Избори

Размер на шрифта: A A A

Избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.


pdfУказ № 9  на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.


pdfХРОНОГРАМА за изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г. (приета с Решение № 1949-НС от 21 януари 2021 г.)


banner izbori


На 03.04.2021 г. в Пленарна зала на Община Първомай ще се получават изборните материали по следната схема:

  • От СИК № 172300028 до СИК № 172300034 – в 14.00 часа;
  • От СИК № 172300035 до СИК № 172300040 – в 14.20 часа;
  • От СИК № 172300022 до СИК № 172300027 – в 14.40 часа;
  • От СИК № 172300014 до СИК № 172300021 – в 15.00 часа;
  • От СИК № 172300001 до СИК № 172300006 – в 15.20 часа;
  • От СИК № 172300007 до СИК № 172300013 – в 15.40 часа;

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021 - Разяснителна кампания - Видео клипове

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021 - Обучителен портал


ВАЖНО!!! Видео: Указания за работа с машини за гласуване на СИК

ВАЖНО!!! Видео запис от обучение на СИК на територията на РИК17 - Пловдивски проведено на 28.03.2021г.


pdfПРЕЗЕНТАЦИЯ - Методически указания за СИК

pdfПРЕЗЕНТАЦИЯ – Машинно гласуване


ЗАПОВЕД РД-15-210 / 31.03.2021 г.

pdfНа основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на задълженията на общинската администрация по провеждане на избори за Народно събрание насрочени на 04.04.2021г.


pdfСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.


ЗАПОВЕД № РД-15-193 / 19.03.2021 г.

pdfОтносно образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Община Първомай за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021 год. и утвърждаване нейната номерация и адрес.


УВЕДОМЛЕНИЕ

Съгласно Решение № 2159-НС на ЦИК от 2 март 2021 г. - избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация, могат да подадат заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия на електронна поща: grao_juliana@b-trust.org   Тел: 0336 62204

docЗаявление за изтегляне


Централната избирателна комисия уведомява, че всеки избирател може да направи справка за номера и адреса на избирателната си секция на интернет страницата на ГД „ГРАО“ към МРРБ на адрес: https://www.grao.bg/elections/.


ЗАПОВЕД № РД-15-144 / 08.03.2021г.

pdfНа основание чл. 44, ал.1, т.1 и т.8 във връзка с  ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 10, чл.37, чл. 234, чл. 235 и чл. 236 от ИК, Решение № 2148-НС от 01.03.2021. на ЦИК относно гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 04 април 2021г.


ЗАПОВЕД № РД-15-142 / 08.03.2021г.

pdfНа основание чл. 44, ал.1, т.1 и т.8 във връзка с  ал. 2 от ЗМСМА, чл. 183-186 от Изборния кодекс и предвид необходимостта от създаване на ред и условия за провеждане на предизборна кампания на територията на Община Първомай, във връзка с произвеждане на избори за народни представители в 45-то Народно събрание, насрочени на 04.04.2021г.

pdfПриложение № 1 към Заповед № РД-15-142/ 08.03.2021 г. / Места за поставяне на агитационни материали в община Първомай


СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация гр. Първомай съобщава на всички граждани в общината, че срокът за подаване на заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за Народни представители на 04.04.2021 г. е 20.03.2021 г.

Желаещите да подадат заявление (Приложение № 12-НС от изборните книжа), могат да се явят в Общинска администрация гр. Първомай стая № 104 /Фронт офис/, а за кметствата в съответното населено място.


pdfМИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 година в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19 / Публикувани на 19.02.2021г. /


pdfИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) / Публикуван на 19.02.2021г. /


П О К А Н А

pdfОтносно: Провеждане на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии /СИК/ и Подвижни секционни избирателни комисии /ПСИК/ на територията на Община Първомай, при произвеждането на избори за Народни представители, насрочени на 04.04.2021 г.

Приложение:

pdfРешение на ЦИК № 2062-НС София, 16.02.2021 г.


З А П О В Е Д  №  РД-15-71 / 05.02.2021 г.

pdfНа основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 2 от Изборен кодекс, Указ № 9 на Президента на републиката, обнародван в ДВ бр. 5 от 19.01.2021 г. за насрочване на избор за Народно събрание на Р България на 04.04.2021 година


З А П О В Е Д  № РД-15-70 / 05.02.2021 г.

pdfНа основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс и Указ № 9 на Президента на Републиката за насрочване на избори за Народни представители на 04 април 2021г. (обн., ДВ, бр.5 от 19.01.2021г. )

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233