Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен  ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план за застрояване/ за УПИ VІ-503 в кв. 60 по действащия регулационен план на с. Драгойново, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ VІ-88 и УПИ VІІ- 87,88 в кв. 32 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен Подробен устройствен план /ПУП/- ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ 32826.207.11 с площ от 5870 кв. м. с начин на трайно ползване: Стопански двор по КККР на землището на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ І - търговия в кв. 28а по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за ПИ № 528, за който е отреден УПИ І-528, а останалата част от имота заедно с ПИ № 535 образуват УПИ VІІІ-528, 535 в кв. 28 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - ПР /план за регулация/ за част от ПИ № 439, за който е отреден  УПИ - селкооп в кв. 23 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЪРВОМАЙ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ПЛОВДИВ ЩЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2023 ГОДИНА ПО УТВЪРДЕН ГРАФИК!

В ДЕНЯ НА ПРЕГЛЕДА, СОБСТВЕНИЦИТЕ ПРЕДСТАВЯТ МАШИНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНИ, ОБЕЗОПАСЕНИ И В ДОБЪР ВЪНШЕН ВИД НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ КМЕТОВЕТЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА СБОРНИ ПУНКТОВЕ, С ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ЛИЧНА КАРТА, ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ, ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” ЗА 2023г. И ОБОРУДВАНИ С ПРОТИВОПОЖАРНИ УРЕДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.

pdfГРАФИК – ГТП – 2023 Г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбява: На основание чл.18,ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, чл.5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и в изпълнение на Заповед № РД-15-513/ 08.09.2023 г.

Приложение № 1 към чл. 6 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в публичния сектор – docxИзтегли >>

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за инвестиционно предложение „ Проектиране, изграждане и експлоатация на Производствена и складова база (ПСБ), състояща се от 2бр. халета, тронсформоторна уредба CH 20 kV и електропровод 20 kV  за присъединяването й към електропреносната мрежа в землище на гр. Първомай, община Първомай, обл. Пловдив с възложител „АБИЛИКО” АД.

pdfУведомление за инвестиционно намерение.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите (в сила от 28.01.2000 г., изм. ДВ. бр.102 от 23 декември 2022г.), на основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 от ЗВ, Община Първомай осигурява обществен достъп до „СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ” от БД ИБР:

pdfСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за откриване на процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води от подземно водно тяло BG3G00000NQ018 “Порови води в Неоген - Кватернер – Пазарджик – Пловдивския район”, обект: „База за ремонт на автомобили и производство на резервни части. Единен тръбен кладенец, разположен на територията на УПИ I - авторемонтен завод, кв. 164 по действащия регулационен план на гр. Първомай,  община Първомай, област Пловдив, със заявена цел Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение „Почистване на селскостопански път от саморасла дървесна и храстовидна растителност в местност „МЕЧКА РЕКА”, землище с. Искра, общ. Първомай.” с възложител Община Първомай.

pdfУведомление за инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План Застрояване/ за ПИ № 2696, попадащ в УПИ ІІ - жил. стр. в кв. № 85 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План Застрояване/ за ПИ № 190030, с площ от 1170 кв. м., с НТП: Стопански двор, местност "Орта под село" по КВС на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План Застрояване/ за част от кв. № 64 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПЗ /план за застрояване/ за УПИ ІV-2091 и УПИ V-2092 в кв. 125 по действащия регулационен план на гр. Първомай, обл. Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233