Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно–охранителни зони около водоизточниците за питейно–битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, Ви уведомяваме, че в Община Първомай е входиран проект от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив /БДИБР/ относно: Проект за утвърждаване и експлоатация на санитарно – охранителни зони (СОЗ) около експлоатационно водовземно съоръжение в УПИ 11.229, местност „Азмак Аулг” по плана на с. Градина, Община Първомай, обл. Пловдив.

На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3, обявлението ще бъде публикувано на сайта на Община Първомай в срок от 27.07.2020 г. до 27.08.2020 г. включително, имате възможност да се запознаете с проекта, който ще е на разположение в сградата на Община Първомай, ул. „Братя Миладинови – юг” № 50, отдел „Екология“, ет. 2, стая 216.

На основание чл. 39, ал. 4 от Наредба № 3, 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 3 писмените становища и възражения се изпращат в Басейнова дирекция /БДИБР/ – гр. Пловдив. / pdfОтвори >>

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал. 2 за „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство по реализиране на строеж: Основен ремонт на ул. „Братя Миладинови - юг” в участък между ОТ 301 – ОТ 305 по КРП на гр. Първомай, обл. Пловдив”

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал. 2 за „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство по реализиране на строеж: Основен ремонт на ул. „Сребърна” в участък между ОТ 155 – ОТ 128 по КРП на гр. Първомай, обл. Пловдив”

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 23.07.2020 г. ще се извърши третиране срещу кърлежи.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4 за „Регистрация на съществуваща ферма за отглеждане на говеда, като животновъден обект на основание чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност“.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 84 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с изменение на уличната регулация за УПИ ХІХ-1060

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ V-522, УПИ VІ-521, УПИ VІІІ - озеленяване и УПИ VІІ - водоем в кв. 56 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-412 от 10.07.2020 г. на Кмета на Община гр. Първомай на основание чл. 62, ал. 2 от АК, чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с решение VIIІ, протокол № 14 от 04.06.2020 г. на ОЕСУТ при Общинска администрация гр. Първомай, относно Заповед № РД-15-665 от 02.12.2013 г. на Кмета на община Първомай за одобрение на ПУП-ПР за част от кв. 163 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив се променя Заповед № РД-15-665 от 02.12.2013 г. както следва:

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в Общинска администрация гр. Първомай е постъпил за одобряване проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 103 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-396 от 06.07.2020 г. е одобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ във връзка с преотреждането на общински терен

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за УПИ ХVІ-1529 в кв. 102 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-393 от 06.07.2020 г. на Кмета на Община гр. Първомай е одобрено както следва:

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /План за регулация/ за част от кв. 67 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с изменение на дворищната регулация между УПИ ІV-560 и УПИ ХV-детска площадка

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП- ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 57 по плана на с. Дълбок извор, община Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбява на Петър Димитров по чл. 4, ал, 2 за „Регистрация на съществуваща ферма за отглеждане на 30 млечни крави, като животновъден обект на основание чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност“

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233