ДОКУМЕНТИ ПО ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ


pdfЗакон за управление на етажната собственост


pdfНаредба № 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост


pdfПримерна покана за свикване на общо събрание на собствениците


pdfПримерен протокол по чл. 13, ал. 4 от ЗУЕС /при липса или отказ на собственика да получи поканата /


pdfПримерен протокол за провеждане на общо събрание на собствениците


pdfПримерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост / утвърден от МРРБ с РД02-14-1111 от 15.06.2009г./


pdfКнига на собствениците - утвърден образец от МРРБ с РД02-14-1111 от 15.06.2009г.


pdfЗаявление за регистрация на Сдружение по чл.29, ал.1 от ЗУЕС

pdfЗаявление по образец за вписване в публичния регистър на сградите в режим на етажна собственост

pdfПояснения за попълване на заявлението

pdfСъобщение за изготвен протокол от ОС

pdfПротокол от заседание на Контролен съвет

pdfПротокол за връчена покана по чл.13, ал.4

pdfИскане за свикване на ОС от собствениците


Необходими документи за създаване и попълване на публичния регистър:

При управление на етажна собственост от Общо Събрание:

  1. Заявление – бланка която ще получите от информационния център или сайта на общината - за вписване в регистъра, което следва да бъде попълнено от председателя на Управителния съвет или управителя на етажната собственост след провеждане на общо събрание на собствениците.
  2. Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет.

При управление на етажната собственост от Сдружение на собствениците:

  1. Заявление за вписване на Сдружение на собствениците, като се прилагат следните документи:

Копие от протокола на Учредителното събрание, заверено от Председателя на Управителния съвет /Управителя/;

Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите имена и адреса в етажната собственост;

Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на Управителния съвет /управителя/;

Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението