Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 19 по плана на с. Добри дол, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 43 по плана на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ ХV-2125, обслужващи дейности в кв. 142 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 6 за „Реконструкция и модернизация на овцеферма“ в имот № 018020 в землището на с. Караджалово, община Първомай, област Пловдив, с възложител „Божидар 2010“ ЕООД.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЗАПОВЕД № СОЗ - М – 389 от 30.09.2020г. На основание чл.119, ал. 4, т. 1 и т. 2 от Закона за водите и чл. 37, т. 1 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

ОБЯВЛЕНИЕ

На 05.10.2020 г. /понеделник/ от 14:30 до 16:30 ч. в заседателната зала на Общински съвет /ст. 204А, ет. 2/ ще се състои среща с Борис Ячев – народен представител от област Пловдив и председател на Комисията за борба с корупцията, конфликта на интереси и парламентарна етика към Народното събрание на Р България. На срещата ще присъстват и експерти от Комисията, които ще предоставят правно-техническо съдействие на граждани и обществени организации относно подаване на сигнали за корупционни действия, конфликт на интереси и несъвместимост, както и за правоприлагането на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество в частта, касаеща деклариране на имущественото състояние и условията за несъвместимост при представителите на местната власт.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /План регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ № 935, попадащ в УПИ ІІ-озеленяване в кв. № 66 по плана на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfИнвестиционно предложение „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на област Пловдив и област Пазарджик”

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ - ПУП – ПП и Инвестиционен проект за обект: „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1кV, за нуждите стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1041 на Път I-8 „Първомай- Пловдив“ км. 264+805“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdf„Ферма за отглеждане на 50 броя овце” в УПИ IX – 163, по рег. план на с.Градина, община Първомай. На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай обявява:

ОБЯВЛЕНИЕ

Предварителен Проект на ОУП на община Първомай - Провеждане на консултации за допълнения Доклад за екологична оценка към Предварителен Проект на ОУПО на Първомай


pdfСъобщение за провеждане на консултации на Допълнения доклад за екологична оценка към предварителен проект на Общ устройствен план на Община Първомай

pdfДопълнен доклад за eкологична оценка на Предварителен проект за Общ устройствен план на Община Първомай

pdfДопълнен доклад за оценка степента на въздействие на Предварителен проект на Общ Устройствен План (ПП на ОУП) на Община Първомай – част 1

pdfДопълнен доклад за оценка степента на въздействие на Предварителен проект на Общ Устройствен План (ПП на ОУП) на Община Първомай – част 2

pdfДопълнен доклад за оценка степента на въздействие на Предварителен проект на Общ Устройствен План (ПП на ОУП) на Община Първомай – част 3

pdfДопълнен доклад за оценка степента на въздействие на Предварителен проект на Общ Устройствен План (ПП на ОУП) на Община Първомай – част 4

pdfНетехническо резюме на eкологична оценка на Предварителен проект за Общ устройствен план на Община Първомай

pdfПредварителен проект на ОУП на община Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПЗ /план застрояване/ за УПИ ХІ-1150 в кв. 68 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 69 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на Комплексен инвестиционен проект по чл. 150 от ЗУТ - ПУП-ПРЗ за ПИ № 06745.38.252, № 06745.38.219, № 06745.38.218, № 06745.38.217 по КККР на с. Брягово, местност „Потока“, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработване на ПУП – ПР /План регулация/ за УПИ II-1, УПИ I-2 и УПИ Х-зеленина в кв. № 1 по плана на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233