Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбява на Басри Махрем по чл. 4, ал, 2 за „Регистрация на съществуваща ферма за отглеждане на 35 броя крави млечно направление, като животновъден обект на основание чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност“

ОБЯВЛЕНИЕ

ВАЖНО!!!

На вниманието на стопаните, желаещи да отглеждат селскостопански животни в лични стопанства – „ЗАДЕН ДВОР”


pdfВетеринарномедицински изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни в лични стопанства – „заден двор“ съгласно наредба 44/20.04.2006 г., обн. в ДВ. бр.5 от 17/01/2020 г.

docЗаявление за регистрация на животновъден обект – лично стопанство – образец, утвърден със заповед № РД-11-525/20.02.2020 г. на Изпълнителния директор на БАБХ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ VІІ-175 и УПИ VІІІ-174 в кв. 14 по плана на с. Виница, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено попълването на кадастралната основа с вярната граница за поземлен имот № 208 в кв. 46 по плана на с. Православен, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ І-237 и УПИ ХХІ-236 в кв. 22 по плана на с. Езерово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на Комплексен инвестиционен проект по чл. 150, ал. 6 от ЗУТ - ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-89 и УПИ ХІХ-89 в кв. 6 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ІІІ-159 и УПИ ІV-160 в кв. 5 по плана на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа 06.06.2020г. ( събота ) за Гражданското възпоменание ЧЕРЕШОВА ЗАДУШНИЦА ще се движи автобус от гр. Първомай до гробищния парк с часове на тръгване 09. 30 и 11.00 часа по следния маршрут:

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Мустафа Сюлейман относно инвестиционно намерение за: „Регистрация на съществуваща ферма за отглеждане на говеда, като животновъден обект на основание чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Салибрям Салибрям относно инвестиционно намерение за: „Регистрация на съществуваща ферма за отглеждане на говеда, като животновъден обект на основание чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че от 02.06.2020 г. ще се третират териториите на р. Мечка и р. Марица в близост до с. Виница и с. Искра с препарат ,,Моспилан 20 СП'' .

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай уведомява всички граждани, че на 10.06.2020 г. съвместно с „ГРИЙНТЕХ България“ АД се организира събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 01.06.2020 г. ще се третират териториите на р. Мечка и р. Марица в близост до кв. Дебър, кв. Любеново, с. Караджалово и с. Крушево с препарат „Моспилан 20 СП“.

Третирането ще се извърши на 01.06.2020 г. от 7:00 до 10:00 часа.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че от 29.05.2020 г.  ще се извърши третиране срещу кърлежи в градинката зад МБАЛ - Първомай.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбява на Ферди Чакър по чл. 4, ал. 2 за „Регистрация на съществуваща ферма за отглеждане на  говеда като животновъден обект на основание чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност“

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233