Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено попълването на кадастралната основа с верните граници за ПИ № 2006 и ПИ № 2007 в кв. 122 по действащият план на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 34 по плана на с. Езерово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за ПИ № 1539, за който е отреден УПИ VІ-1539, с неприложена улична регулация, в кв. 102 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 17 по плана на с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение за за осигурен обществен достъп до РЕШЕНИЕ № ПВ-ЕО-41/2023 г., относно изменение на Общ устройствен план на община Първомай, касаещо разширение на структурна единица Тсоп (смесена обслужваща производствена зона), включващо ПИ 59080.32.78 и ПИ 59080.32.82 по КККР на град Първомай, местност „Пантелей Липака”, община Първомай, област Пловдив.

pdfРЕШЕНИЕ № ПВ-ЕО-41/2023 г., относно изменение на Общ устройствен план на община Първомай, касаещо разширение на структурна единица Тсоп (смесена обслужваща производствена зона), включващо ПИ 59080.32.78 и ПИ 59080.32.82 по КККР на град Първомай, местност „Пантелей Липака”, община Първомай, област Пловдив. 

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение за РЕШЕНИЕ № ПВ-ЕО-40/2023 г., относно изменение на Общ устройствен план на община Първомай, касаещо разширение на структурна единица Тсоп-156 (смесена обслужваща производствена зона), вклщчващо ПИ 59080.320.145 и ПИ 59080.320.162 по КККР на град Първомай, местност „Кошитско Юртвето”, община Първомай, област Пловдив.

pdfРЕШЕНИЕ № ПВ-ЕО-40/2023 г., относно изменение на Общ устройствен план на община Първомай.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай  съобщава за осигурен обществен достъп до РЕШЕНИЕ № ПВ-ЕО-39/2023 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, издадено от директора на РИОСВ – Пловдив

pdfРЕШЕНИЕ № ПВ-ЕО-39/2023 г., относно изменение на Общ устройствен план на община Първомай, касаещо разширение на структурна единица Тсоп-156 (смесена обслужваща производствена зона), вклщчващо ПИ 59080.801.1 и ПИ 59080.801.27, ПИ 59080.801.183 по КККР на град Първомай, землище квартал Дебър, община Първомай, област Пловдив.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбществен достъп до Решение № 09-ДО-1148-02 от 23.10.2023 г. с титуляр „РЕЦИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, издадено по реда на чл. 73, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 3 от ЗУО от Директора на РИОСВ – Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение „Покривна фотоволтаична централа 30 kW към административна и битова сграда, и навес“ в землище с. Караджалово с възложител „Енери Солар БГ 1” ЕАД

pdfУведомление за инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация ПЗ /план за застрояване/ за ПИ № 258, за който е отреден УПИ ІІ-258 в кв. 12 по плана на с. Православен, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ VІ-437, 443 и УПИ VІІ-443, 437 в кв. 23 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ № 155, за който са отредени УПИ VІІІ-155 и УПИ ХІ-155 в кв. 14 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ № 7, за който е отреден УПИ ІV-жилищен и търговски комплекс в кв. 1 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите (в сила от 28.01.2000 г., изм. ДВ. бр.102 от 23 декември 2022г.), на основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 от ЗВ, Община Първомай осигурява обществен достъп до „СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ” от БД ИБР:

pdfСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект BG3МА300L051 “Язовир Брягово”, обект: „Язовир Брягов” представляващ ПИ с идентификатор 06745.139.43 с начин на трайно ползване (НТП ) „за водностопанско хидромелиоративно съоръжение”. Държавна частна собственост по кадастралната карта на и кадастралните регистри на село Брягово, община Първомай, област Пловдив, и ПИ с идентификатор 32826.59.417 с НТП „язовир” държавна частна собственост по кадастралната карта  и кадастралните регистри на с. Искра, община Първомай, област Пловдив. Цел Аквакултури и свързаните с тях дейности.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация за инвестиционно предложение „Презасаждане на интензивни трайни насаждения – ябълки на площ от 140,000 дка с устойчиви сортове и доставка и монтаж на части за съоръжение „Система от мрежа за защита от градушки, птици и насекоми“, заедно с опорна конструкция за трайни насаждения ябълки 140 дка, – в ПИ № 002065, № 002066, № 002106, № 002133, № 002134, м. Джебиско, в землището на с. Градина, ЕКАТТЕ 17484, общ. Първомай, обл. Пловдив.“

pdfОбява до заинтересованите лица и общественост

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233