Избори

Размер на шрифта: A A A

Избори за Народно събрание на 26.03.2017г.

ХРОНОГРАМА 
за изборите за Народно събрание 26.03.2017 г., приета с Решение 4125-НС от 26.01.2017 г.,поправена с Решение № 4140-НС от 27.01.2017 г. /Отвори_Разгледай >>


ИЗБОРЕН КОДЕКС
В сила от 05.03.2014 г.Обн. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г., изм. ДВ. бр.35 от 22 Април 2014г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 26 Май 2016г. /Отвори_Разгледай >>


З А П О В Е Д / №  РД-15-157 / 24.03.2017г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание, насрочени на 26.03.2017г. Отвори >>


З А П О В Е Д / №  РД-15-155 / 23.03.2017г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 43, ал. 3, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 143, ал. 1, чл.144,т. 5, чл. 146, ал. 2, т. 3 от Кодекса на труда и чл. 50а ал, 1 от Закона за държавния служител, чл. 23 от Наредба за чистотата и обществения ред на територията на Община Първомай, във връзка с обезпечаване нормалното произвеждане на избори за народни представители в 44-то Народно събрание на 26.03.2017г. Отвори >>


З А П О В Е Д / №  РД-15-132 / 14.03.2017г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание, насрочени на 26.03.2017г.Отвори >>


Получаването на изборните книжа по СИК в община Първомай за изборите  за народни представители в 44-то Народно събрание, ще стане на 25.03.2017г. в Пленарна зала на община Първомай по следната схема:

  • От СИК № 172300028  до СИК № 172300034 – в 13.30 часа;
  • От СИК № 172300035  до СИК № 172300040 – в 13.40 часа;
  • От СИК № 172300022  до СИК № 172300027 – в 13.50 часа;
  • От СИК № 172300014  до СИК № 172300021 – в 14.00 часа;
  • От СИК № 172300001  до СИК № 172300006 – в 14.10 часа;
  • От СИК № 172300007  до СИК № 172300013 – в 14.20 часа.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.Отвори >>
СЪОБЩЕНИЕ
ДО КМЕТОВЕТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 26.03.2017г. и провеждането на предизборни мероприятия на територията на Община Първомай Отвори >>


Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 26.03.2017г., Ви уведомяваме, че на територията на Община Първомай ще бъде 
разкрита ПСИК - № 40 с адрес ул. Братя Миладинови – юг 50 в сградата на Общината, източно крило стая № 103 Отвори >>


З А П О В Е Д / №  РД-15-113 / 07.03.2017г.
 
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 143, ал.1, чл.144, т.5 и чл.146, ал.2, т.З от Кодекса на труда, във връзка с провеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 26 март 2017г. Отвори >>


З А П О В Е Д / №  РД-15-112 / 07.03.2017г.
Ha основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с цел осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане в изборния ден на изборите за Народно събрание, насрочени за 26 март 2017г. Отвори >>


З А П О В Е Д / №  РД-15-104 / 27.02.2017г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 287, ал. 7 и ал. 8 от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 59 от 24.01.2017 г. (обн.. ДВ. бр. 9 от 26.01.2017г.) 
за произвеждане на избори за Народно събрание, насрочени на 26.03.2017г. Отвори >>


З А П О В Е Д / №  РД-15-98 / 22.02.2017г.
На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА,   Решение № 4302-НС от 13.02.2017г. и на чл. 10, чл. 206, чл. 234, чл. 235 и чл. 236 от ИК, относно 
гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 26 март 2017г. Отвори >>


З А П О В Е Д / №  РД-15-95 / 22.02.2017г.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.183-186 от Изборния кодекс и предвид необходимостта от създаване на ред и условия за провеждане на предизборна кампания на територията на Община Първомай, във връзка с произвеждане на избори за народни представители в 44-то Народно събрание, насрочени  на 26.03.2017г. Отвори >>Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) / Отвори >>

ЗАПОВЕД  /  №  РД 15-66 / 02.02.2017г.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.41 ал. 3 от ИК, предвид предстоящото произвеждане на избор за народни представители на 26.03.2017 година. / Отвори >>


ЗАПОВЕД  /  №  РД 15-63 / 31.01.2017г.
На основание чл. 44, ал.1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с осигуряване нормалното протичане на дейностите по провеждане на изборите за Народно събрание на 26.03.2017г., насрочени с Указ № 59 от 24.01.2017 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г.) / Отвори >>

ЗАПОВЕД  /  №  РД 15-62 / 31.01.2017г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 2 от Изборен кодекс, Решение № 4128-НС от 26.01.2017г. на ЦИК, във връзка с образуването на избирателни секции за произвеждане на избори за народни представители на 26.03.2017 година. /Отвори >>

Списък с обхват на избирателните секции в община Първомай Отвори >>


ЗАПОВЕД  /  №  РД 15-53 / 27.01.2017г.
На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал.1 от Изборния кодекс и във връзка с предстоящите избори за народни представители 2017г. / Отвори >>

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233