Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /План за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 14 по плана на с. Добри дол, общ. Първомай, обл. Пловдив на УПИ  Х-150

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната  регулация между УПИ І-479 и УПИ ХVІІІ-478 в кв. 24 по плана на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбява за предварителни регистри на имотите, във връзка със сключване на споразумения за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. на територията на община Първомай.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №РД-15-480 от 30.07.2021г. на Кмета на Община Първомай, на основание Чл.129 ал.2, от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ и Решение ІV, Точка 1 на Протокол №24 от 28.07.2021г. на ОЕСУТ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-473 от 26.07.2021г. на Кмета на Община Първомай, на основание §8, ал.2, т.3, след изтичане на сроковете по §6 от ПР на ЗУТ е одобрено изменението на дворищната регулация.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfИнформация по Приложение № 2 съгласно чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по предварително третиране на СО, чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти (строителна площадка или площадката, на която се извършва премахването на строеж), разположени на територията на Област Пловдив. Възложител: „Променергомонтаж“ АД, гр. Пловдив, ул. “Кукленско шосе“ № 40.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение за публично обявяване за откриване на процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения- един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 59080.92.28, местност „Стопански двор №1“, по КККР на гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив, с цел на водовземане – „водоснабдяване за други цели“.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до информация по Приложение №5 за инвестиционно предложение с възложител „УЗУНОВ И СИНОВЕ“ ООД.

pdfОбявява: До заинтересованите лица и общественост

pdfУведомление за инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОБЩИНА ПЪРВОМАЙ съобщава, че на 09.07.2021г. /петък/ от 5:00ч. сутринта, ще започне третиране на зелените площи срещу кърлежи и комари

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до информация по за инвестиционно предложение с възложител Г. Шабан.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 08.07.2021 г. ще се третират териториите на р. Марица и р. Мечка с препарат ,,Моспилан 20 СП''.

р. Марица – 87 дка, отстоящи от населеното място 5 км, отстояние от съседно селищена 6 км;

р. Мечка – 185 дка, отстоящи от населеното място 2 км, отстояние от съседно селище на 2 км.

Третирането ще се извърши на 08.07.2021 г. от 07:00 до 10:00 часа

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен  ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от  кв. 82 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на Комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ за УПИ І-172, УПИ ІІ-164, УПИ ХVІ-172, УПИ ХV- 172, УПИ ХІV-171 в кв. 9 по плана на с. Добри дол, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-425 от 02.07.2021 г. на Кмета на Община Първомай, на основание Чл.129 ал.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка с §4, т.2 от ПЗР на ЗКРИ и Решение ІV, Точка 2 на Протокол №21 от 30.06.2021г. на ОЕСУТ при Общинска администрация гр. Първомай е Одобрено ПУП-ПР /План регулация/ ПЗ /План застрояване/ за поземлени имоти:

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР за УПИ ХІІІ-526, 527, УПИ ХV-527 и УПИ ХІV-526 в кв. 43 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233