Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ВИНЕНИ СОРТОВЕ ГРОЗДЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfВъв връзка с гроздоберна кампания 2020 година, Изпълнителната агенция по лозата и виното – Териториално звено гр. Пловдив, уведомява всички производители на винени сортове грозде на територията на Община Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ІІ-634 и УПИ ІІІ-636 в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти  № 634 и ПИ № 636 в кв. 46 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 17 по плана на с. Виница, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /План за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за поземлен имот ПИ № 59080.153.15 с площ от 2 092 кв.м. в местност „Татаревско шоше“ по КККР на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 101 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено попълването на кадастралната основа с нов поземлен имот № 196 и отразяване на вярната граница между ПИ № 91 и новообразувания ПИ № 196 в кв. 19 по плана на с. Добри дол, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП- ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ с идентификатори № 07675.72.20 с площ от 1016 кв.м. и № 07675.72.67 с площ от 8312 кв.м., местност РЕАЛ. ГРАНИЦИ-18Ж АЛ“ по КККР на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ І-442 и УПИ ІІІ-443, УПИ ХVІІ-441 и УПИ ХVІ-443, УПИ ХVІ-443 и УПИ ХV-444 в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти № 443, № 441, №442 и ПИ №  444 в кв. 41 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ХІІІ-14, УПИ ХІV-16 и УПИ ХV-16 в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти /ПИ/ № 14 и № 16 в кв. 4 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

pdfНа основание чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Първомай обявява, че организира обществено обсъждане на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Първомай (ОУПО) и Доклад за Екологична оценка (ДЕО).

Списък на документи, които следва да са достъпни на интернет страницата и на хартиен носител в общината:

I     ОУП предварителен проект

pdfОбяснителна записка  на ОУП на община Първомай

jpgОпорен план

jpgПредварителен проект на ОУП

jpgСхема Културни ценности

jpegКомуникационна схема

jpegСхема ВиК

jpgСхема Електрификация

jpgСхема Ландшафт и горски фонд

jpegСхема Газоснабдяване

jpegСхема по вид територии

jpegСхема по вид собственост

jpegСхема Риск от наводнения

       II     ЕО

  1. pdfДопълнен доклад за екологична оценка на ПП на ОУП на Община Първомай
  1. pdfДопълнен доклад за оценка степента на въздействие на Предварителен проект на Общ Устройствен План (ПП на ОУП) на Община Първомай – част 1
  1. pdfДопълнен доклад за оценка степента на въздействие на Предварителен проект на Общ Устройствен План (ПП на ОУП) на Община Първомай – част 2
  1. pdfДопълнен доклад за оценка степента на въздействие на Предварителен проект на Общ Устройствен План (ПП на ОУП) на Община Първомай – част 3
  1. pdfДопълнен доклад за оценка степента на въздействие на Предварителен проект на Общ Устройствен План (ПП на ОУП) на Община Първомай – част 4
  1. pdfНетехническо резюме на ЕО на ПП на ОУП

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/, във връзка с преотреждането на общински терен, представляващ свободно пространство, заключено между ул. „Бор“ с ос.т. № 4-5, ул. „Кубрат“ с ос. т. № 5-7 и ул. „Черноризец Храбър“ с ос. т. № 4-7 и обособяването му като самостоятелен УПИ І-търговия и обсл. дейности в нов кв. № 20а по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа 07.11.2020 г. (събота) за Гражданското възпоменание АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА ще се движи автобус от гр. Първомай до гробищния парк с часове на тръгване 09:30 и 11:00 часа по следния маршрут:

ОБЯВЛЕНИЕ

Председателят на Общинския съвет на Община Първомай уведомява всички общински съветници и граждани на общината, че поради влошената епидемична обстановка в страната, заседанията на всички постоянни комисии ще се проведат съвместно на 29.10.2020 г. от 17.00ч в Пленарна зала на общината непосредствено преди заседанието на ОбС.

Христо Вълчев:

Председател на Общинския съвет

обявление

pdfОбщина Първомай търси медицинска сестра или акушерка за работа в яслена група в детска градина на територията на Община Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение № 94-00-1628 / 23.10.2020 г. по реда на § 4 от допълнителните разпоредби на ЗУТ до Георги Паунов Василев

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233