Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че е получено писмо с график от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ – Железопътна секция Пловдив, относно провеждане на растителнозащитни дейности по железопътната инфраструктура.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение „Добавяне на дейности R12 – Размяна на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 и R13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12 с допълнителен вид отпадък с код 20 01 36 – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в кодове 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35“, с възложител „ЧУГУНОЛЕЕНЕ-ПЪРВОМАЙ” АД

pdfУведомление за инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ІІІ-403, УПИ ХVІІ-417 и УПИ ІV-404 в кв. 24 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП- ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ с идентификатор 59080.868.1, с площ от 1995 кв.м., ПИ с идентификатор 59080.868.5 с площ от 204 кв. м. и ПИ с идентификатор 59080.868.6 с площ от 700 кв. м. в местност „Реални граници ал.“ по КККР на землището на гр. Първомай, кв. Дебър, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен  ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ ІХ-32 в кв. 15 по плана на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-207 от 04.04.2024 г. на Кмета на Община Първомай, на основание чл. 150 и чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка Решение І, Точка 1 на Протокол № 8 от 03.04.2024 г. на ОЕСУТ при Общинска администрация гр. Първомай е одобрен ПУП - ПР

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено попълването на кадастралната основа с нов поземлен имот № 941, попадащ в УПИ – изолационна зеленина в кв. 55 по регулационния план на с. Дълбок извор, община Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЗаповед № РД-15-198/27.03.2024 г. за заличаване на адресна регистрация на лицето Стефан ****** Йорданов с ЕГН: ***** и Ася ****** Йорданова с ЕГН *****, извършена на адрес: гр. Първомай, ул. „Кубрат” № 2

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЗаповед № РД-15-197/27.03.2024 г. за заличаване на адресна регистрация на лицето Валентин ****** Минев с ЕГН: *****, извършена на адрес: гр. Първомай, ул. „Яворов” № 12

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение „Мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове по смисъла на Регламент (ЕО) № 1069/2009”, с възложител „ТЕР-М” ООД.

pdfУведомление за инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-192/26.03.2024  г. на Кмета на Община Първомай на основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 208 от ЗУТ и Решение ІІ по точка 1 от Протокол 7 от 20.03.2024г. на ОЕСУТ при Общинска администрация гр. Първомай е одобрен ПУП-ПР

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-194/26.03.2024 г. на Кмета на Община Първомай на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 62а ал. 4 от ЗУТ и  Решение ІV  по точка 1 от Протокол 7 от 20.03.2024 г. на ОЕСУТ при Общинска администрация гр. Първомай е одобрен Подробен устройствен план ПУП-ПР

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай съвместно с „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” АД и „РЕКОБАТ” АД стартира кампания по събиране за последващо оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО, вкл. луминисцентни пури и осветителни тела) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) на 17.04.2024 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfВ периода 25.03 – 25.04.2024 г. ще се проведе кампания по събиране на употребявани дрехи, домашен текстил, обувки и аксесоари между Община Първомай и „Текслайф“ ООД.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ІІ-223, УПИ І-228, УПИ ХІ-225 и между УПИ ІІІ-СНС и УПИ Х-224 в кв. 20 по регулационния план на с. Дълбок извор, община Първомай, обл. Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233