Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfПокана за участие в Информационна кампания сред гражданите и местната власт във връзка със заболяването „Африканска чума по свинете“ на 23.08.2019 г. от 10:00 ч. в с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив, Пенсионерски клуб в сградата на читалището

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОтворен е прием на документи за кандидатстване на АСИСТЕНТИ за включване в механизма ЛИЧНА ПОМОЩ, съгласно Наредба № РД-07-7, обнародвана в ДВ, брой 53 от 05.07.2019 г.

docxЗаявление - Приложение № 4

docДекларация – асистент - ТД

docДекларация – асистент - ЗЗДН

docДекларация - лични данни

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 6 за „Строителство в петролна база Първомай – премахване на амортизирани резервоари за нефтопродукти и строителство на нови“ в УПИ III-петролна база, кв. 167, гр. Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал. 2 за „Почистване на речното корито и бреговете на р. Каялийка, в регулацията на с. Брягово, Община Първомай от храстова и дървесна растителност“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай уведомява всички пчелари и граждани на територията на общината за предстоящо третиране с хербицид.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСчитано от 10.09.2019 г. всеки първи работен ден от седмицата, в ИРМ-Първомай, ул. „Братя Миладинови" № 50, ет. 2, ст. 223, експерти от ТП на НОИ - Пловдив ще предоставят консултации на гражданите във връзка с определяне на по-благоприятен индивидуален коефициент за изчисляване на пенсия.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 7 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ № 75, попадащ в УПИ ІІ-изолационна зеленина в кв. 4 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ. 37В, АЛ. 1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2019-2020 Г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfМерки и информация за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената епизоотична обстановка свързана със заболяването Африканска чума по свинете. Във връзка с ограничаване на разпространението на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) и свеждане до минимум на всеки риск от разпространение на АЧС, мерките които следва да се прилагат в стопанства и предприятията, произвеждащи фуражи, на територията на областта, където е установена АЧС или има съмнение са следните:


pdfИнформация за заболяването Африканска чума по свинете. Африканската чума по свинете (АЧС) е силно заразно заболяване, което засяга свине от различни възрасти и нанася огромни икономически загуби за свиневъдството, като води до спиране на търговията със свине, свинско месо и продукти, Причинителят на АЧС е сложен комплексен вирус.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЗаповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Пловдив за определяне на комисии на основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЗаповед № РД-15-446/01.08.2019 год., гр. Първомай, На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с проведено заседание на 01.08.2019 год. на Общинската епизоотична комисия, назначена със Заповед № РД-15-416/17.07.2019 год., съгласно чл. 128 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и влошената епизоотична обстановка в страната по отношение на заболяването Африканска чума по свинете /АЧС/

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЗаповед № РД-15-444/01.08.2019 год., гр. Първомай, На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с проведено заседание на 31.07.2019 год. на Общинската епизоотична комисия, назначена със Заповед № РД-15-416/17.07.2019 год., съгласно чл. 128 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и влошената епизоотична обстановка в страната по отношение на заболяването Африканска чума по свинете /АЧС/

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 6 за „Площадка за предварително третиране на отпадъци“ в имот с идентификатор № 230191, землище на гр. Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

pdf„Реци Трейд България“ ЕООД уведомява всички заинтересовани  физически и юридически лица на територията на община Първомай за инвестиционно предложение:

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233