Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен  Подробен устройствен план /ПУП/ - ПР /план за регулация/ за УПИ І-408 в кв.72 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

Заповеди на Директора на Областна Дирекция „Земеделие" гр. Пловдив за цените на имотите, представляващи полски пътища, общинска собственост, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2019/2020 г. с Приложение 1 >>

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ VІІ-180 и УПИ VІІІ-180 в кв. 6 по плана на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ № 37, за който са отредени УПИ І-37 и УПИ ХІІІ-37 в кв. 5 по плана на с. Поройна, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-689 от 29.11.2019г. на Кмета на Община гр.Първомай , на основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, чл. 124б,  ал. 1 от ЗУТ  във връзка с чл. 134 ал. 1 т. 1 от ЗУТ и Решение ІV, по точка 1 от Протокол № 35 от 27.11.2019г на ОЕСУТ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-688 от 29.11.2019г. на Кмета на Община гр.Първомай, на основание § 8 ал.4 от ПР на ЗУТ, съгласно §8, ал.2 т.3 от ПР на ЗУТ след изтичане на сроковете по § 6 ал. 2 и 4 от ПР на ЗУТ и Решение ІІ от Протокол 35 от 27.11.2019г. на ОЕСУТ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-684 от 28.11.2019г. на Кмета на Община гр.Първомай , на основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, чл. 124б,  ал. 1 от ЗУТ  във връзка с чл. 134 ал. 1 т. 1 от ЗУТ, чл. 208 от ЗУТ  и Решение ІІІ, по точка 1 от Протокол № 35 от 27.11.2019г. на ОЕСУТ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ № 100008 и ПИ № 100009, местност „Горен комсал ст. Гроб“, Стопански двор № 3 – кв. Дебър по КВС на землището на гр. Първомай обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ХVІІІ-66 и УПИ ХVІІ-64,65 в кв. 8 по плана на с. Поройна, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 41 по плана на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с ПУП-ПРЗ за обединяването на УПИ VІ-436 и УПИ VІІ-436 в  кв. 41 по плана на с. Татарево, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен Подробен устройствен план - ПУП-ПР /план за регулация/ - ПЗ /план застрояване/ за поземлен имот /ПИ/ № 880021 с площ  2 282 кв.м. в местност „Реални граници ал” в землището на гр. Първомай, кв. Дебър, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ VІІ-180 и УПИ VІІІ-180 в кв. 6 по плана на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПЗ /план застрояване/ за УПИ ХІІІ-обслужващи и складови дейности  в кв. 164 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено да се изработи проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за ПИ № 37, за който са отредени УПИ І-37 и УПИ ХІІІ-37 в кв. 5 по плана на с. Поройна, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfВъв връзка с гроздоберна кампания 2019 година, Изпълнителната агенция по лозата и виното – Териториално звено гр.Пловдив, уведомява всички производители на винени сортове грозде на територията на Община Първомай

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни приходи - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни приходи: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233