Център за информация и услуги на граждани и фирми
Работно време на звеното за административно обслужване (Деловодство) всеки работен ден от 8:00 до 17:00
Гише 1 - тел. 0336 / 622-04 (Гражданска регистрация <-> Гражданско състояние <-> Административно обслужване)
Гише 2 - тел. 0336 / 623-25 (Деловодство <-> Информационно обслужване)
Гише 3 - тел. 0336 / 623-25 (Териториално селищно устройство <-> Стопански дейности)
Гише 4 - тел. 0336 / 623-25 (Каса <-> Финансови услуги)
адрес: гр. Първомай 4270 ул. "Братя Миладинови-юг" № 50 (Деловодство) / Тел: 0336 / 6 23-25 - за молби, писма и кореспонденция / e-mail: delovodstvo@parvomai.bg

Уважаеми граждани, Вашето мнение е важно за нас. Ще сме Ви благодарни, ако го споделите чрез попълване на тази анонимна анкетна карта. Отговорите Ви ще ни помогнат да подобрим нашата работа и обслужването на потребителите на предлаганите от нас административни услуги. / Анкета за изтегляне и попълване >>


pdfВътрешни правила за предоставяне на електронни административни услуги в Община Първомай


pdfВътрешни правила при осъществяване на дейностите по получаване и изпращане на съобщения, документи и вътрешни административни услуги чрез системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) в община Първомай


pdfВътрешни правила за работа в системата за електронен обмен на съобщения в Общинска администрация Първомай


pdfВътрешни правила за организация на административното обслужване в община Първомай


pdfИнструкция за документооборота на община Първомай


pdfВътрешни правила за дейността на архива на община Първомай и постоянно действаща експертна комисия


pdfНоменклатурата на делата на Община Първомай – систематизиране и организиране на документите в дела, определянето на тяхната ценност и унифициране на сроковете за съхраняването им


Деловодна справка - портал предоставящ , достъп до електронни услуги на община Първомай - online

Деловодна справка

За да използвате деловодната справка на Община Първомай online, въведете Вашият регистрационен номер и код за достъп, който можете да получите на Гише 2 - (Деловодство)


Целта на изграждането на центъра бе да се предложат всички услуги на общинска администрацията гр. Първомай на едно място. Идвайки в центъра за информация и услуги, вие ще можете да подадете жалба, молба за достъп по Закона за обществената информация, да получите акт за раждане или документи свързани с гражданското ви състояние, да платите наем, такса, да пададете молба за участие в търг или за издаване на лиценз или разрешително, както и всички услуги свързани със териториално селищтното устройство – скици, визи , разрешения за строеж и др. Също така ще бъдете насочени към административната структура, която би могла да извърши услугата, която не е от компетенцията на общинска администрация. Тук ще ви насочат и към ръководителя или специалиста от общинска администрация с когото искате среща.Услугата може да бъде поискана и получена и по електронен път, факс или поща – като приложите необходимите документи и посочите адрес, номер или e-mail за кореспонденция.

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Предложения, сигнали и жалби могат да бъдат подавани всеки работен ден в деловодството на Гише 2 общинска администрация Първомай, по пощата на адрес град Първомай улица „Братя Миладинови” № 50 юг, или на Тел./факс: +359 336 62325 или онлайн чрез контактната форма по-долу.

Заявление за подаване на предложения и сигнали