Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ VІІІ-общ. в кв. 57 по плана на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната  регулация между УПИ ХІХ-650 и УПИ ХХ-651 в кв. 75 по плана на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ VІ-42 и УПИ V-46 и между УПИ VІІ-42 и УПИ ІХ-41, УПИ VІІІ-43 в  кв. 35 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната  регулация между УПИ ХІ-66 и УПИ V-65, УПИ ІV-65 в кв. 23 по плана на с. Добри дол, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите (Нов - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г., Изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.), на основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 от ЗВ, Община Първомай осигурява обществен достъп до „СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ” от БДИБР:

pdfСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за откриване на процедура за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект за  водно тяло BG3МА350R211 -  „Река Марица от река Чепеларска до река Омуровска”, обект „Мост при км. 6+832 на Път  III-666 „Плодовитово – Асеновград”, в землището на село Градина и град Първомай, община Първомай, област Пловдив, с цел на ползването – „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти”.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-44 от 18.01.2023 г. на Кмета на Община Първомай е поправена очевидна фактическа грешка допусната в Заповед № РД-15-650/10.10.2022г. на Кмета на община Първомай, както следва:

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП - ПР за УПИ І-2308 в кв. № 147 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив, във връзка с разделянето му обособяване на два нови самостоятелни УПИ І-2308 и УПИ ХХІV-2308

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен Комплексен проект ПУП-ПР /План Регулация/ - ПЗ /План Застрояване/ за УПИ VІІ-АПК в кв. № 9, по регулационният план на с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЗаповед на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Пловдив, на основание чл. 37ж, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с постъпили заявления в Общинска служба „Земеделие” гр. Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите (Нов - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г., Изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.), на основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 от ЗВ, Община Първомай осигурява обществен достъп до „СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ” от БДИБР:

pdfСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за откриване на процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води от подземно водно тяло BG3G000000Q013 “Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина”, обект „Автомивка” разположена в поземлен имот № 333, УПИ-II - зеленчукова борса, кв. 22  по регулационния план на гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив, със заявена цел на водовземане „Водоснабдяване за други цели”.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП - ПР /план за регулация/ за част от кв. № 33 по плана на с. Крушево, община Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ PDV 1213 „ПЪРВОМАЙ – БЯЛА РЕКА – ДРАГОЙНОВО“ В УЧАСТЪЦИТЕ ОТ КМ 0+260 ДО КМ 1+305 В РЕГУЛАЦИЯТА НА ГР. ПЪРВОМАЙ И ОТ КМ 11+825 ДО КМ 14+325 МЕЖДУ С. ПРАВОСЛАВЕН И С. ДРАГОЙНОВО” с възложител Община Първомай.

pdfУведомление за инвестиционно предложение.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Добавяне на нови 27 кода за отпадъци за третиране в разрешителното за дейности с отпадъци”, на съществуваща площадка с местоположение  ПИ 59080.230.191, в землището на гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив, с възложител: „РЕЦИТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

pdfИнформация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Добавяне на нови отпадъци в разрешителното за дейности с отпадъци“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП- ПР /план за регулация/ ПЗ/ план застрояване/ за УПИ V-115, производствени, обслужващи дейности и търговия в кв. 11 по плана на кв. Любеново, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 21 по плана на с. Добри дол, общ. Първомай, обл. Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233