За сигнали и нарушения на нормативните изисквания за отпадъците и за предложения за подобряване на политиката по отпадъците:

 e-mail: ecologia@parvomai.bg / obaparv_otpadaci@abv.bg  /  Зелен телефон  - 0884 311109


pdfГодишен отчет за изпълнение на програма за опазване на околната среда на територията на Община Първомай за 2022 г.


pdfОтчет за изпълнение на програмата за управление на отпадъците на територията на Община Първомай за 2022 г.


pdfОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ


pdfПротокол за безстопанствени кучета на територията на община Първомай, област Пловдив за 2022 г., съгласно чл. 6 от Наредба № 4 от 01.02.2021 г.


pdfПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 2021-2028 г.


pdfПРАВИЛА ЗА ПО-ЧИСТА И УЮТНА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ


pdfПрограма за управление на отпадъците на територията на община Първомай за периода 2021-2028 г.


pdfГодишен отчет за изпълнение на програма за опазване на околната среда на територията на Община Първомай за 2021 г.


pdfОтчет за изпълнение на програмата за управление на отпадъците на територията на Община Първомай за 2021 г.


pdfГодишен отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на територията на Община Първомай за 2020 г.


pdfОтчет за изпълнение па програмата за управление на отпадъците на територията на Община Първомай за 2020 г.


pdfГодишен отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на територията на Община Първомай за 2019 г.


pdfОтчет за изпълнение па програмата за управление на отпадъците на територията на Община Първомай за 2019 г.


pdfГодишен отчет за събиране и транспортиране на битови и/или строителни отпадъци за 2019 г.


pdfГодишен отчет на образуваните утайки в ПСОВ – Първомай за 2019 г.


pdfГодишен отчет за изпълнение на програма за опазване на околната среда на територията на община Първомай за 2018 година


pdfОтчет за изпълнение на програмата за управление на отпадъците на територията на община Първомай за 2018 година


pdfГодишен отчет за събиране и транспортиране на битови и/или строителни отпадъци за 2018г.


pdfГодишен отчет за образувани утайки от ПСОВ за 2018г.


pdfПрограма за опазване на околната среда на община Първомай за периода 2018-2020г.

pdfРешение на Общински съвет град Първомай, прието на 20.12.2018 г. по Протокол № 41 Относно: Приемане на Програма за опазване на околната среда на община Първомай  и приложения към нея „Лечебни растения“ и „Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на Община Първомай“ за периода 2018-2020 г.

pdfПриложение 1. Резултати от проведено собствено анкетно проучване относно разработване на ПООС на община Първомай 2018-2020 г.
pdfПриложение 2. Раздел „Лечебни растения“
pdfПриложение 3. Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Първомай за периода 2018-2020 г.


pdfПрограма за управление на отпадъците на територията на община Първомай за периода 2016-2020г.
htmlОнлайн Каталог на Програма за управление на отпадъците на територията на община Първомай 2016-2020г.


pdfНаръчник по домашно компостиране


pdfЗаповед за определяне границите на районите за събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци.


pdfГодишен отчет за събиране и транспортиране на битови и/или строителни отпадъци за 2017г.


pdfРегистър на площадките за предаване на отпадъците


pdfПлощадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата


pdfЗащо и как да събираме разделно?


pdfКак да регистрирам куче на територията на Община Първомай ?


pdfМеста за разполагане на съдове за разделно събиране на ИУЕЕО


pdfСписък на местата за разполагане на съдове за разделно събиране на негодни за употреба портативни батерии и акумулатори.


pdfМеста за смяна на отработени масла.


pdfИнформация за предадени за оползотворяване отпадъци.


pdfМинистерство на околната среда и водите - Регионална инспекция - Пловдив / Заповед № РД-286/26.04.2017 г. на МОСВ за ползване на листостьблена маса от блатно кокиче през 2017г.


ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

docЗаявление за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения (по чл. 44, ал. 1, чл. 46, ал. 1, т. 1, чл. 60, ал. 1-3 от ЗВ и чл. 22 от Наредба за ползването на повърхностните води) (Приложение № 24).


docЗаявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост, чрез изградени съоръжения (по чл. 44, ал. 1, чл. 60, ал. 1-3 от ЗВ и чл. 27 от Наредба за ползването на повърхностните води) (Приложение № 25).


docЗаявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост (по чл. 44, ал. 1, чл. 60, ал. 1-3 от ЗВ), когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения, при което изграждането е свързано с ползване на воден обект, разрешаването на което е извън компетенциите на кмета на общината по ЗВ (Приложение № 26).


docЗаявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект (язовир, езеро и др.) – публична общинска собственост (във връзка с чл. 46, ал.1 на основание чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, т. 1, 3, 5, 6 от ЗВ, както и чл. 31, чл. 32, чл. 33, чл. 35 от Наредба за ползването на повърхностните води) (Приложение № 27).


docЗаявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост (по чл. 44, ал.1, във връзка с §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ, бр.61 от 2010 г.), чрез съществуващи съоръжения (Приложение № 28).


docЗаявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – публична общинска собственост, чрез съществуващи/нови съоръжения (чл.44, ал. 1 от Закона за водите и във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води)(Приложение № 29).


docПримерен образец на заявление за изменение и/или продължаване или преиздаване на разрешително за водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностен воден обект (на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 или чл. 78 или чл. 79, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите и чл. 44 и чл. 45 от Наредбата за ползването на повърхностните води) (Приложение № 31).


docПримерен образец на заявление за изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително или преиздаване на разрешително за водовземане от подземни води и/или ползване на подземен воден обект (на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 или чл. 78 или чл. 79, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите) (Приложение № 32).


docДекларация – образец № 1 по чл. 71, ал. 2  от ЗООС.


docДекларация – образец № 2 по чл. 71, ал. 2  от ЗООС.


pdfИзграждането на общинска екологична мрежа на територията на община Първомай е модел за опазване и устойчиво управление на биологичното разнообразие.