Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план регулация/ за част от кв. 33а по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив във връзка с обединяването на УПИ VІ-554 и УПИ VІІ-554

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на ПУП - Комплексен инвестиционен проект по чл. 150, ал. 6 от ЗУТ за ПИ № 112078 ЕКАТТЕ 59080 в местност „ЧИЛИГИРСКО Т. ЯМАЧ“ в землището на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОт 12.06.2019 г. до 18.06.2019 г. включително е отворен втори прием на документи за кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ на услугата патронажна грижа по проект BG05M9OP001-2.040-0007-C01, „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ”

Документи за изтегляне:

docЗаявление за ползване на услугата патронажна грижа

docДекларация лични данни

docДекларация за ползване на социални услуги


pdfОбщина Първомай обявява втори прием на документи за подбор на ПЕРСОНАЛ при предоставяне на услугата патронажна грижа чрез провеждане на конкурс

Документи за изтегляне:

docЗаявление за участие

docДекларация лични данни

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай съобщава на всички граждани и пчелари за предстоящо третиране срещу Тополов листояд. На 12.06.2019 г. от 07:00 до 10:00 часа ще се проведе третиране

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-331 от 31.05.2019г. на Кмета на Община гр.Първомай на основание § 8 ал.4 от ПР на ЗУТ, съгласно §8, ал.2 т.3 от ПР на ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-330 от 31.05.2019г. на Кмета на Община гр.Първомай на основание § 8 ал.4 от ПР на ЗУТ, съгласно §8, ал.2 т.3 от ПР на ЗУТ, съгласно §8, ал.2 т.3 от ПР на ЗУТ след изтичане на сроковете

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-334 от 31.05.2019г. на Кмета на Община гр.Първомай на основание § 8 ал.4 от ПР на ЗУТ, съгласно §8, ал.2 т.3 от ПР на ЗУТ след изтичане на сроковете по § 6

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-332 от 31.05.2019г. на Кмета на Община гр.Първомай и Решение І  по точка 2 от Протокол 17 от 22.05.2019г.на ОЕСУТ при Общинска администрация гр. Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-335 от 31.05.2019г. на Кмета на Община гр.Първомай на основание § 8 ал.4 от ПР на ЗУТ, съгласно §8, ал.2 т.3 от ПР на ЗУТ след изтичане на сроковете по § 6

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-333 от 31.05.2019г. на Кмета на Община гр.Първомай , на основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, чл. 124б,  ал. 1 от ЗУТ  във връзка с чл. 134 ал. 1 т. 1 от ЗУТ и Решение VІ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСПИСЪК  НА  КАНДИДАТИТЕ  ДОПУСНАТИ / НЕДОПУСНАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЮ ЗА ПЕРСОНАЛ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА  ПАТРОНАЖНА  ГРИЖА

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Първомай уведомява всички пчелари и граждани от с. Бяла река, че на 29.05.2019 г. ще се проведе дезакаризация срещу кърлежи на стадиона на с. Бяла река.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай уведомява всички граждани, че на 10.06.2019 г. съвместно с „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” АД се организира събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРайонна прокуратура - гр. Първомай съобщава, че в изпълнение на Указания относно организацията на работа и осъществяването на контрол за законосъобразност от Прокуратурата на Република България при провеждане на избори и референдуми

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал. 2 за „Промяна предназначението и разширение на част от съществуваща сграда: склад за торове с разфасовъчен цех и битова сграда“ в землището на кв. Дебър ЕКАТТЕ 99101, УПИ – I – 282, 309 за произв. скл. база за функцията на: Цех за почвени подобрители и навес – селскостопанска техника и инвентар с открита площадка в имот № 236059 с ЕКАТТЕ 59080.“

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233