Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ Х-86 в кв. 11 по плана на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с преотреждането му като УПИ Х-86, за производство на ел. енергия

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. № 31 по плана на с. Крушево, община Първомай, обл. Пловдив във връзка с изменение на дворищната регулация

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. № 66 по плана на с. Караджалово, община Първомай, обл. Пловдив във връзка с изменение на дворищната регулация

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 58 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с отпадане на зеленината за част ПИ № 885

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ І-227 и УПИ V-226 в кв. 16 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. № 64 по плана на с. Градина, община Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено ПУП-ПР /План регулация/ – ПЗ /План застрояване/ за поземлен имот с идентификатор идентификатор 07675.63.51 с площ от 1 273 кв.м., земеделска земя, от ЧЕТВЪРТА категория, неполивна, в местност: „Реални граници - 18Ж АЛ“ по КККР на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай съобщава на заинтересованите лица и общественост, че на територията на гр. Първомай, кв. Дебър до стадиона в границите на базата на ловното стопанство на 11 юни 2022 г. ще се проведе национална сбирка на Българската асоциация на търсачите на самородно злато и метеорити.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ ХІІІ-80 и УПИ ХІІ-80 в кв. 24 по плана на с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на ПУП-ПР /план за регулация / за част от кв. № 61 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Предприятие за рециклиране на пластмаса и производство на регранулат в производствено помещение построено в УПИ I – АРЗ, в кв. 164 по действащия регулационен план на гр. Първомай от 1994 г., корпус 2 с размери 120/18 м., застроена площ 2160 кв.м.“ с възложител „4 ПОЛИМЕР“ ООД

pdfПриложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение  „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО И ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ НА ПОКРИВА ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ“ в ПИ с идентификатор 27139.306.4, село Езерово, община Първомай, обл. Пловдив с възложител „УЗУНОВ И СИНОВЕ” ООД

pdfУведомление за инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен Подробен устройствен план ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. № 6 по плана на с. Бяла река, община Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за открита процедура за продължаване срока на действие и изменение на Разрешително № 33140063/14.08.2009 г., посл. изм. с Решение № РР-3382/10.09.2018 г. и Решение № РР-3433/07.12.2018 г. за ползване на повърхностен воден обект – река Чинардере, представляваща ПИ с идентификатор 24493.61.470 с НТП „водно течение, река” за заустване на смесен поток пречистени битово-фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) от експлоатация на съществуващ обект: „Млекопреработвателно предприятие”, находящо се в ПИ с идентификатор 24493.143.2 и ПИ с идентификатор 24493.151.2 по КККР на с. Дълбок извор.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ХІ-343 и УПИ Х-344 в кв. 36 по плана на с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233