисии /СИК/ и на Подвижна секционна избирателна секция /ПСИК/ при  произвеждането на частични избори за кмет на кметство с.Брягово , община Първомай на 27 септември 2020 г.


ЗАПОВЕДИ № РД-15-491/14.08.2020г., № РД-15-492/14.08.2020г.и № РД-15-493/14.08.2020г.

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.41, ал.З от Изборния кодекс, Указ №65 на Президента на Република България за частичен избор на кмет на кметство с.Брягово, община Първомай (обн., ДВ, бр.25 от 20.03.2020г.) и Указ № 77 от на Президента на Република България за пренасрочване на насрочени частични избори за кметове (обн., ДВ, бр. 35 от 10.04.2020 г.), от 14 юни 2020г. на 27 септември 2020г.

pdfЗАПОВЕД № РД-15-491/14.08.2020г.

pdfЗАПОВЕД № РД-15-492/14.08.2020г.

pdfЗАПОВЕД № РД-15-493/14.08.2020г.

pdfПриложение №1 към Заповед № РД-15-493/14.08.2020г.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233