Избори

Размер на шрифта: A A A

Избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.


pdfУказ № 130 на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.


pdfХронограма за изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. (приета с Решение № 8-НС от 13 май 2021 г. на ЦИК)


pdfРИК – ПЛОВДИВ ОБЛАСТ - ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

pdfПопълване Протокол приложение № 96-НС от СИК - Седемнадесети изборен район – Пловдивски


ВАЖНО!!! ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ на 11 юли 2021г. - Разяснителна кампания

Гласуване на избирателите с машина – Видео клип >>

Гласуване на избиратели поставени под карантина или изолация – Видео клип >>

Гласуване на хора с увреждания – Видео клип >>

Гласуване с машина в изборния ден – Плакат >>     /     Брошура >>

ВНИМАНИЕ!!! Тук можете да се упражнявате на симулатор за машинно гласуване за парламентарните избори на 11 юли 2021 като стартирате  -  Избори за народни представители 2021 >>


На 10.07.2021 г. в Пленарна зала на Община Първомай ще се получават изборните материали по следната схема:

  • От СИК № 172300028 до СИК № 172300034 – в 15.00 часа;
  • От СИК № 172300035 до СИК № 172300040 – в 15.20 часа;
  • От СИК № 172300022 до СИК № 172300027 – в 15.40 часа;
  • От СИК № 172300014 до СИК № 172300021 – в 16.00 часа;
  • От СИК № 172300001 до СИК № 172300006 – в 16.20 часа;
  • От СИК № 172300007 до СИК № 172300013 – в 16.40 часа.

ЗАПОВЕД № РД-15-433 / 06.07.2021 г.

pdfНа основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на задълженията на общинската администрация по провеждане на избори за Народно събрание насрочени на 11.07.2021г.


СЪОБЩЕНИЕ:

График за провеждане на обученията на членовете на СИК, секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия, които ще се проведат в пленарна зала на Община Първомай :

05 ЮЛИ 2021 / ПОНЕДЕЛНИК /

 17:00 ч. до 18:00 часа 

06 ЮЛИ 2021 / ВТОРНИК /

 15:00 ч. до 16:00 часа


Подаване на електронни заявления от избирателите

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес


910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели с трайни увреждания (по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК) трайни увреждания (по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК)


910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители


910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 11 юли 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)


910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК);


910006 Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 


pdfСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

През интернет на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез този сайт:

- Гражданите могат да направят справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.

- Общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, могат да подадат искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път.

- Общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, могат да подадат удостоверение за гласуване на друго място по електронен път.

- Общинските администрации могат да извършват: служебни справки в избирателните списъци; обработване на постъпили Заявления за гласуване по настоящ адрес; регистриране на издадено Удостоверение за гласуване на друго място.

С изменение на Изборния кодекс от 01.05.2021 г, съгласно Чл. 36. (1), избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.

Гражданите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата  https://regna.grao.bg/


ЗАПОВЕД № РД-15-389 / 28.06.2021г.

pdfНа основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 и ал.3, чл.90, ал.1 и ал.3 от ИК, Заповед № РД-15-305 / 19.05.2021г. на кмета на Община Първомай, Решение № 225-НС от 13.06.2021г. на ЦИК и Решение № 67-НС от 07.06.2021г. на РИК


ЗАПОВЕД № РД-15-382 / 22.06.2021г.

pdfНа основание чл.44, ал.1, т.1 и т.8 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.10, чл.37, чл. 234, чл. 235 и чл. 236 от ИК, Решение № 237-НС от 16.06.2021. на ЦИК относно гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 11 юли 2021г.


ЗАПОВЕД № РД-15-332 / 31.05.2021г.

pdfНа основание чл. 44, ал.1, т.1 и т.8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 183-186 от Изборния кодекс и предвид необходимостта от създаване на ред и условия за провеждане на предизборна кампания на територията на Община Първомай, във връзка с произвеждане на избори за народни представители в 46-то Народно събрание, насрочени на 11.07.2021г.

pdfПриложение № 1 към Заповед № РД-15-332/ 31.05.2021 г. / Места за поставяне на агитационни материали в община Първомай


П О К А Н А

pdfОтносно: Провеждане на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии /СИК/ и Подвижни секционни избирателни комисии /ПСИК/ на територията на Община Първомай, при произвеждането на избори за Народни представители, насрочени на 11.07.2021 г. / Публикувана на 28.05.2021г. /

Приложения:

pdfРешение на ЦИК № 124-НС София, 26.05.2021 г.

pdfРешение на ЦИК № 125-НС София, 26.05.2021 г.


pdfИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) / Публикуван на 27.05.2021г. /


ЗАПОВЕД № РД-15-306 / 19.05.2021г.

pdfОтносно: Обявяване на Избирателни списъци. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс, Указ № 130 от 12-ти май 2021 г. (обнародван в ДВ, бр. 39 от 12-ти май 2021 г.) на Президента на републиката и във връзка с обявяване на избирателни списъци за произвеждането на избори за Народно събрание на 11 -ти юли 2021 година


ЗАПОВЕД № РД-15-305 / 19.05.2021г.

pdfОтносно: Образуване на избирателните секции и утвърждаване  тяхната номерация и адрес. На основание: чл.44,ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с  чл.8, ал.2 от Изборен кодекс,Указ №130 на Президента на републиката, обнародван в ДВ бр.39 от 12.05.2021г. за насрочване на избор за Народно събрание на Р. България  на 11.07.2021 година

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233