Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР/ план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ V-113 в кв. 6 по плана на с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с промяна предназначението му

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за УПИ ХІІ-търговия в кв. 39 по плана на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 25 по плана на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за УПИ І-167 в кв. 9 по плана на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ХХІV-22 и УПИ ХХХІІ-21, УПИ ІІ-34 в кв. 3 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЪРНОКОМБАЙНИ, СЛАМОПРЕСИ И ХАРМАНСКА ТЕХНИКА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЪРВОМАЙ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ПЛОВДИВ ЩЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЪРНОКОМБАЙНИ, СЛАМОПРЕСИ И ХАРМАНСКА ТЕХНИКА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2023 ГОДИНА ПО УТВЪРДЕН ГРАФИК!

В ДЕНЯ НА ПРЕГЛЕДА, СОБСТВЕНИЦИТЕ ПРЕДСТАВЯТ МАШИНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНИ, ОБЕЗОПАСЕНИ И В ДОБЪР ВЪНШЕН ВИД НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ КМЕТОВЕТЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА СБОРНИ ПУНКТОВЕ, С ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ЛИЧНА КАРТА, ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ, ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” ЗА 2023г. И ОБОРУДВАНИ С ПРОТИВОПОЖАРНИ УРЕДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.

ЗА ПОВТОРНО ИДВАНЕ НА ИНСПЕКТОРИТЕ ОТ ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ГР. ПЛОВДИВ, НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ЩЕ БЪДЕ НАЛОЖЕНА ПАРИЧНА ГЛОБА В РАЗМЕР, УПОМЕНАТ В ЗРК НА ЗГТ.

pdfГРАФИК – ГТП 2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfВъв връзка с чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите ( Нов - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г., Изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.), на основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 от ЗВ, Община Първомай осигурява обществен достъп до „СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ” от БД ИБР. ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за откриване на процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни  води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на УПИ I-авторемонтен завод , кв. 164 по действащия регулационен план на гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив, с цел на водовземане – „водоснабдяване за други цели и охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им”.  обект за  водно тяло BG3G00000NQ018 „Порови води в Неоген – Кватернер – Пазарджик – Пловдивския район”.”Предприятие за рециклиране на отпадъци от пластмаса и производство на регранулат”. 

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЗаповед № РД-15-308/15.05.2023 г. във връзка с постъпило писмо вх. № 06-00-97/09.05.2023 г. от Областния управител на област Пловдив и предстоящите избори за общински съветници и кметове през 2023 г., на основание изискванията на чл. 405а от Изборния кодекс, и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 14 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 99б от Закона за гражданска регистрация

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за ПИ № 1350, за който е отреден УПИ І-комплексно жилищно строителство в кв. 91 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив във връзка с изменение на уличната регулация

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от ПИ № 859, попадаща в УПИ - за зеленина в кв. 67 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЗаповед № РД-327/02.05.2023 г. на МОСВ на основание чл. 115, ал. 1, т. 14 от Закона за биологичното разнообразие за ползване на листо-стъблена маса от блатно кокиче от находищата през 2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за УПИ ХVІ-1110, 1111 в кв. 65 по действащия регулационен план на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-265/28.04.2023г. на Кмета на Община Първомай на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл. 208 от ЗУТ и Решение ІІ по точка 1 от Протокол 11 от 26.04.2023г. на ОЕСУТ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-264/28.04.2023г. на Кмета на Община Първомай на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, във връзка § 8 ал.2 т.2 от ЗУТ, чл. 208 от ЗУТ и Решение І по точка 1 от Протокол 11 от 26.04.2023г. на ОЕСУТ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-267/28.04.2023г. на Кмета на Община Първомай на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, във връзка чл. 62а ал. 4 от ЗУТ и Решение VІ  по точка 1 от Протокол 11 от 26.04.2023г. на ОЕСУТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233