Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСПИСЪК НА НОВООЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.040-0007-C01, „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ”

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОт 03.07.2019 г. е отворен постоянен прием на документи за  кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ  на услугата патронажна грижа по проект BG05M9OP001-2.040-0007-C01, „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ”

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай уведомява всички граждани за предстоящо третиране срещу ларви на комари

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 6, ал. 9 за „Площадка за предварително третиране на отпадъци“, в имот № 230191, землище на гр. Първомай, община Първомай, област Първомай, с възложител ,,РециТрейд България“.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfПротокол за оценка на потребностите на лицата за съответните услуги по проект BG05M9OP001-2.040-0007-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Първомай” № 1/ 27.06.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСПИСЪК  НА  КАНДИДАТИТЕ  ДОПУСНАТИ / НЕДОПУСНАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЮ ЗА ПЕРСОНАЛ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработване на ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за ПИ № 880021 с площ от 2.282 дка с начин на трайно ползване: нива в местност „Реални граници ал“ по КВС на землище кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменение на дворищната регулация между УПИ V-436 и ІІ-438, УПИ І-437 в кв. № 46 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за УПИ ХІV-869 и УПИ ХV-870 в кв. № 155 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСПИСЪК НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.040-0007-C01, „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ”

ОБЯВЛЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: На 17  юни 2019 г. след 21:00 , ще се проведе въздушно - десантна операция на територията на летище Чешнегирово, община Садово. В периода от 18.06.2019 г, до 21.06.2019 г. ще се провеждат военни маневри на територията на летището.

ОБЯВЛЕНИЕ

На 15.06.2019г. ( събота) за Гражданското възпоменание ЗАДУШНИЦА (ЧЕРЕШОВА) ще се движи автобус от гр. Първомай до гробищния парк с часове на тръгване 09. 30 и 11.00 часа - по маршрут: pdfПрочети още

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал. 2 за ,,Регистрация на съществуваща ферма за отглеждане на говеда, като животновъден обект“ с. Буково, общ. Първомай.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план регулация/ за част от кв. 33а по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив във връзка с обединяването на УПИ VІ-554 и УПИ VІІ-554

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на ПУП - Комплексен инвестиционен проект по чл. 150, ал. 6 от ЗУТ за ПИ № 112078 ЕКАТТЕ 59080 в местност „ЧИЛИГИРСКО Т. ЯМАЧ“ в землището на гр. Първомай, обл. Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233