Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ с идентификатор № 59080.829.36 целият с площ от 284 кв. м., пета категория, местност „Кошитско юртвето“ по КККР на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ V-озеленяване в кв. 23 по плана на с. Православен, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ІІ-161, УПИ ІІІ-166 и УПИ VІ-за зеленина в кв. 32 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ ХVІ-411 и УПИ ІV-411 в кв. 21 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfВъв връзка с новия начин за уведомяване на пчеларите за предстоящи третирания с препарати за растителна защита на земеделските култури чрез създадената електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД)

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Обособяване на нов термичен цех за производство на птичи продукти”, в УПИ II – птицекланица, кв. 167 по плана на гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив, с възложител: „БУЛИЪН“ АД

pdfИнформация за преценяване на необходимостта от ОВОС на ИП

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ПЪРВОМАЙ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщаваме на заинтересованите лица, че е издадено РС № 956/01.08.2023г. от МВР за: „Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението“

pdfРазрешение за строеж № 956/01.08.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-433/02.08.2023г. на Кмета на Община Първомай на основание § 8 ал.4 от ПР на ЗУТ, съгласно §8, ал.2 т.3 от ПР на ЗУТ след изтичане на сроковете по § 6 ал. 2 и 4 от ПР на ЗУТ и Решение ІІ по точка  от Протокол 18 от 27.07.2023г. на ОЕСУТ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-432/02.08.2023г. на Кмета на Община Първомай на основание § 8 ал.4 от ПР на ЗУТ, съгласно §8, ал.2 т.3 от ПР на ЗУТ след изтичане на сроковете по § 6 ал. 2 и 4 от ПР на ЗУТ и Решение І по точка  от Протокол 18 от 27.07.2023г. на ОЕСУТ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-434/02.08.2023г. на Кмета на Община Първомай на основание § 8 ал.4 от ПР на ЗУТ, съгласно §8, ал.2 т.3 от ПР на ЗУТ след изтичане на сроковете по § 6 ал. 2 и 4 от ПР на ЗУТ и Решение ІІІ по точка 1 от Протокол 18 от 27.07.2023г. на ОЕСУТ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-435/02.08.2023г. на Кмета на Община Първомай на основание  чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 150 от ЗУТ и Решение І по точка 1 от  Протокол  19 от 02.08.2023г. на ОЕСУТ

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Складова база и ФЕЦ върху покрив на сгради”, в   ПИ с идентификатор  40155.4.80, по кадастралната карта и кадастралните регистри на  с. Крушево, местност „Армутлука”, община Първомай, област Пловдив, с възложител: „ХИДРО СИСТЕМ МАРИЦА” ЕООД.

pdfОбява: До заинтересованите лица и общественост

pdfИскане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Складова база и ФЕЦ върху покрив на сгради”, в   ПИ с идентификатор  40155.1.261, по кадастралната карта и кадастралните регистри на  с. Крушево, местност „Лозята”, община Първомай, област Пловдив, с възложител: „ЕМ АР ПАУЪР БЪЛГАРИЯ” ООД.

pdfОбява: До заинтересованите лица и общественост

pdfИскане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за производство на пробиотично кисело мляко”, на съществуваща площадка с местоположение ПИ 190003, в землището на с. Градина, ул. Христо Ботев № 2, община Първомай, област Пловдив, с възложител: „ЛБ ЛАКТ БАС” ЕООД.

pdfИнформация за преценяване необходимостта от ОВОС

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233