Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfВъв връзка с гроздоберна кампания 2019 година, Изпълнителната агенция по лозата и виното – Териториално звено гр.Пловдив, уведомява всички производители на винени сортове грозде на територията на Община Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал. 2 за ,,Регистрация на съществуваща ферма за отглеждане на говеда като животновъден обект на основание чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение на основание чл. 73, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО-1673 от 08.10.2019 г. и № УО-1673-1 от 11.10.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение на основания чл. 73, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 3 от Закона за управления на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО-1688 от 09.10.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобряване проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ № 880021 с площ от 2.282 дка с начин на трайно ползване: нива в местност „Реални граници ал.“ по КВС на землището на гр. Първомай,кв. Дебър, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 95, ал. 1 на Станка Славчева за „Отглеждане на 107 броя овце, 30 броя агнета, 1 брой коч, люцерна, естествени ливади, пасища и мери и разширение на животновъден обект с 30 броя агнета“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП - Комплексен инвестиционен проект по чл. 150,  ал. 1 от ЗУТ за ПИ № 056004

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от  кв. 41  по плана на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

На 02.11.2019г. ( събота) за Гражданското възпоменание ЗАДУШНИЦА (АРХАНГЕЛОВА) ще се движи автобус от гр. Първомай до гробищния парк с часове на тръгване 09. 30 и 11.00 часа - по маршрут:pdfПрочети още

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай

ОБЯВЯВА: Открит обществен достъп до информацията по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Свободно и садково отглеждане на риба в съществуващо рибовъдно стопанство“ в язовир  „Кавак дере“, съставляващ имот № 000773 в землището на с. Искра, с ЕКАТТЕ 32826, община Първомай, област Пловдив. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 8.30 до 11.30 часа и от 13.30 до 16.30 часа, в периода от 25.10.2019 г. до 07.11.2019г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай, във връзка с писмо от РИОСВ гр.Пловдив, апелира за стриктно изпълнение на всички мерки, заложени в Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони, утвърдена със Заповед № РД-791/27.11.2017год. на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на околната среда и водите.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъгласно чл. 95, ал. 1 от ЗООС Община Първомай уведомява засегнатото население за инвестиционно предложение на ,,АНДРЕЕВ БИЛД“ ЕООД

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРайонна прокуратура - гр. Първомай съобщава, че в изпълнение на Указания относно организацията на работа и осъществяването на контрол за законосъобразност от Прокуратурата на Република България

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай уведомява всички граждани, че на 23.10.2019 г. съвместно с ,,ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ“ АД се организира събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-583 от 07.10.2019г. на Кмета на Община гр.Първомай и Решение І по точка 3 от Протокол № 30 от 03.10.2019г. на ОЕСУТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233