За сигнали и нарушения на нормативните изисквания за отпадъците и за предложения за подобряване на политиката по отпадъците: e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg  /  Зелен телефон  - 0336 / 62832


pdfОтчет за изпълнение на програмата за управление на отпадъците на територията на община Първомай за 2018 година


pdfГодишен отчет за събиране и транспортиране на битови и/или строителни отпадаци за 2018г.


pdfГодишен отчет за образувани утайки от ПСОВ за 2018г.


pdfПрограма за опазване на околната среда на община Първомай за периода 2018-2020г.

pdfРешение на Общински съвет град Първомай, прието на 20.12.2018 г. по Протокол № 41 Относно: Приемане на Програма за опазване на околната среда на община Първомай  и приложения към нея „Лечебни растения“ и „Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на Община Първомай“ за периода 2018-2020 г.

pdfПриложение 1. Резултати от проведено собствено анкетно проучване относно разработване на ПООС на община Първомай 2018-2020 г.
pdfПриложение 2. Раздел „Лечебни растения“
pdfПриложение 3. Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Първомай за периода 2018-2020 г.


pdfПрограма за управление на отпадъците на територията на община Първомай за периода 2016-2020г.
htmlОнлайн Каталог на Програма за управление на отпадъците на територията на община Първомай 2016-2020г.


pdfНаръчник по домашно компостиране


pdfЗаповед за определяне границите на районите за събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци.


pdfГодишен отчет за събиране и транспортиране на битови и/или строителни отпадаци за 2017г.


pdfРегистър на площадките за предаване на отпадъците


pdfПлощадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата


pdfЗащо и как да събираме разделно?


pdfКак да регистрирам куче на територията на Община Първомай ?


pdfМеста за разполагане на съдове за разделно събиране на ИУЕЕО


pdfСписък на местата за разполагане на съдове за разделно събиране на негодни за употреба портативни батерии и акумулатори.


pdfМеста за смяна на отработени масла.


pdfИнформация за предадени за оползотворяване отпадъци.


pdfМинистерство на околната среда и водите - Регионална инспекция - Пловдив / Заповед № РД-286/26.04.2017 г. на МОСВ за ползване на листостьблена маса от блатно кокиче през 2017г.


ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

docЗаявление за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения (по чл. 44, ал. 1, чл. 46, ал. 1, т. 1, чл. 60, ал. 1-3 от ЗВ и чл. 22 от Наредба за ползването на повърхностните води) (Приложение № 24).


docЗаявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост, чрез изградени съоръжения (по чл. 44, ал. 1, чл. 60, ал. 1-3 от ЗВ и чл. 27 от Наредба за ползването на повърхностните води) (Приложение № 25).


docЗаявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост (по чл. 44, ал. 1, чл. 60, ал. 1-3 от ЗВ), когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения, при което изграждането е свързано с ползване на воден обект, разрешаването на което е извън компетенциите на кмета на общината по ЗВ (Приложение № 26).


docЗаявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект (язовир, езеро и др.) – публична общинска собственост (във връзка с чл. 46, ал.1 на основание чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, т. 1, 3, 5, 6 от ЗВ, както и чл. 31, чл. 32, чл. 33, чл. 35 от Наредба за ползването на повърхностните води) (Приложение № 27).


docЗаявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост (по чл. 44, ал.1, във връзка с §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ, бр.61 от 2010 г.), чрез съществуващи съоръжения (Приложение № 28).


docЗаявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – публична общинска собственост, чрез съществуващи/нови съоръжения (чл.44, ал. 1 от Закона за водите и във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води)(Приложение № 29).


docПримерен образец на заявление за изменение и/или продължаване или преиздаване на разрешително за водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностен воден обект (на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 или чл. 78 или чл. 79, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите и чл. 44 и чл. 45 от Наредбата за ползването на повърхностните води) (Приложение № 31).


docПримерен образец на заявление за изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително или преиздаване на разрешително за водовземане от подземни води и/или ползване на подземен воден обект (на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 или чл. 78 или чл. 79, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите) (Приложение № 32).


docДекларация – образец № 1 по чл. 71, ал. 2  от ЗООС.


docДекларация – образец № 2 по чл. 71, ал. 2  от ЗООС.


pdfИзграждането на общинска екологична мрежа на територията на община Първомай е модел за опазване и устойчиво управление на биологичното разнообразие.