Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа 06.03.2021г. ( събота ) за Гражданското възпоменание - Голяма задушница, ще се движи автобус от гр. Първомай до гробищния парк с часове на тръгване 09.30 и 11.00 часа по следния маршрут:

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 4 по плана на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ за ПИ 330.720, ПИ 330.721, ПИ 330.722 и ПИ 330.902, местност „Минчовия бунар“ по КККР на с. Дълбок извор, общ. Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfУтвърден Горскостопански план за предложени насаждения по процедури за ползване на дървесина от стопанисваната гора от ТП „Държавно ловно стопанство – Тракия”, попадаща на територията на община Първомай.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда (Изм. и доп. ДВ. бр.102 от 1 декември 2020г.)

pdfМинистерството на околната среда и водите,съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработило проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001031„Родопи - Средни“.

pdfПриложение 1 – Карта - обща_BG0001031

pdfПриложение 2 – Имоти -  карта _BG0001031_2

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ХІІІ-458 и УПИ ХІV-457 и между УПИ ХІІ-458 и УПИ ХІ-449 в кв. 43 по плана на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация /ПЗ /план застрояване/ за ПИ № 987, който попада в УПИ ХХХVІ-вкусов комбинат в кв. 48 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за ПИ № 556, за който са отредени УПИ VІ-556 и УПИ VІІ-556 в кв. 55 по плана на с. Буково, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП – ПР /План регулация/ за УПИ VІІІ-632 в кв. № 55 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 103 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбява до заинтересованите лица и общественост, относно регистрация/пререгистрация на домашно куче

ОБЯВЛЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ /ЛИЧНИ СТОПАНСТВА/ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПТИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfОтносно: Влошаване на епизоотичната обстановка по отношение на високо патогенна инфлуенца по птиците /HPAI/ в Европа и констатирано огнище на болестта Инфлуенца по птиците /грип/ в животновъден обект

pdfЗ А П О В Е Д № РД-15-63/02.02.2021 година

pdfЗ А П О В Е Д № РД-15-73/05.02.2021 година

ОБЯВЛЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПТИЦИ.

Във връзка с влошаване на епизоотичната обстановка по отношение на болестта високо патогенна инфлуенца по птиците и констатирано огнище на болестта инфлуенца в животновъден обект с рег.№ 2BG15277 за отглеждане на кокошки носачки, както и с  цел предпазване, ограничаване и недопускане разпространението на болестта на територията на община Първомай, съгласно Заповед № РД-11-239/03.02.2021г. и  на Изпълнителния директор на БАБХ и писмо с вх. № 06-00-28/09.02.2021г. от Областния управител на област Пловдив до Кмета на община Първомай, уведомяваме:

Собствениците на животновъдни  обекти /лични стопанства/ за отглеждане на птици, че са задължени да спазват следните  превантивните мерки срещу  разпространението на болестта инфлуенца по птиците:

  • спазване на мерките за биосигурност;
  • отглеждане на птици на закрито;
  • да не се допуска свободното движение на домашни птици извън дворовете / по улиците или в местни водоеми/;
  • да не се допуска контакт между домашни и диви птици;
  • да не се допуска достъп на дивите птици до храната на домашните птици;
  • фуражът да се съхранява в затворени съдове и закрити помещения;
  • да се създадат условия за разделно отглеждане на домашни птици и гъски от други домашни птици от кокошевия вид;
  • да се извършва редовно почистване и дезинфекция на помещенията/ местата/, в които се отглеждат домашни и други птици;
  • да се уведоми незабавно ветеринарният лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние /симптоми за грип/ на отглежданите птици или при увеличена смъртност с цел извършване на лабораторно изследване.
  • забранява се изхвърлянето на трупове на птици и отпадъчни продукти от клане на птици в контейнерите за битова смет и на временните площадки за съхранение на отпадъци в общината. Труповете на мъртви птици / и животни/ да се предават на екарисаж, а отпадните продукти от клането да се загробват – да не се допуска изхранване на домашни животни с вътрешности на птици.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfО Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ. На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда(Наредба за ОВОС,Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от12.02.2016 г. изм. и доп. ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм.  – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.)

pdfПриложение № 5 към чл. 4, ал. 1 -  Уведомление за инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ІІІ-241 и УПИ ІV-242 в кв. 22 по плана на с. Езерово, общ. Първомай, обл. Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233