Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ІХ-674 и УПИ ІІ-660 в кв. 84 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание  чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите (в сила от 28.01.2000 г., изм. ДВ. бр.102 от 23 декември 2022г.), на основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 от ЗВ, Община Първомай осигурява обществен достъп до „СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ” от БД ИБР.

pdfСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за откриване на процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води от подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина”, обект „Търговски и обслужващ център за земеделска техника, автомобили и автомивка в ПИ с идентификатор 59080.180.79, местност „Дол. комсал под село”, по КККР на  гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив, със заявена цел на водовземане „водоснабдяване за други цели”.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ № 1107 и ПИ № 1105, попадащи в УПИ VІІ-държ., УПИ VІІІ-държ., УПИ ІХ-държ., УПИ ХХVІІІ-държ., Х-държ., УПИ ХІ-държ. и УПИ ХХІІ-държ. в кв. 75 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ на част от кв. 19 по плана на с. Православен, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ V-232 и УПИ ІІ-229 в кв. 22 по плана на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за УПИ ХVІІІ-448,452,449, УПИ ХІХ-452, УПИ ІІ-451, и УПИ І-450 в кв. 25 по плана на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ Х-701 и УПИ ХІ-702 в кв. 86 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ VІІ-680 и УПИ ХІ-683 в кв. 85 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Добавяне в разрешителното за дейности с отпадъци на 24 кода отпадъци за съхранение и третиране” на съществуваща площадка с местоположение ПИ 59080.230.191, в землището на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, с възложител: „РЕЦИТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

pdfИнформация за преценяване необходимостта от ОВОС

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение Водовземане от един брой съществуващ тръбен кладенец за поливане на земеделски площи, лозови масиви в имот с идентификатор 11123.20.116, с. Виница, общ. Първомай, обл. Пловдив, местност Ялджика с възложител ЗП Йордан Димитров Костадинов.

pdfУведомление за инвестиционно намерение

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите ( Нов - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г., Изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.), на основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 от ЗВ, Община Първомай осигурява обществен достъп до „СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ” от БДИБР.

pdfСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за откриване на процедура за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир „Езерово”, представляващ ПИ с идентификатор 27139.135.21 с начин на трайно ползване – (НТП) „язовир”, държавна частна собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Езерово, Община Първомай, Област Пловдив и ПИ с идентификатор 23385.47.15 с начин на трайно ползване (НТП) – „язовир”,държавна частта собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Драгойново, Община Първомай, Област Пловдив, с цел на ползването – „аквакултури и свързаните с тях дейности”, обект „ Сладководно рибовъдство – развъждане на сладководни риби и аквакултури в съществуващ язовир Езерово”

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до информация по Приложение №5 за инвестиционно предложение „Монтаж на ФВЕЦ с мощност до 130,05 кWp на покрива на административна сграда на ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, ул."Братя Миладинови - юг" № 50, гр.Първомай” с възложител Община Първомай.

pdfУведомление за инвестиционно намерение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-129/24.02.2023г. на Кмета на Община гр.Първомай на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ,   във връзка с чл. 110 ал.1 т. 1 от ЗУТ и Решение І  по точка 2 от Протокол 5 от 22.02.2023г. на ОЕСУТ при Общинска администрация гр. Първомай е одобрен  ПУП-ПР/ план за регулация/ ПЗ/ план застрояване/ за УПИ ХІІІ-210 в кв. 46  по плана на с. Православен, общ. Първомай, обл. Пловдив.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-128/24.02.2023г. на Кмета на Община гр.Първомай на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ,   във връзка с чл. 110 ал.1 т. 1 от ЗУТ, §8, ал.2 т.2 от ПР на ЗУТ и Решение ІІ  по точка 2 от Протокол 5 от 22.02.2023г. на ОЕСУТ при Общинска администрация гр. Първомай е одобрен  Подробен устройствен план /ПУП/- ПР/ план за регулация/ за ПИ № 563, за който е отреден УПИ VІІІ-563 в кв. № 67 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-127/24.02.2023г. на Кмета на Община гр.Първомай на основание  чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 150 от ЗУТ и Решение І по точка 1 от  Протокол  5 от 22.02.2023г. на ОЕСУТ при ОбА Първомай е одобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ VІІІ-570, УПИ ІХ-570, УПИ ХV-570 и УПИ ХVІ-570 в кв. 46 по плана на с.Драгойново, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233