Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfИзработване на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за ПУП-ПР за УПИ ХІІІ-533 и УПИ ХІV-533 в кв. 41 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с изменение на дворищната регулация между тях

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfИзработване на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 10 по плана на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с изменение на дворищната регулация между УПИ VІІІ-46 и УПИ ХІV-46

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Първомай и Тракийско дружество ,,Петър Васков” - Първомай организират честване по случай 106-та годишнина от превземането на Одринската крепост, Деня на Тракия и 106 години от геноцида над тракийци….pdfИзтегли

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал. 2 за ,,Площадка за предварително третиране на отпадъци в гр. Първомай, местност ,,Кабата Каладж“, имот с идентификатор № 230191, землище на гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив“.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал.2 на Шабан Апти за ,,Регистрация на съществуваща ферма за отглеждане на говеда, като животновъден обект на основание чл. 137 от Закоа за ветеринарномедицинската дейност“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал.2 на Шенол Алиев за ,,Регистрация на съществуваща ферма за отглеждане на говеда, като животновъден обект на основание чл. 137 от Закоа за ветеринарномедицинската дейност“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 95, ал. 1 на Държавна агенция ,,Държавен резерв и военновременни запаси“ за ,,Строителство в Петролна база Първомай УПИ III – петролна база в кв. 167, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай.“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – Река Каялийска, поречието на река Марица, която е част от водно тяло с код BG3MA300R050, за заустване на смесен поток пречистени производствени и битови – фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обект: ,,Млекопреработвателно предприятие“ находящ се в имоти № 038213 и № 038212, землището на село Брягово, община Първомай, област Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление за служебно изменение на разрешително № 31520759/15.06.2017 г., за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfИзграждане на обект: Проектно трасе на външно ел.захранване-кабел 1кV от ТП 12- Бетоновъзел в ПИ № 000394 до ПИ № 042004/ УПИ 4-складова и производствена база

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfИзработване на проект за ПУП-ПР/ план за регулация/  за част от ПИ № 943, за който са отредени УПИ VІІІ-943 и УПИ ХХVІІ-озеленяване в кв. 72 по плана на с. Градина

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешение за изработването на проект за ПУП- ПР /план за регулация/ ПЗ / план застрояване/  за ПИ № 800309 с площ от 0.550 дка с НТП: местен път и ПИ № 800282 с площ от 1.495 дка с НТП

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfИзработване  на проект за ПУП-ПР/ план за регулация/ за част от  кв. 30  по плана на  гр. Първомай, обл. Пловдив във връзка с разделянето на УПИ Х-405

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЗаповед № РД-15-130 от 06.03.2019г. на Кмета на Община гр.Първомай , на основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, чл. 124б,  ал. 1 от ЗУТ  във връзка с чл. 134 ал. 1 т. 1 от ЗУТ и Решение ІІІ, по точка 2 от Протокол № 7 от 27.02.2019г. на ОЕСУТ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – един тръбен кладенец който се предвижда да бъде изграден на територията на УПИ XXXI – обслужващи дейности и търговия, кв. 60 по плана на кв. ,,Дебър“, гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив, с цел на заявеното водовземане – водоснабдяване за други цели.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233