Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение на основание чл. 76, ал.2 от Закона за управление на отпадъците и във връзка със решение № 09 – ДО – 945 - 03 от 12.06.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfВАЖНО: ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОБХОД ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕБРОЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на Комплексен инвестиционен проект по чл. 150, ал. 6 от ЗУТ - ПУП-ПРЗ за ПИ № 58089.31.148 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-758/22.10.2019 г. за гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 81 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 18.06.2020 г. ще се извърши третиране срещу кърлежи.

ОБЯВЛЕНИЕ

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ /НАЕМАТЕЛИ/ПОЛЗВАТЕЛИ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ - pdfПредписание

pdfУказания за разделно събиране на отпадъци от опаковки за търговски обекти без воден знак

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че от 15.06.2020 г.  ще се извърши третиране срещу кърлежи.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на Комплексен инвестиционен проект по чл. 150, ал. 6 от ЗУТ - ПУП-ПРЗ за ПИ № 58089.92.472 с начин на трайно ползване: Стопански двор, с. Православен общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 103 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на ПУП - План схема за обект: „Кабел 1кV- Отклонение за присъединяване на Фотоволтаична инсталация с мощност 29925Wp“ в УПИ ІХ-381 кв. 43 по плана на с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 81 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР/ план за регулация/ за част от кв. 29а по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено да се изработи проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за ПИ № 59080.100.17 /стар номер 100017 по КВС на Стопански двор/ с НТП: Местен път, в местност „Гор.комсал ст. гроб“ по КККР

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП – ПР /План регулация/ за част от кв.№ 40 по плана на с. Буково, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбява на Басри Баджаклъ по чл. 4, ал, 2 за „Регистрация на съществуваща ферма за отглеждане на говеда, като животновъден обект на основание чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност“

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233