Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай уведомява всички пчелари и граждани за предстоящо третиране срещу тополов листояд

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешение за изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за УПИ ХV-60 и УПИ ХІV-61 в кв. 5 по плана на с. Виница, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ ХV-585 в кв. 38 по плана на с. Драгойново, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЗАПОВЕД № РД-10-233 , гр.София, 15.07.2019г. На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), чл. 2, т. 2, чл, 3, чл, 4, ал. 1, чл. 18 и чл. 20 от Наредба № 7 от 14.11.1997г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост (Наредбата), чл. 2, т. 2, чл. 40, чл. 42, във връзка с чл. 51, ал. 1, предложение първо и ал. 2 от Вътрешните правила за провеждане на процедури по продажба на движими вещи - частна държавна собственост на ДА ДРВВЗ, съгласно Наредба № 7/1997г. на министъра на финансите (ВП) и протокол с вх. № 2155/15.05,2019г. от комисия, назначена със Заповед № РД-10-146/30.04.2019г. на председателя на ДА ДРВВЗ, която е определила първоначалната тръжна цена за продажба движими вещи {отпадъци от черни метали - скрап) — частна държавна собственост, стопанисвани от ДА ДРВВЗ.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfУВАЖАЕМИ Г- Н УШЕВ, Уведомявам Ви, че на 18.07.2019 г. от 07:00 до 9:00 часа ТП „Държавно горско стопанство - гр. Асеновград“ ще проведат растителнозащитни, дезинфекционни дейности на несклопени тополови култури в горски територии държавна собственост срещу малка тополова стькленка.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение: Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че на 18.07.2019 г. (четвъртък), от 11:00 часа, ще се проведе първо заседание на Областен консултативен съвет за плодове и зеленчуци в сградата на Областна дирекция „Земеделие” - Пловдив в конферентната зала, ет 2., бул; Марица № 122 /водната палата/

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за УПИ V-25, УПИ VІ-25 и УПИ VІІ-25 в кв. 7 по плана на с. Воден, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 10 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ № 75, попадащ в УПИ ІІ-изолационна зеленина в кв. 4 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfУведомявам Ви, че на 17.07.2019 г. (сряда) ще се извърши дезакаризация срещу кърлежи на зелените площи на поляните под връх Драгойна от страната на с. Буково, където ще се проведе фестивал „Угар“. Третирането се налага, поради провеждане на мероприятието. Моля да уведомите всички пчелари в с. Буково, с. Драгойново и гр. Първомай за предстоящото третиране.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ на УПИ ХV-585 в кв. 38 по плана на с. Драгойново, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ Х-330 и УПИ ХІ-331 в кв. 35 по плана на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ VІІІ-8 и УПИ VІІ-7  в кв. 3 на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОтворен е прием на документи за  кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ за включване в механизма ЛИЧНА ПОМОЩ, съгласно Наредба № РД-07-7, обнародвана в ДВ, брой 53 от 05.07.2019 г.

docДекларация лични данни

docxЗаявление - Декларация

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfИнформационна кампания за условията и реда за включване в механизма лична помощ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233