pdfХРОНОГРАМА за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., приета с Решение № 6-ЕП от 25 март 2019 г. на ЦИК, поправена с Решение № 13-ЕП от 27 март 2019 г. на ЦИК


З А П О В Е Д  №  РД-15-231 / 22.04.2019 г.

pdfНа основание чл.44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18, ал.1 от Изборния кодекс и предвид необходимостта от създаване на ред и условия за осигуряване нормалното протичане на дейностите по провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България 2019 г. на 26.05.2019 г.ОПРЕДЕЛЯМ:


pdfИзбирателен списък - част I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)  


ПОКАНА

pdfОтносно: Провеждане на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии /СИК/ при произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България 2019г., насрочени на 26.05.2019г.


З А П О В Е Д   РД-15-184 / 28.03.2019 г.

pdfНа основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 41, ал. 3 от ИК, предвид предстоящото произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Р България на 26.05.2019г.


 З А П О В Е Д   РД-15-185 / 28.03.2019 г.

pdfНа основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 2 от ИК, Указ № 53 на Президента на републиката, обнародван в ДВ бр. 24 от 22.03.2019 г. за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Р България на 26.05.2019г.

pdfСписък с обхват на избирателните секции в община Първомай