Избори

Размер на шрифта: A A A

Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.


pdfУКАЗ № 146 -  Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

pdfХРОНОГРАМА - за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (приета с Решение № 1951-МИ от 3 август 2023 г.)


Разяснителна кампания

300 250 1 tur

Активно избирателно право / Избирателни списъци и гласуване по настоящ адрес / Гласуване на избиратели с увреждания

Анимирани видеоклипове – със субтитри >>


За целите на разяснителната кампания и за осигуряване на възможност за информиран избор на избирателите в общината публикуваме информация за кметствата, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства.

Едномандатни избирателни райони за избор на кметове на кметства в Община Първомай са както следва:

Кметство          с.Брягово

Кметство          с.Буково

Кметство          с.Бяла река

Кметство          с.Виница

Кметство          с.Воден

Кметство          с.Градина

Кметство          с.Дълбок извор

Кметство          с.Езерово

Кметство          с.Искра

Кметство          с.Караджалово

Кметство          с.Крушево

Кметство          с.Православен

Кметство          с.Татарево

Кметство          с.Поройна

Кметство          с.Драгойново


ВАЖНО – На сайта на ГД "ГРАО" за избирателните списъци за Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. гражданите могат:

    • Да направят справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.
    • Да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Съгласно чл. 36 от Изборния кодекс, срокът за подаване на искания за гласуване по настоящ адрес от гражданите изтича на 14.10.2023 г.


pdfПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/ И НА ПОДВИЖНА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ /ПСИК/ ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 октомври 2023 г.

Приложения:

pdfРешение на ЦИК № 2378-МИ от 12.09.2023 г.

pdfРешение № 9-МИ от 12.09.2023 г. на ОИК Първомай, изменено с Решение № 10-МИ от 13.09.2023 г. на ОИК Първомай


pdfИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК)


ЗАПОВЕД № РД-15-482 / 28.08.2023г.

pdfОтносно: Места за обявяване на избирателните списъци - На основание чл. 44, ал. 2 и ал. 1, т. 1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 41, ал. 3 от Изборен кодекс и Указ № 146 от 31.07.2023 г. на Президента на Република България за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.


ЗАПОВЕД № РД-15-481 / 28.08.2023г.

pdfОтносно: Образуване на избирателните секции и утвърждаване тяхната номерация и адрес - На основание чл. 44, ал. 2 и ал. 1, т. 1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК) и Указ № 146 от 31.07.2023 г. на Президента на Република България за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. и в изпълнение на Решение № 1969-МИ от 08.08.2023 г. на ЦИК


pdfПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 октомври 2023 г.

Приложения:

pdfРешение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК

docДекларация (по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК) /Приложение към Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г./

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233