Избори

Размер на шрифта: A A A

Избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за Народно събрание на 14.11.2021 г.


pdfУКАЗ № 245 на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

pdfХРОНОГРАМА за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., приета с Решение № 537-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК


Произвеждане на нов /втори/ избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.


pdfСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.


ВАЖНО!!! На 20.11.2021 г. в Пленарна зала на Община Първомай ще се получават изборните материали по следната схема:

 • От СИК № 172300028 до СИК № 172300034 – в 12:00 часа;
 • От СИК № 172300035 до СИК № 172300040 – в 12:20 часа;
 • От СИК № 172300022 до СИК № 172300027 – в 12:40 часа;
 • От СИК № 172300014 до СИК № 172300021 – в 13:00 часа;
 • От СИК № 172300001 до СИК № 172300006 – в 13:20 часа;
 • От СИК № 172300007 до СИК № 172300013 – в 13:40 часа.

ВАЖНО!!! Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 г. - Разяснителна кампания

Гласуване с машина – Видео клип >>

Гласуване на избиратели поставени под карантина или изолация – Видео клип >>

Гласуване на избиратели с увреждания – Видео клип >>

Как да гласуваш с машина – стъпка по стъпка – Видео клип >>

Гласуване с машина в изборния ден – Плакат >>

ВНИМАНИЕ!!! Симулатор за машинно гласуване в Избори за Президент, Вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 - Симулатор машинно гласуване 14 ноември 2021 г.


Подаване на електронни заявления от избирателите

Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите на 14 ноември 2021 г.


Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите на 14 ноември 2021 г.


Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 14 ноември 2021 г.


Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели поставени под задължителна карантина или изолация


Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите на 14 ноември 2021 г.


Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК


Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите на 14 ноември 2021 г.


Подаване на заявление-декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател

За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да:

 1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).
 2. Притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader.

ВАЖНО!!! На 13.11.2021 г. в Пленарна зала на Община Първомай ще се получават изборните материали по следната схема:

 • От СИК № 172300028 до СИК № 172300034 – в 14:00 часа;
 • От СИК № 172300035 до СИК № 172300040 – в 14:20 часа;
 • От СИК № 172300022 до СИК № 172300027 – в 14:40 часа;
 • От СИК № 172300014 до СИК № 172300021 – в 15:00 часа;
 • От СИК № 172300001 до СИК № 172300006 – в 15:20 часа;
 • От СИК № 172300007 до СИК № 172300013 – в 15:40 часа.

ЗАПОВЕД РД-15-713 / 05.11.2021 г.

pdfНа основание чл.44, ал.2 във връзка с ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал. 1 предл. първо  от Изборния кодекс и в изпълнение на задълженията на общинската администрация по провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Първомай уведомява, че избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., могат да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

◾ През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

◾ На място в Общинска администрация Първомай – всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа

◾ Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

◾ Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


pdfСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.


ЗАПОВЕД № РД-15-699 / 01.11.2021г.

pdfНа основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 и ал. 3, чл. 90, ал. 1 и ал. 3 от ИК, Заповед № РД-15-598 / 21.09.2021г. на кмета на Община Първомай, Решение № 766-ПВР/НС от 20.10.2021г. на ЦИК


ЗАПОВЕД № РД-15-688 / 25.10.2021г.

pdfНа основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл. 10, чл. 37, чл. 234, чл. 235 и чл. 236 от ИК, Решение № 764-ПВР/НС от 20.10.2021г. на ЦИК относно гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.


ЗАПОВЕД № РД-15-649 / 06.10.2021г.

pdfНа основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 183-186 от Изборния кодекс и предвид необходимостта от създаване на ред и условия за провеждане на предизборна кампания на територията на Община Първомай, във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и/или в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г.

pdfПриложение № 1 към Заповед № РД-15-649/06.10.2021 г. / Места за поставяне на агитационни материали в община Първомай


П О К А Н А

pdfОтносно: Провеждане на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии /СИК/ и Подвижни секционни избирателни комисии /ПСИК/ на територията на Община Първомай, при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14.11.2021 г. / Публикувана на 01.10.2021г. /

Приложение:

pdfРешение на ЦИК № 644-ПВР/НС София, 29.09.2021 г.


pdfИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) / Публикуван на 30.09.2021г. /


ЗАПОВЕД № РД-15-603 / 21.09.2021г.

pdfОтносно: Места за обявяване на избирателните списъци. На основание чл. 44, ал. 2 и ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 41 , ал. 3 от Изборен кодекс, Решение на 46-тото Народно събрание от 02.09.2021г. (обн. Дв бр.73/03.09.2021г.), за насрочване на избори за президент и вицепрезидент и Указ № 245 от 14.09.2021 г. на Президента на републиката, (обн., ДВ, бр.77 от 16.09.2021 г.) за насрочване на избори за Народно събрание на Р. България  на 14.11.2021 година.


ЗАПОВЕД № РД-15-598 / 21.09.2021г.

pdfОтносно: Образуване на избирателните секции и утвърждаване тяхната номерация и адрес. На основание чл. 44, ал. 2 и ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 2 и ал. 4, чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК), Решение на 46-тото Народно събрание от 02.09.2021г. (обн. Дв бр.73/03.09.2021г.), за насрочване на избори за президент и вицепрезидент и Указ № 245 от 14.09.2021 г. на Президента на републиката, (обн., ДВ, бр.77 от 16.09.2021 г.) за насрочване на избори за Народно събрание на Р. България  на 14.11.2021 година.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233