Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПРЗ - Комплексен инвестиционен проект по чл. 150 от ЗУТ за ПИ № 06745.38.252, № 06745.38.222, № 06745.38.219, № 06745.38.218, № 06745.38.217 по КККР на с. Брягово, местност „Потока“, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4 за ,,Изгаряне на отпадък с код 020304 (материали, негодни за консумация или преработване) – слънчогледова люспа в ПИ № 59080.100.28“.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /План за регулация/ - ПЗ /план застрояване/ за поземлен имот ПИ № 59080.223.108, местност „Долен комсал под село” по КККР на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

Заповеди на Директора на ОДЗ Пловдив за цените на имотите, представляващи полски пътища, общинска собственост, попадащи в масивите за ползване в землищата на общ. Първомай за стопанската 2020/2021 г. с Приложение 1

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4 за „Модулен обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко на основание чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 52  по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив във връзка с обединяването  на УПИ І-747 и УПИ ІХ-747 в един общ самостоятелен УПИ І-747

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 22  по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 40 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП–ПР /план за регулация/ за УПИ І-561, 562 в кв. 30 по плана на с. Бяла река, общ. Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ІV-440 и УПИ ІІІ-439 в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти № 440 и № 439 в кв. 46 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ на УПИ І-1517 в кв. 101 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив във връзка с разделянето му на два нови самостоятелни УПИ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната  регулация между УПИ ХІV-373 и УПИ ХV-374 в кв. 30 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ V-285 и УПИ ХІV-282 в кв. 24 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ІХ-941 и УПИ ХХ-946, УПИ ХІХ-940, УПИ Х-941 и ХІ-939 в кв. 49 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за част от  кв. 31 по плана на с. Буково, общ. Първомай, обл. Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233